Nazreli sme do nových priestorov WebSupportu: „Lepšie priestory nám pomôžu prilákať aj lepších hostí“

Alexandra Valkova / 1. marca 2019 / Architektúra

  • Dlho hľa­dali pries­tory, ktoré by re­pre­zen­to­vali to, kým sú
  • Dnes majú ba­rový stôl, kde od pr­vých dní ľu­dia spolu obe­dujú, veľmi pri­ro­dzene tu vzni­kajú vzťahy a od­pa­dá­vajú ba­ri­éry
  • Aké plány má nový ma­ji­teľ Web­Sup­portu?
  • Po­roz­prá­vali sme sa so CEO spo­loč­nosti, Já­nom Cif­rom
zdroj: Startitup
  • Dlho hľa­dali pries­tory, ktoré by re­pre­zen­to­vali to, kým sú
  • Dnes majú ba­rový stôl, kde od pr­vých dní ľu­dia spolu obe­dujú, veľmi pri­ro­dzene tu vzni­kajú vzťahy a od­pa­dá­vajú ba­ri­éry
  • Aké plány má nový ma­ji­teľ Web­Sup­portu?
  • Po­roz­prá­vali sme sa so CEO spo­loč­nosti, Já­nom Cif­rom

Ako by si cha­rak­te­ri­zo­val kon­cept Web­Sup­portu?

Sme sku­pina ľudí, ktorá má veľmi rada tech­no­ló­gie a veľmi nás teší, keď vi­díme, ako na tech­no­ló­giách, s kto­rými sa hráme, ľu­dia sta­vajú svoje biz­nisy, svoje ži­vo­by­tia, hobby, blogy, port­fó­lia, e-shopy a mnoho ďal­ších vecí. Všetko os­tatné z toho vy­chá­dza. Baví nás po­sky­to­vať dobrú, kva­litnú službu, po­rov­ná­vať sa s tými naj­lep­šími na svete a sna­žiť sa po­su­núť to troška ďa­lej. Všetky os­tatné, pekné a fa­rebné veci z toho v ko­neč­nom dô­sledku iba vy­chá­dzajú.

Čo po­va­žu­ješ za za­tiaľ naj­väčší úspech Web­Sup­portu?

Ur­čite to, že sme sa stali jed­not­kou na trhu, ktorý z mno­hých ohľa­dov nie je už až tak ras­túci. Za druhý úspech po­va­žu­jem to, čo sa udialo pred­ne­dáv­nom. Pri­šiel me­dzi­ná­rodný pri­vate equ­ity fond, ktorý robí to čo my, no s roz­die­lom, že to robí vo svete a vy­hľa­dáva si firmy podľa veľmi úz­kych a špe­ci­fic­kých kri­té­rií. Po­riadne nás pre­vet­rali, po­zreli sa pod každý je­den ko­be­rec a po­ve­dali, že nás chcú a dali za to takú cenu, akú dali. Mys­lím si, že to je ohod­no­te­nie ľudí za po­sled­ných pár ro­kov.

Na­chá­dzame sa v no­vých pries­to­roch Web­Sup­portu, prečo sa sa vô­bec roz­hodli vy­me­niť staré pries­tory za nové?

Keď som pri­šiel do Web­Sup­portu, boli sme ako v ro­din­nom dome, rozt­rú­sení po troch po­scho­diach, čo zna­me­nalo, že in­te­rak­cie me­dzi tí­mami tak úplne or­ga­nicky ne­vzni­kali. Vzťahy me­dzi ľuďmi sú „mas­ťou“, kto­rou sa stroj firmy pre­mas­ťuje. Keď sa tieto vzťahy ne­bu­dujú, tak to po­tom pri pro­fe­si­onál­ných in­te­rak­ciách škriepe. Ďal­šou ve­cou bolo, že sme si pre­šli krí­zo­vou fá­zou, kedy sme mali tech­nické prob­lémy a bolo ich treba rie­šiť.

Chceli sme, aby naše pries­tory, v kto­rých pô­so­bime, re­pre­zen­to­vali to, kým sme. Ta­kéto pries­tory sme hľa­dali re­la­tívne dlho, a bolo to ná­ročné. V ko­neč­nom dô­sledku sme tieto pries­tory na­šli. Dnes máme of­fice, ktorý ro­bili vy­ni­ka­júci ar­chi­tekti z praž­ského Stu­dio Per­spek­tiv. Jed­ným zo za­daní pre týchto ar­chi­tek­tov bolo, aby v no­vých pries­to­roch or­ga­nicky vzni­kali strety ľudí, no a za­tiaľ to fun­guje úžasne. V na­šej veľ­kej ku­chyni máme ba­rový stôl, kde od pr­vých dní ľu­dia spolu obe­dujú, veľmi pri­ro­dzene tu vzni­kajú vzťahy a od­pa­dá­vajú ba­ri­éry.

