Nech žije retro! Ten­to auto­ser­vis v Gdaňs­ku pou­ží­va 25 rokov sta­rú PC legen­du — Com­mo­do­re 64

Eva Takáčová / 30. septembra 2016 / Zaujímavosti

Poza­sta­vil si sa nie­ke­dy nad tým, že bab­kin 30 roč­ný spo­rák fun­gu­je ako hodin­ky a ded­ko­vo rádio, kto­ré hrá­va­lo hym­nu ešte v časoch ČSSR, má stá­le obstoj­ný zvuk? Dneš­ná elek­tro­ni­ka je úpl­ne inde, čo sa týka výko­nu, no na dru­hej stra­ne, výdr­žou sa nedá ani len porov­ná­vať s tou z minu­los­ti. Asi nám je všet­kým jas­né, kde budú naše mik­ro­vln­ky a mobi­ly o nie­koľ­ko desia­tok rokov.

Prí­kla­dom “kva­li­ty ove­re­nej rok­mi” je počí­tač — dôchod­ca — Com­mo­do­re 64, kto­rý sa pova­žu­je za najp­re­dá­va­nej­ší počí­tač všet­kých čias. Pod­ľa odha­dov sa ho pre­da­lo tak­mer 25 mili­ó­nov kusov. Toto jeho prven­stvo je zapí­sa­né aj v Guines­so­vej kni­he rekor­dov.

Sociál­ne média aktu­ál­ne oble­te­la sprá­va o auto­ser­vi­se v poľ­skom Gdaňs­ku, kto­rý do dneš­né­ho dňa pou­ží­va ten­to legen­dár­ny C64 sta­rý 25 rokov na kalib­ro­va­nie polo­osí. Okrem kaž­do­den­né­ho využí­va­nia, praš­né­ho pro­stre­dia diel­ne a nie veľ­mi dôklad­nej údrž­by, pre­žil údaj­ne aj zápla­vy!

zdsgzq2fsbyminket7qi

Zdroj: www.cnet.com

Spo­loč­nosť Com­mo­do­re Busi­ness Machi­nes uvied­la ten­to, vte­dy výdo­by­tok moder­nej doby, pred 34 rok­mi. Mal obrov­ský úspech nie len vďa­ka svo­jim kva­li­tám, ale i kvô­li tomu, že sa pre­dá­val v bež­ných obcho­doch a nie v špe­cia­li­zo­va­ných pre­daj­niach s elek­tro­ni­kou.

A teraz pár nos­tal­gic­kých čísel. Pro­ce­sor s frek­ven­ci­ou 1 MHz . Pamäť 64 kB. Gra­fi­ka zobra­zu­jú­ca 16 farieb. Zvu­ko­vý čip SID, kto­rý v tej dobe pova­žo­va­li ľudia za malý hudob­ný zázrak.

Malá ochut­náv­ka toh­to zvu­ku:

Zdroj: wikipedia.com

Zau­jí­ma­vos­ťou je, že prá­ve vďa­ka tomu­to prís­pev­ku na sociál­nych sie­ťach vraj vzrá­stla cena C64 na poľ­ských aukč­ných strán­kach a gdaňs­ké­mu retro-auto­ser­vi­su mož­no pri­ne­sie viac geek-zákaz­ní­kov.

Zdroj člán­ku a foto: cnet.com, zdroj úvod­nej foto: cnet.com

Pridať komentár (0)