Nech žije retro! Tento auto­ser­vis v Gdaňsku pou­žíva 25 rokov starú PC legendu — Com­mo­dore 64

Eva Takáčová / 30. septembra 2016 / Zaujímavosti

Poza­sta­vil si sa nie­kedy nad tým, že bab­kin 30 ročný spo­rák fun­guje ako hodinky a ded­kovo rádio, ktoré hrá­valo hymnu ešte v časoch ČSSR, má stále obstojný zvuk? Dnešná elek­tro­nika je úplne inde, čo sa týka výkonu, no na dru­hej strane, výdr­žou sa nedá ani len porov­ná­vať s tou z minu­losti. Asi nám je všet­kým jasné, kde budú naše mik­ro­vlnky a mobily o nie­koľko desia­tok rokov.

Prí­kla­dom “kva­lity ove­re­nej rokmi” je počí­tač — dôchodca — Com­mo­dore 64, ktorý sa pova­žuje za najp­re­dá­va­nejší počí­tač všet­kých čias. Podľa odha­dov sa ho pre­dalo tak­mer 25 mili­ó­nov kusov. Toto jeho prven­stvo je zapí­sané aj v Guines­so­vej knihe rekor­dov.

Sociálne média aktu­álne oble­tela správa o auto­ser­vise v poľ­skom Gdaňsku, ktorý do dneš­ného dňa pou­žíva tento legen­dárny C64 starý 25 rokov na kalib­ro­va­nie polo­osí. Okrem kaž­do­den­ného využí­va­nia, praš­ného pro­stre­dia dielne a nie veľmi dôklad­nej údržby, pre­žil údajne aj záplavy!

zdsgzq2fsbyminket7qi

Zdroj: www.cnet.com

Spo­loč­nosť Com­mo­dore Busi­ness Machi­nes uviedla tento, vtedy výdo­by­tok moder­nej doby, pred 34 rokmi. Mal obrov­ský úspech nie len vďaka svo­jim kva­li­tám, ale i kvôli tomu, že sa pre­dá­val v bež­ných obcho­doch a nie v špe­cia­li­zo­va­ných pre­daj­niach s elek­tro­ni­kou.

A teraz pár nos­tal­gic­kých čísel. Pro­ce­sor s frek­ven­ciou 1 MHz . Pamäť 64 kB. Gra­fika zobra­zu­júca 16 farieb. Zvu­kový čip SID, ktorý v tej dobe pova­žo­vali ľudia za malý hudobný zázrak.

Malá ochut­návka tohto zvuku:

Zdroj: wikipedia.com

Zau­jí­ma­vos­ťou je, že práve vďaka tomuto prís­pevku na sociál­nych sie­ťach vraj vzrá­stla cena C64 na poľ­ských aukč­ných strán­kach a gdaňs­kému retro-auto­ser­visu možno pri­ne­sie viac geek-zákaz­ní­kov.

Zdroj článku a foto: cnet.com, zdroj úvod­nej foto: cnet.com

Pridať komentár (0)