Neboj­te sa, sociál­ne sie­te dneš­nú gene­rá­ciu nepo­ka­zia

Jakub Jablonický / 11. júla 2016 / Zaujímavosti

Vždy ma rozo­sme­je, keď sa ľudia boja toho, že smart­fó­ny a sociál­ne sie­te poka­zia dneš­ných mla­dých ľudí. Oba­vy, že inter­net zni­čí „ozaj­st­né“ ľud­ské inte­rak­cie sú podob­né tomu, keď sa rodi­čia v 50-tych rokoch báli rock’n’rollovej hud­by.

Tvr­de­nia, že kul­túr­ny prog­res „poško­dzu­je našu spo­loč­nosť“, sa v rôz­nych obme­nách obja­vu­jú pri kaž­dom novom tren­de a budú sa obja­vo­vať zno­va a zno­va. Pokiaľ ide o kul­túr­ne zme­ny, dneš­ná gene­rá­cia nie je iná ako tie pre­doš­lé. V 40-tych rokoch minu­lé­ho sto­ro­čia mali ľudia hla­vy v novi­nách a uši pri rádiách. V 60-tych to bola tel­ka. Dnes sú kaviar­ne plné ľudí na lap­to­poch a smart­fó­noch. Vidí­te tú podob­nosť?

To, čo sa deje s tech­no­ló­gi­ou v našej spo­loč­nos­ti, je jed­no­du­cho evo­lú­cia. Tech­no­ló­gia nepod­ko­pá­va naozaj­st­né medzi­ľud­ské vzťa­hy. Jed­no­du­cho odha­ľu­je, kto ľudia naozaj sú. Všet­ci pozná­me kla­sic­ký prí­pad 14-roč­ných diev­čat, kto­ré strá­via 10 minút fote­ním per­fekt­nej sel­fie, zave­sia ju na Ins­ta­gram, a potom ju odtiaľ stiah­nu, keď nedos­ta­ne dosť like­ov. Také­to povr­ch­né sprá­va­nie pohor­šu­je ľudí, kto­rí si mys­lia, že tíne­dže­rom zále­ží na vzhľa­de a pozor­nos­ti iba kvô­li tech­no­ló­giám. No prav­dou je, že tíne­dže­ri vždy túži­li po popu­la­ri­te a pozor­nos­ti ich roves­ní­kov a poten­ciál­nych par­tne­rov. Sel­fies na Ins­ta­gra­me sú iba evo­lú­ci­ou toh­to sprá­va­nia.

Multiethnic Group of People Socail Networking at Cafe

foto: expresswriters.com

Tech­no­ló­gia nám umož­ňu­je vyjad­riť sprá­va­nie, kto­ré vždy exis­to­va­lo, nový­mi spô­sob­mi. Nema­li by sme „ľuto­vať“ pár, kto­rý polo­vi­cu ran­de strá­vi poze­ra­ním do tele­fó­nov. Dva­ja ľudia, kto­rí sa nema­jú radi, by sa igno­ro­va­li aj bez Ins­ta­gra­mu ale­bo Angry Birds.

Dneš­ní rodi­čia sa boja, že ich deti nebu­dú vedieť, ako sa socia­li­zo­vať a že tech­no­ló­gia zni­čí ich schop­nosť mať zmys­lu­pl­nú kon­ver­zá­ciu. Inte­rak­cie na Face­bo­oku ale­bo Snap­cha­te pod­ľa nich nie sú „ozaj­st­né“ a zabra­ňu­jú kon­tak­tu so sve­tom. No vez­mi­me si die­ťa, kto­ré v ško­le nemá „žiad­nych kama­rá­tov“. Sociál­ne plat­for­my ako Face­bo­ok, Twitch, Twit­ter a ďal­šie mu poskyt­nú mož­nos­ti na náj­de­nie kama­rá­tov aj mimo jeho oko­lia. Nikdy nebo­lo ľah­šie si nájsť komu­ni­tu ľudí s podob­ný­mi záuj­ma­mi.

hipster-texting

foto: hipsterkidz.com

Garan­tu­jem, že ďal­šia gene­rá­cia rodi­čov bude nos­tal­gic­ky spo­mí­nať na doby Ins­ta­gra­mu, zatiaľ čo ich deti budú pobe­ho­vať vo vir­tu­ál­nej rea­li­te. Prob­lé­mom je, že ako ľudia sa bojí­me všet­ké­ho, s čím sme nevy­rást­li. Kaž­dé nové médium so sebou pri­ná­ša zdra­vé oba­vy, či prá­ve toto nebu­de to, čo zru­inu­je našu spo­loč­nosť. No fak­tom je, že ľudia budú stá­le hľa­dať nové spô­so­by zába­vy, zís­ka­va­nia infor­má­cií a komu­ni­ká­cie.

Tech­no­ló­gia nás nezme­ni­la. Jed­no­du­cho nám uľah­či­la veci, kto­ré by sme aj tak robi­li. Nie­kto­ré rodi­ny pred pár rok­mi trá­vi­li namies­to vzá­jom­nej komu­ni­ká­cie čas pri tel­ke. Dnes sa tie­to rodi­ny počas veče­re hra­jú na tele­fó­noch. Nech­cem hovo­riť, ako by rodi­ny mali spo­lu trá­viť čas, iba pou­ka­zu­jem na to, že kaž­dá gene­rá­cia vytvo­rí nie­čo, čo „zni­čí našu spo­loč­nosť“. Môže­me sa k tomu posta­viť pesi­mis­tic­ky ale­bo opti­mis­tic­ky. Ja som opti­mis­ta. Je to iba evo­lú­cia.

zdroj: medium.com/GaryVaynerchuk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: adweek.com

Pridať komentár (0)