Čo nové presne po­nú­kajú tieto nové pries­tory? Bude tu viac ak­cií, či už in­ter­ných alebo pre ve­rej­nosť?

Áno, bude toho viac. Ďal­šou po­žia­dav­kou na ar­chi­tek­tov bolo, aby bol pries­tor okolo ku­chynky a chill out zóny ta­kou ma­lou pred­náš­ko­vou miest­nos­ťou. Tieto ak­cie ro­bíme preto, lebo jed­nou z vlast­ností, ktoré sme si vy­bu­do­vali  je, že sme radi ot­vo­rení a radi tu ľudí pri­ví­tame. Lep­šie pries­tory nám úp­rimne po­môžu pri­lá­kať aj lep­ších hostí a sa­motná ak­cia bude lep­šia, pre­tože nové pries­tory sú na ta­kéto ak­cie plne vy­ba­vené.

Čím sa lí­šia ak­cie pre vás, in­ter­ných za­mest­nan­cov, od ak­cií pre ve­rej­nosť?

In­terné ak­cie sú za­me­rané špe­ci­ficky pre nás, či už sú to tech­nické alebo ma­na­žér­ske works­hopy. Ide o to, aby si ľu­dia z rôz­nych špe­ci­fic­kých ob­lastí roz­umeli as­poň v zá­klad­ných poj­moch a aby ovlá­dali pro­fesný ja­zyk alebo reč je­den dru­hého.

Firmu Web­Sup­port ste ne­dávno pre­dali in­ves­tič­nej spo­loč­nosti Axcel zo Škan­di­ná­vie. Aká bu­dúc­nosť te­raz čaká Web­Sup­port? Aké plány s fir­mou má jej nový ma­ji­teľ?

Táto trans­ak­cia nám vy­ho­vo­vala v nie­koľ­kých úrov­niach. Mi­chal Tru­ban ide do po­li­tiky a chcel nie len ko­mu­ni­ká­ciou, ale aj re­ál­nym kro­kom uká­zať, že sa chce po­li­tike ve­no­vať na 100%. My sme mali každý rok nie­koľko po­núk, no s Mi­cha­lom sme mali do­hodu, že od­po­veď týmto zá­u­jem­com bude nie, pre­tože sa nám darí a ne­máme dô­vod pre­dá­vať to. No prišla do toho Mi­cha­lova po­li­tika a sa­moz­rejme aj pe­niaze po­môžu.

Treba však po­ve­dať, že Mi­chal re­in­ves­tuje späť do ce­lej sku­piny cel­kom slušnú časť fi­nan­cií. Tento nový ma­ji­teľ umož­ňuje nášmu tímu fun­go­vať na inej úrovni biz­nisu, či európ­skeho, až glo­bál­neho. Mys­líme si, že je to taký pekný slo­ven­ský export do iných kra­jín. Som na to ex­trémne pyšný a je to prí­le­ži­tosť, ktorá na­šim tí­mom po­núka pra­co­vať na sve­to­vých úrov­niach.

Aké má Web­Sup­port plány na tento rok? Do akých pro­duk­tov a seg­men­tov sa plá­nuje roz­ši­ro­vať?

V rámci tejto no­vej sku­piny a na vyš­šej úrovni plá­nuje ďal­šie ak­vi­zí­cie. Ur­čite sa chceme vý­znamne roz­ras­tať, pre­tože ten biz­nis je taký, že v tej škále pri­chá­dzajú veľké be­ne­fity. Zá­ro­veň máme pri­pra­vené nie­ktoré veci pre kli­en­tov, nové pro­dukty, ba­líčky, no vždy sa to vy­víja v čase, takže to ne­chám na náš ko­mu­ni­kačný tím, ktorý to bude ko­mu­ni­ko­vať v správ­nom čase.

Ty si už roky CEO spo­loč­nosti. Čo si mys­líš, že musí spĺňať dnešný CEO?

