Nerob to, čo milu­ješ. Rob to, v čom si dobrý

Nikola Gajdošová / 29. augusta 2016 / Tools a produktivita

Rob to, čo milu­ješ. Túto radu nad zlato si už určite počul, ale je to sku­točne tá naj­lep­šia rada, ktorú môžeš dostať? V sku­toč­nosti, robe­ním toho čo milu­ješ nezáj­deš ďaleko.

Mnoho ľudí má prob­lém nájsť si svoje zame­ra­nie. Kla­sicky sú to najmä štu­dent, ktorí sa roz­ho­dujú o vyso­kej škole alebo práci, ktorá by ich bavila a do kto­rej by cho­dili radi. A potom tu sú všetci tí pra­cu­júci ľudia, kto­rých ich súčasná práca vôbec nena­pĺňa, aj keď si nie­kedy mys­leli že to bude presne naopak.

Vtedy pri­chá­dza otázka, ktorú určite dobre poznáš: „Čo mám robiť so svo­jím živo­tom?“

Ten pocit zažil už snáď každý. Neroz­hod­nosť ťa frus­truje a máš strach z toho, že nie si dobrý k ničomu. Práve preto sa môže zdať kari­érna rada „rob to, čo milu­ješ“ ako to naj­lep­šie rie­še­nie prob­lému. No je to sku­točne tak?

Stále viac sa stre­tá­vam s mla­dými ľuďmi, ktorí neve­dia kde štu­do­vať, pra­co­vať alebo čo robiť. Keď sa ich spý­tam čo ich baví, vyme­nujú rôzne druhy ume­nia alebo šport, ale podľa nich to nie je niečo, čo by ich uži­vilo. Možno majú pravdu, ale sku­točne hľa­dať svoj dream job nikdy nezačnú.

Talent vs. záľuba

Vždy si musíš uve­do­miť, že každý z nás má určité záľuby a talenty. A na to, aby si ich naplno využil, nemô­žeš si ich zamie­ňať, ani pova­žo­vať za jedno a to isté. Ide o to, že môžeš mať záľubu sku­točne v čom­koľ­vek aj keď v tom nemu­síš byť dobrý. Môžeš naprí­klad veľmi rád kres­liť, ale všetci tvoji známi ti vra­via, aby si to rad­šej nero­bil.

Hovorí sa, že na to, aby si sa niečo naučil robiť sku­točne dobre, ti stačí 10 000 hodín práce. Ten čas tomu samoz­rejme veno­vať môžeš, ale ako ťa to odlíši od tisícky ľudí, ktorí sa to naučili robiť presne tak ako ty len preto, že ich to bavilo?

Tvoje záľuby sa menia až závratne rýchlo.

Vráťme sa ale späť k tomu talentu. Talent je niečo, čo vieš robiť sám od seba, ale stále potre­bu­ješ na ňom pra­co­vať. Práve talent je to, čo ťa odlíši od všet­kých tých, ktorí na sebe tvrdo v nie­čom makali len preto, že ich to bavilo. Najprv sa ti môže zdať, že to, na čo máš talent, nie je to, čo ťa baví naj­viac. Ale zoberme si ako prí­klad takého Steva Jobsa.

Jobs začí­nal so svo­jou váš­ňou pre Zen bud­hiz­mus. Do tech­no­ló­gie vstú­pil len s vidi­nou rých­lych peňazí, pre­tože v tom bol dobrý a šlo mu to od ruky. Lenže postupne, ako začal robiť zau­jí­mavé veci a stá­val sa úspeš­ným, jeho vášeň rástla. Až sa on sám stal advo­ká­tom výroku „do what you love“. Iro­nické však? Keď začí­nal, jeho váš­ňou bol bud­hiz­mus, tanec a his­tó­ria. Verím teda, že ak ťa v 16-tich bavilo sci-fi, dnes ťa baví už niečo úplne iné, a rov­nako ani uče­nie sa hrať na gitare už nie je ono.

Obme­dzu­ješ sám seba

Na You­tube si videl video, kde nie­kto kres­lil detailné kresby jed­not­li­vými bod­kami pera. Pove­dal si si, že je to super cool a pus­til si sa do toho aj ty. Zatiaľ čo si odhod­laný a pri­hlá­siš sa na hodiny kres­le­nia a cvi­číš aj doma, odmie­taš rôzne prí­le­ži­tosti na veci, na ktoré máš talent. No potom, keď sa pus­tíš do kres­le­nia obrazu väč­šieho ako A5, chuť ťa pomaly opúšťa.

Po roku sú jedi­nou pri­po­mien­kou tohto obdo­bia iba perá rôz­nych hrú­bok, ktoré si si vtedy kúpil. Takže zatiaľ, čo si mohol roz­ví­jať svo­jich nie­koľko talen­tov, si si pokojne doma ďob­kal do papiera, pre­tože to ťa vtedy bavilo. Neho­vo­rím, že nemáš robiť to, čo ťa baví, ale nemáš pre to pre­mr­hať svoj poten­ciál.

Takže či už máš talent na tech­niku alebo na orga­ni­zo­va­nie, určite sa tomu venuj. Vášeň nepri­chá­dza hneď. Príde až po všet­kom tom úsilí, ktoré vlo­žíš do toho, aby si sa stal exce­lent­ným v nie­čom hod­not­nom. Len vtedy budeš mať pocit zados­ťu­či­ne­nia a jedine tak naplno využi­ješ svoj poten­ciál vo svo­jom živote. Inými slo­vami, to, čo robíš v živote, nie je až také pod­statné ako to, ako to robíš — naplno.

zdroj titul­nej foro­gra­fie: pintattoos.com, zdroj foto­gra­fií: Stocks­nap

Pridať komentár (0)