Nemecký jadrový reaktor vytvoril dychberúci svetový rekord

Vladimír Chott / 7. júla 2018 / Tech a inovácie

  • Ne­mecký re­ak­tor do­ká­zal s po­u­ži­tím ste­la­rá­to­ro­vej tech­no­ló­gie vy­tvo­riť ne­uve­ri­teľné vy­sokú tep­lotu a vy­tvo­riť tak sve­tový re­kord.
  • Práve ste­la­rá­to­rová tech­no­ló­gia môže byť v bu­dúc­nosti kľú­čom k vý­robe čis­tej elek­tric­kej ener­gie.
zdroj: ipp.mpg.de 
  • Ne­mecký re­ak­tor do­ká­zal s po­u­ži­tím ste­la­rá­to­ro­vej tech­no­ló­gie vy­tvo­riť ne­uve­ri­teľné vy­sokú tep­lotu a vy­tvo­riť tak sve­tový re­kord.
  • Práve ste­la­rá­to­rová tech­no­ló­gia môže byť v bu­dúc­nosti kľú­čom k vý­robe čis­tej elek­tric­kej ener­gie.

Wen­dels­tein 7-X je jad­rový re­ak­tor, ktorý sa na­chá­dza v ne­mec­kom mes­tečku Gre­if­swald. Za jeho vzni­kom stojí tým ved­cov z Max-Planc­kovho In­šti­tútu plaz­mo­vej fy­ziky a vzni­kol v ok­tóbri roku 2015. Hlav­ným cie­ľom re­ak­tora, ktorý by sa vďaka svo­jej veľ­kosti dal pri­rov­nať k tým men­ším, bolo po­kro­čiť v ob­lasti ste­la­rá­to­ro­vej tech­no­ló­gie.

Tá sa za­oberá plaz­mou v re­ak­to­roch a udr­žia­vaní jej tep­loty na kon­štant­nej hod­note po čo naj­dl­hší čas. Naj­nov­šie vý­sledky, ktoré zve­rej­nil tým okolo re­ak­tora Wen­dels­tein 7-X uka­zujú, že cesta kto­rou sa vy­dali, bola správna.

V sep­tem­bri tohto roku došlo ku vý­raz­nej zmene vnú­tor­ného ob­lo­že­nia re­ak­tora, vďaka čomu sa plazma zo­hrie­vaná na vy­soké tep­loty do­ká­zala udr­žať na kon­štant­nej tep­lote po dlhý čas. S po­u­ži­tím gra­fitu, mi­ne­rálu, ktorý ma vý­borne te­pelné a vo­divé vlast­nosti, do­ká­zali vedci do­siah­nuť v jadre re­ak­tora tep­lotu až ne­uve­ri­teľ­ných 40 mi­li­ó­nov stupňa Cel­zia!

Táto vy­soká tep­lota vy­dr­žala v jadre presne 26 se­kúnd, čo zna­me­nalo zlep­še­nie od pr­vého testu o skve­lých  20 se­kúnd. Zmena vnú­tor­ného ob­lo­že­nia a po­u­ži­tie gra­fitu tak malo nie­koľ­ko­ná­sobný úspech. Tento vý­sle­dok do­konca zna­me­nal aj pre­ko­na­nie sve­to­vého re­kordu pri po­u­žití ste­la­rá­to­rov.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (3)
zdroj: wi­ki­pe­dia.org

„Tento vý­sle­dok je pre nás ob­rov­ským úspe­chom. Za­ria­de­nie ktoré ne­patrí me­dzi gi­gan­tov do­ká­zalo v mi­nia­túr­nych pod­mien­kach úžasný po­krok. Skú­se­nosti, ktoré sme týmto tes­tom zís­kali nás mo­ti­vujú na­ďa­lej po­sú­vať hra­nice na­šej práce.“ po­ve­dal pro­fe­sor Tho­mas Sunn Pe­der­sen, je­den z čle­nov tímu sto­ja­cich za re­ak­to­rom Wen­dels­tein 7-X.

Cie­ľom re­ak­tora Wen­dels­tein 7-X je re­álne po­u­ži­tie ste­la­rá­to­ro­vej tech­no­ló­gie v praxi. Preto je však nutné vy­tvo­riť za­ria­de­nie, ktoré bude schopné zo­hriať plazmu na sta­bilnú tep­lotu pre­kra­ču­júcu 100 mi­li­ó­nov Cel­zia. Pri ta­kýchto hod­no­tách sa vo­dík v plazme pre­trans­for­muje na hé­lium. Ná­sledne tak vznikne veľké množ­stvo tepla, ktoré by sa dalo vy­užiť pri vý­robe elek­tric­kej ener­gie.

Aby však ne­došlo ku ka­ta­strofe, je po­trebné zais­tiť, aby sa steny re­ak­tora ne­dos­tali k pria­memu styku s vy­so­kou tep­lo­tou. Na to slúži hrubé mag­ne­tické pole vo vnútri re­ak­tora zlo­žené až z 50-tich sup­ra­vo­di­vých mag­ne­tov, každý z nich ma výšku 3,5 metra.

Wen­dels­tein 7-X patrí k jad­ro­vým re­ak­to­rom, ktoré prav­de­po­dobne ni­kdy ne­uvi­dia svetlo ko­merč­ného sveta, jeho vý­sledky však naz­na­čujú, že ste­lá­rá­to­rová tech­no­ló­gia by mohla byť v bu­dúc­nosti kľú­čo­vým ele­men­tom pri vy­tvá­raní čis­tej elek­tric­kej ener­gie.

zdroj: ifls­cience.com / ipp.mpg.de 

Pridať komentár (0)