Nemeň sa. Vylep­ši sa

Martina Ditrichová / 17. októbra 2016 / Lifehacking

Nie­ke­dy nej­de o to, ako dob­re si uve­do­mu­ješ sám seba. Mož­no sa poznáš dob­re, ale nie­ke­dy skrát­ka nie si sám sebou. Znie ti to pove­do­me?

Si tou istou oso­bou v prá­ci a doma? Si rov­na­ký v spo­loč­nos­ti pria­te­ľov a s par­tne­rom? Máš pocit, že rôz­ne situ­ácie ťa nútia cho­vať sa inak?

Ame­ric­ký filo­zof a spi­so­va­teľ to vyjad­ril neuve­ri­teľ­ne nad­ča­so­vo: „Byť sám sebou vo sve­te, kto­rý sa ťa sna­ží zme­niť, je naj­väč­ší úspech.Ten­to svet má veľa štan­dar­dov pre to, ako by sme sa mali cho­vať, vyze­rať, roz­prá­vať.

want-to-be-happy-at-work-care-less-about-it_source_stocksy

zdroj: quietrev.com

Nemeň sa.

Čas­to sa ocit­ne­me v situ­áciách, kde sa necí­ti­me „úpl­ne doma“. Cíti­me sa ako out­si­de­ri v prá­ci, či v ško­le, v našom sys­té­me. Ako by sme tam ani nepat­ri­li. Ale hrať sa na nie­čo, čo nie si ale­bo začať rebe­lo­vať nič nevy­rie­ši. Je to len ďal­šia pre­tvár­ka. A je to detin­ské.

Nikdy sa však neo­spra­vedl­ňuj za to, kým si.

Nie­ke­dy je potreb­né sa urči­tým spô­so­bom pris­pô­so­biť. Netre­ba však zabú­dať na to, že tie­to „pra­vid­lá sprá­va­nia“ sú vymys­le­né spo­loč­nos­ťou, ľuď­mi, pre­važ­ne pod­ni­ka­teľ­mi. Pove­dia ti, aby si sa sprá­val pod­ľa pra­vi­diel firem­nej kul­tú­ry. Naozaj? Musím sa pris­pô­so­biť a neus­tá­le sa sťa­žo­vať, oho­vá­rať a naučiť sa iným firem­ným poli­ti­kám? Ak to nie je tvo­ja šál­ka kávy, nerob to.

Nesnaž sa zme­niť, je neprav­de­po­dob­né, že uspe­ješ. Ale tvrdo pra­cuj na zlep­še­ní toho, ako sa sprá­vaš. Vylep­ši svo­je sil­né strán­ky.

Ako pove­dal autor Robert Gre­e­ne: „Čím jas­nej­šie budeš vedieť, kým nech­ceš byť, tým sil­nej­šia bude tvo­ja iden­ti­ta a význam.“

Nemô­žeš ula­ho­diť kaž­dé­mu. Ak ťa ľudia nema­jú radi, tak nech. Je to cena za to, byť šťast­ný vo svo­jej koži. Zaplať hoci­ja­kú cenu za to, byť sám sebou, pre­to­že to za to sto­jí.

zdroj: medium.com zdroj titul­nej foto­gra­fie: goodmenproject.com

Pridať komentár (0)