Nebojte sa, sociálne siete dnešnú gene­rá­ciu nepo­ka­zia

Jakub Jablonický / 11. júla 2016 / Zaujímavosti

Vždy ma rozo­smeje, keď sa ľudia boja toho, že smart­fóny a sociálne siete poka­zia dneš­ných mla­dých ľudí. Obavy, že inter­net zničí „ozaj­stné“ ľud­ské inte­rak­cie sú podobné tomu, keď sa rodi­čia v 50-tych rokoch báli rock’n’rollovej hudby. 

Tvr­de­nia, že kul­túrny prog­res „poško­dzuje našu spo­loč­nosť“, sa v rôz­nych obme­nách obja­vujú pri kaž­dom novom trende a budú sa obja­vo­vať znova a znova. Pokiaľ ide o kul­túrne zmeny, dnešná gene­rá­cia nie je iná ako tie pre­došlé. V 40-tych rokoch minu­lého sto­ro­čia mali ľudia hlavy v novi­nách a uši pri rádiách. V 60-tych to bola telka. Dnes sú kaviarne plné ľudí na lap­to­poch a smart­fó­noch. Vidíte tú podob­nosť?

To, čo sa deje s tech­no­ló­giou v našej spo­loč­nosti, je jed­no­du­cho evo­lú­cia. Tech­no­ló­gia nepod­ko­páva naozaj­stné medzi­ľud­ské vzťahy. Jed­no­du­cho odha­ľuje, kto ľudia naozaj sú. Všetci poznáme kla­sický prí­pad 14-roč­ných diev­čat, ktoré strá­via 10 minút fote­ním per­fekt­nej sel­fie, zave­sia ju na Ins­ta­gram, a potom ju odtiaľ stiahnu, keď nedos­tane dosť likeov. Takéto povr­chné sprá­va­nie pohor­šuje ľudí, ktorí si mys­lia, že tíne­dže­rom záleží na vzhľade a pozor­nosti iba kvôli tech­no­ló­giám. No prav­dou je, že tíne­džeri vždy túžili po popu­la­rite a pozor­nosti ich roves­ní­kov a poten­ciál­nych par­tne­rov. Sel­fies na Ins­ta­grame sú iba evo­lú­ciou tohto sprá­va­nia.

Multiethnic Group of People Socail Networking at Cafe

foto: expresswriters.com

Tech­no­ló­gia nám umož­ňuje vyjad­riť sprá­va­nie, ktoré vždy exis­to­valo, novými spô­sobmi. Nemali by sme „ľuto­vať“ pár, ktorý polo­vicu rande strávi poze­ra­ním do tele­fó­nov. Dvaja ľudia, ktorí sa nemajú radi, by sa igno­ro­vali aj bez Ins­ta­gramu alebo Angry Birds.

Dnešní rodi­čia sa boja, že ich deti nebudú vedieť, ako sa socia­li­zo­vať a že tech­no­ló­gia zničí ich schop­nosť mať zmys­lu­plnú kon­ver­zá­ciu. Inte­rak­cie na Face­bo­oku alebo Snap­chate podľa nich nie sú „ozaj­stné“ a zabra­ňujú kon­taktu so sve­tom. No vez­mime si dieťa, ktoré v škole nemá „žiad­nych kama­rá­tov“. Sociálne plat­formy ako Face­book, Twitch, Twit­ter a ďal­šie mu poskytnú mož­nosti na náj­de­nie kama­rá­tov aj mimo jeho oko­lia. Nikdy nebolo ľah­šie si nájsť komu­nitu ľudí s podob­nými záuj­mami.

hipster-texting

foto: hipsterkidz.com

Garan­tu­jem, že ďal­šia gene­rá­cia rodi­čov bude nos­tal­gicky spo­mí­nať na doby Ins­ta­gramu, zatiaľ čo ich deti budú pobe­ho­vať vo vir­tu­ál­nej rea­lite. Prob­lé­mom je, že ako ľudia sa bojíme všet­kého, s čím sme nevy­rástli. Každé nové médium so sebou pri­náša zdravé obavy, či práve toto nebude to, čo zru­inuje našu spo­loč­nosť. No fak­tom je, že ľudia budú stále hľa­dať nové spô­soby zábavy, zís­ka­va­nia infor­má­cií a komu­ni­ká­cie.

Tech­no­ló­gia nás nezme­nila. Jed­no­du­cho nám uľah­čila veci, ktoré by sme aj tak robili. Nie­ktoré rodiny pred pár rokmi trá­vili namiesto vzá­jom­nej komu­ni­ká­cie čas pri telke. Dnes sa tieto rodiny počas večere hrajú na tele­fó­noch. Nech­cem hovo­riť, ako by rodiny mali spolu trá­viť čas, iba pou­ka­zu­jem na to, že každá gene­rá­cia vytvorí niečo, čo „zničí našu spo­loč­nosť“. Môžeme sa k tomu posta­viť pesi­mis­ticky alebo opti­mis­ticky. Ja som opti­mista. Je to iba evo­lú­cia.

zdroj: medium.com/GaryVaynerchuk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: adweek.com

Pridať komentár (0)