Nerob to, čo milu­ješ. Rob to, v čom si dob­rý

Nikola Gajdošová / 29. augusta 2016 / Lifehacking

Rob to, čo milu­ješ. Túto radu nad zla­to si už urči­te počul, ale je to sku­toč­ne tá naj­lep­šia rada, kto­rú môžeš dostať? V sku­toč­nos­ti, robe­ním toho čo milu­ješ nezáj­deš ďale­ko.

Mno­ho ľudí má prob­lém nájsť si svo­je zame­ra­nie. Kla­sic­ky sú to naj­mä štu­dent, kto­rí sa roz­ho­du­jú o vyso­kej ško­le ale­bo prá­ci, kto­rá by ich bavi­la a do kto­rej by cho­di­li radi. A potom tu sú všet­ci tí pra­cu­jú­ci ľudia, kto­rých ich súčas­ná prá­ca vôbec nena­pĺňa, aj keď si nie­ke­dy mys­le­li že to bude pres­ne naopak.

Vte­dy pri­chá­dza otáz­ka, kto­rú urči­te dob­re poznáš: „Čo mám robiť so svo­jím živo­tom?“

Ten pocit zažil už snáď kaž­dý. Neroz­hod­nosť ťa frus­tru­je a máš strach z toho, že nie si dob­rý k ničo­mu. Prá­ve pre­to sa môže zdať kari­ér­na rada „rob to, čo milu­ješ“ ako to naj­lep­šie rie­še­nie prob­lé­mu. No je to sku­toč­ne tak?

Stá­le viac sa stre­tá­vam s mla­dý­mi ľuď­mi, kto­rí neve­dia kde štu­do­vať, pra­co­vať ale­bo čo robiť. Keď sa ich spý­tam čo ich baví, vyme­nu­jú rôz­ne dru­hy ume­nia ale­bo šport, ale pod­ľa nich to nie je nie­čo, čo by ich uži­vi­lo. Mož­no majú prav­du, ale sku­toč­ne hľa­dať svoj dre­am job nikdy nezač­nú.

Talent vs. záľu­ba

Vždy si musíš uve­do­miť, že kaž­dý z nás má urči­té záľu­by a talen­ty. A na to, aby si ich napl­no využil, nemô­žeš si ich zamie­ňať, ani pova­žo­vať za jed­no a to isté. Ide o to, že môžeš mať záľu­bu sku­toč­ne v čom­koľ­vek aj keď v tom nemu­síš byť dob­rý. Môžeš naprí­klad veľ­mi rád kres­liť, ale všet­ci tvo­ji zná­mi ti vra­via, aby si to rad­šej nero­bil.

Hovo­rí sa, že na to, aby si sa nie­čo naučil robiť sku­toč­ne dob­re, ti sta­čí 10 000 hodín prá­ce. Ten čas tomu samoz­rej­me veno­vať môžeš, ale ako ťa to odlí­ši od tisíc­ky ľudí, kto­rí sa to nauči­li robiť pres­ne tak ako ty len pre­to, že ich to bavi­lo?

Tvo­je záľu­by sa menia až závrat­ne rých­lo.

Vráť­me sa ale späť k tomu talen­tu. Talent je nie­čo, čo vieš robiť sám od seba, ale stá­le potre­bu­ješ na ňom pra­co­vať. Prá­ve talent je to, čo ťa odlí­ši od všet­kých tých, kto­rí na sebe tvrdo v nie­čom maka­li len pre­to, že ich to bavi­lo. Najprv sa ti môže zdať, že to, na čo máš talent, nie je to, čo ťa baví naj­viac. Ale zober­me si ako prí­klad také­ho Ste­va Job­sa.

Jobs začí­nal so svo­jou váš­ňou pre Zen bud­hiz­mus. Do tech­no­ló­gie vstú­pil len s vidi­nou rých­lych peňa­zí, pre­to­že v tom bol dob­rý a šlo mu to od ruky. Len­že postup­ne, ako začal robiť zau­jí­ma­vé veci a stá­val sa úspeš­ným, jeho vášeň rástla. Až sa on sám stal advo­ká­tom výro­ku „do what you love“. Iro­nic­ké však? Keď začí­nal, jeho váš­ňou bol bud­hiz­mus, tanec a his­tó­ria. Verím teda, že ak ťa v 16-tich bavi­lo sci-fi, dnes ťa baví už nie­čo úpl­ne iné, a rov­na­ko ani uče­nie sa hrať na gita­re už nie je ono.

Obme­dzu­ješ sám seba

Na You­tu­be si videl video, kde nie­kto kres­lil detail­né kres­by jed­not­li­vý­mi bod­ka­mi pera. Pove­dal si si, že je to super cool a pus­til si sa do toho aj ty. Zatiaľ čo si odhod­la­ný a pri­hlá­siš sa na hodi­ny kres­le­nia a cvi­číš aj doma, odmie­taš rôz­ne prí­le­ži­tos­ti na veci, na kto­ré máš talent. No potom, keď sa pus­tíš do kres­le­nia obra­zu väč­šie­ho ako A5, chuť ťa poma­ly opúš­ťa.

Po roku sú jedi­nou pri­po­mien­kou toh­to obdo­bia iba perá rôz­nych hrú­bok, kto­ré si si vte­dy kúpil. Tak­že zatiaľ, čo si mohol roz­ví­jať svo­jich nie­koľ­ko talen­tov, si si pokoj­ne doma ďob­kal do papie­ra, pre­to­že to ťa vte­dy bavi­lo. Neho­vo­rím, že nemáš robiť to, čo ťa baví, ale nemáš pre to pre­mr­hať svoj poten­ciál.

Tak­že či už máš talent na tech­ni­ku ale­bo na orga­ni­zo­va­nie, urči­te sa tomu venuj. Vášeň nepri­chá­dza hneď. Prí­de až po všet­kom tom úsi­lí, kto­ré vlo­žíš do toho, aby si sa stal exce­lent­ným v nie­čom hod­not­nom. Len vte­dy budeš mať pocit zados­ťu­či­ne­nia a jedi­ne tak napl­no využi­ješ svoj poten­ciál vo svo­jom živo­te. Iný­mi slo­va­mi, to, čo robíš v živo­te, nie je až také pod­stat­né ako to, ako to robíš — napl­no.

zdroj titul­nej foro­gra­fie: pintattoos.com, zdroj foto­gra­fií: Stocks­nap

Pridať komentár (0)