Nemeň sa. Vylepši sa

Martina Ditrichová / 17. októbra 2016 / Tools a produktivita

Nie­kedy nejde o to, ako dobre si uve­do­mu­ješ sám seba. Možno sa poznáš dobre, ale nie­kedy skrátka nie si sám sebou. Znie ti to pove­dome?

Si tou istou oso­bou v práci a doma? Si rov­naký v spo­loč­nosti pria­te­ľov a s par­tne­rom? Máš pocit, že rôzne situ­ácie ťa nútia cho­vať sa inak?

Ame­rický filo­zof a spi­so­va­teľ to vyjad­ril neuve­ri­teľne nad­ča­sovo: „Byť sám sebou vo svete, ktorý sa ťa snaží zme­niť, je naj­väčší úspech.Tento svet má veľa štan­dar­dov pre to, ako by sme sa mali cho­vať, vyze­rať, roz­prá­vať.

want-to-be-happy-at-work-care-less-about-it_source_stocksy

zdroj: quietrev.com

Nemeň sa.

Často sa ocit­neme v situ­áciách, kde sa necí­time „úplne doma“. Cítime sa ako out­si­deri v práci, či v škole, v našom sys­téme. Ako by sme tam ani nepat­rili. Ale hrať sa na niečo, čo nie si alebo začať rebe­lo­vať nič nevy­rieši. Je to len ďal­šia pre­tvárka. A je to detin­ské.

Nikdy sa však neo­spra­vedl­ňuj za to, kým si.

Nie­kedy je potrebné sa urči­tým spô­so­bom pris­pô­so­biť. Netreba však zabú­dať na to, že tieto „pra­vidlá sprá­va­nia“ sú vymys­lené spo­loč­nos­ťou, ľuďmi, pre­važne pod­ni­ka­teľmi. Pove­dia ti, aby si sa sprá­val podľa pra­vi­diel firem­nej kul­túry. Naozaj? Musím sa pris­pô­so­biť a neus­tále sa sťa­žo­vať, oho­vá­rať a naučiť sa iným firem­ným poli­ti­kám? Ak to nie je tvoja šálka kávy, nerob to.

Nesnaž sa zme­niť, je neprav­de­po­dobné, že uspe­ješ. Ale tvrdo pra­cuj na zlep­šení toho, ako sa sprá­vaš. Vylepši svoje silné stránky.

Ako pove­dal autor Robert Gre­ene: „Čím jas­nej­šie budeš vedieť, kým nech­ceš byť, tým sil­nej­šia bude tvoja iden­tita a význam.“

Nemô­žeš ula­ho­diť kaž­dému. Ak ťa ľudia nemajú radi, tak nech. Je to cena za to, byť šťastný vo svo­jej koži. Zaplať hoci­jakú cenu za to, byť sám sebou, pre­tože to za to stojí.

zdroj: medium.com zdroj titul­nej foto­gra­fie: goodmenproject.com

Pridať komentár (0)