Podľa mňa musí byť CEO člo­vek, ktorý vie bu­do­vať tím. Ja vždy zo srandy ho­vo­rím, že tu vlastne nič ne­ro­bím. Keď si to tak vez­meš, tak v kaž­dej ob­lasti biz­nisu, sú tu ľu­dia, ktorí sú lepší. Mám tu bru­tálny tím ši­kov­ných ľudí, ktorí cho­dia po kon­fe­ren­ciách a vy­znajú sa v tom, čo ro­bia. Ja ich však viem pri­viesť spolu a kom­bi­no­vať a na­sme­ro­vať ich na tie správne prob­lémy a po­ve­dať im, že to, čo vy­zerá ako ob­rov­ský prob­lém, v sku­toč­nosti vô­bec nie je až ta­kým prob­lé­mom.

Pri mo­jej fun­kcii je veľmi dô­le­žitá úloha lídra. Ďal­šou z vecí je, že mám vďaka mo­jim skú­se­nos­tiam väčší nad­hľad ako oni. Pre­ja­vuje sa to vo for­mu­lá­cii stra­té­gie a v roz­hod­nu­tiach, ktoré ne­mu­sia vy­ze­rať úplne in­tu­itívne roz­umné. Is­tým spô­so­bom mám tiež fo­cus na dl­hod­bo­bej­šie veci. Ďal­ším, zá­ro­veň po­sled­ným as­pek­tom je, že mám veľmi veľa me­dzi­ná­rod­ných vzťa­hov a skú­se­ností, ktoré sem ťa­hám. Ko­niec kon­cov, sa­motná trans­ak­cia je dô­ka­zom toho, že tie vzťahy máme po ce­lom svete a ve­deli sme ich správne vy­užiť.

Web­Sup­port je prí­be­hom úspeš­ného star­tupu. Majú to dnešné star­tupy v nie­čom jed­no­duch­šie alebo na­opak to majú zlo­ži­tej­šie?

Ja mám tú star­tu­povú skú­se­nosť z Piana, kde som za­čal pra­co­vať pred ro­kom 2011. Vtedy bolo veľ­kou vý­zvou zís­ka­vať pe­niaze od schop­ných in­ves­to­rov, kto­rých ne­bolo veľa. Keď chcel člo­vek za­hra­ničné pe­niaze, tak to bolo veľmi ná­ročné. Dnes je k dis­po­zí­cii veľmi veľa pe­ňazí, čo za­čína byť až ne­vý­ho­dou. Mám po­cit, že to trh veľmi silno de­for­muje a v ob­rov­skej dis­tri­bú­cii pe­ňazí a v ob­rov­skej scéne sa strá­cajú dobré ná­pady a dobré tímy.

V dneš­nej dobe sa veľa mla­dých ľudí že­nie práve do star­tu­pov, od kto­rých oča­ká­vajú rýchly vzo­stup, úspech a pe­niaze. Čo je však podľa teba lep­šia voľba pre mla­dého člo­veka? Za­čať hneď v star­tupe alebo v kor­po­ráte?

Mňa Piano prvé tri me­siace, ktoré som tam pra­co­val ne­pla­tilo. V star­tu­poch ľu­dia za­ží­vajú veľmi veľa stre­so­vých si­tu­ácií a veľmi málo star­tu­pov re­álne skončí tak, že získa pe­niaze. Ja ľu­ďom ho­vo­rím, aby boli spo­kojní, že pra­cujú v kor­po­ráte, pre­tože to má svoje ob­rov­ské vý­hody. Ja sám som za­čí­nal v kor­po­ráte a až po štú­diu MBA som sko­čil do star­tu­po­vého pro­stre­dia. Sa­moz­rejme, nie je kor­po­rát ako kor­po­rát. Nech­cem to teda zo­vše­obec­niť, ale je to podľa mňa lep­šia ka­ri­érna cesta, kedy sa môže člo­vek veľa na­učiť a po­tom to zu­žit­ko­vať v star­tu­po­vom pro­stredí.

Za to, kde sa mo­men­tálne na­chá­dzaš, ur­čite vďa­číš aj tvojmu vzde­la­niu. Čo ďal­šie je podľa teba dô­le­žité? 

Podľa mňa je ok­rem vzde­la­nia a pr­vej dob­rej práce veľmi dô­le­žité bu­do­va­nie dob­rých, zmys­lu­pl­ných vzťa­hov. Ja osobne veľmi veľa čer­pám zo vzťa­hov, ktoré som si po­čas tej mo­jej cesty vy­bu­do­val. Člo­vek ni­kdy ne­vie, mo­tyka vy­strelí a zrazu si s ko­le­gom za­lo­žíte firmu a bu­dete úspešní.

Pridať komentár (0)