Nes*r sa, buď čudný

Nikola Tokárová / 23. februára 2016 / Tools a produktivita

Neskrý­vaj svoje vášne. Práve tie totiž môžu byť kľú­čom k tomu, aby si robil skvelé, aj keď možno tro­chu divné veci. 

Byť čud­ným nie je zlé, odli­šuje to jed­not­liv­cov od zvyšku sveta. Na prvý pohľad sa možno zdá, že s podiv­nými ľuďmi niečo nie je v poriadku, stále sú však sto­per­cen­tne pri zmys­loch. Ľudia zabú­dajú že to, čo z nie­koho robí čudáka je často jeho váš­ňou a práve táto vášeň môže ľudí viesť k úspe­chu.

Zabú­dame na to, že tieto vášne sú povo­lené a sú úžasné, nech už sa jedná o čokoľ­vek: číta­nie noviel, hra­nie šachu alebo písa­nie roc­ko­vých opier.

the-mind-bending-guy-ritchie-masterpiece-jason-statham-playing-chess-in-the-film-525337

foto: moviepilot.com

Ľudia sa učia napo­dob­ňo­va­ním, je to najis­tejší spô­sob, ako zlep­šiť svoju tech­niku a naučiť sa základy k čomu­koľ­vek. Prob­lé­mom však je, že záro­veň sa učíme, kým môžme byť. A často to nie je naše vlastné ja. Pozrieme sa na to, kto je úspešný a aké sú jeho návyky a sna­žíme sa zme­niť tie naše tak, aby sme ho čo naj­viavc kopí­ro­vali. A potom si mys­líme, že už nemô­žeme počú­vať pun­kovú hudbu alebo písať soft­vér, keď chceme byť top zamest­nan­cami a začať zará­bať. Alebo si mys­líme, že ak sa chceme dostať do kre­a­tív­nej oblasti, musíme zapad­núť s našou prá­cou do mains­tre­amu.

Nemô­žeme byť ničím iným ako zamest­nan­com, pod­ni­ka­te­ľom alebo kre­a­tív­com, s kto­rým chcú robiť aj ostatní.

Toto si opa­ku­jeme, či už vedome alebo neve­dome, a cítime sa trápne, alebo zahan­bene za to, akí sme boli pred­tým, než sme sa natla­čili do inej formy.

cute-cuddly-toy-cartoon-costume-large

foto: gratisography.com

Keď sme boli deťmi, nerie­šili sme oko­lie a na verej­nosti sme uka­zo­vali naše naj­šia­le­nej­šie ja. Počas dospie­va­nia sme všetci museli nájsť v našej mysli veľmi vzdia­lené miesto, kam by sme tieto spo­mienky zamkli a učili sa, ako zapad­núť. Naše vášne pre nás pre­stali byť dôle­žité, museli sme sa učiť, ako byť nor­málny a to je nesku­točne desivé.

John Wes­ten­berg nám dáva zopár rád, ktoré nám pomôžu udr­žať si svoju div­nosť a uni­kát­nosť a využiť ju vo svoj pros­pech.

  1. Na kre­a­ti­vite záleží.

Ak vieš vyrie­šiť prob­lém alebo výzvu len vďaka tvo­jím zna­los­tiam a uhlu pohľadu, skrz ktorý sa na prob­le­ma­tiku poze­ráš, choď do toho. Vďaka svo­jim div­ným váš­ňam si empa­tický v iných oblas­tiach ako zvy­šok sveta, čo ťa odli­šuje a dokáže to naštar­to­vať tvoju kre­a­ti­vitu. Žiadne nápady nie sú úplne ori­gi­nálne, ale dobrý kre­a­tívny nápad je kom­bi­ná­ciou iných, pri­čom z kaž­dého rie­še­nia si vez­meš ten naj­lepší aspekt a pospá­jaš ich dokopy.

Naj­lep­šie rie­še­nia totiž nevy­chá­dzajú z tra­dič­ného spô­sobu mys­le­nia.

  1. Ak sa budeš skrý­vať sám pred sebou, bude to bolieť.

Pokiaľ sa sna­žíš pri­blí­žiť iným ľuďom, aby si zapa­dol alebo napo­dob­nil nie­koho, koho obdi­vu­ješ, je možné, že po čase úplne stra­tíš sám seba. Neexis­tuje správny návod na to, ako fun­go­vať, žiť, exis­to­vať. Ak však začneš strá­cať svoj zápal pre veci, ktoré máš rád, postupne stra­tíš sám seba.

person-691410_960_720

Foto: pixabay.com

  1. Nestojí to za to.

Keď sa o 30 rokov pozrieš späť, vieš si zrá­tať čas, ktorý si musel strá­viť tým, aby si zapa­dol? Sú to tvoje naj­lep­šie a naj­sláv­nej­šie momenty? Ak strá­viš život bojo­va­ním so sebou samým, budeš to neskôr ľuto­vať a to ti za to nestojí.

  1. Auten­ti­cita sa ráta.

Pokiaľ si sám sebou a uka­zu­ješ ľuďom to, čo je na tebe pri­ro­dzené, budú na to rea­go­vať a začnú sa s tebou roz­prá­vať. Takto môžeš nájsť spô­sob, ako sa s ľuďmi pri­ro­dzene spo­jiť a komu­ni­ko­vať s nimi. Všetci máme nie­koľko sociál­nych sta­tu­sov, naprí­klad tú, ktorú uka­zu­jeme doma pred rodi­nou, tú, ktorú uka­zu­jeme pred kama­rátmi a tú našu, repre­zen­ta­tívnu. Každá z tejto role však vychá­dza z tvojho úprim­ného ja a z toho, aký naozaj si. Auten­tický.

emotions-371238_960_720

Foto: pixabay.com

  1. Každý má svoj prí­beh, aj ten tvoj môže byť zau­jí­mavý.

Naj­star­šie ume­nie, ktoré kedy ľud­stvo poznalo, je roz­prá­va­nie prí­be­hov. Tieto prí­behy kolujú ako mýty už dlhú dobu a pozná ich celý svet. Každý komu­ni­kuje skrz prí­behy. Ak odha­líš oko­liu svoje vášne, budeš pri­pra­vený hovo­riť ľuďom prí­behy, ktoré sú osobné a zau­jí­mavé, lebo nikoho nezau­jí­majú prázdne reči, ktoré slú­žia len na udr­ža­nie kon­ver­zá­cie.

  1. Naj­zau­jí­ma­vej­šími kre­a­tív­cami boli podi­víni.

Ľudia, ku kto­rým vzhlia­dame sú tí, ktorí sú si vedomí svo­jich vášní. Môžu to byť pod­ni­ka­te­lia, kres­liči komik­sov alebo meta­loví bube­níci – každý kre­a­tí­vec je podi­vín. Nemu­síš sa stať jed­ným z nich, ale môžeš si vziať prí­klad z toho, že išli za tým, čo ich baví a dosiahli veľké úspe­chy.

  1. Všet­kým je to ukrad­nuté.

Budeš prek­va­pený, ako pri­jí­majú iný ľudia tých, ktorí sú odlišní. Jasné, že vždy nara­zíš na neja­kých hlu­pá­kov, ktorí to nebudú tole­ro­vať, ale väč­šina smr­teľ­ní­kov je schop­ných uka­zo­vať lásku.

Možno si mys­líš, že tvoje odliš­nosti ťa odde­lia od iných, budú sta­vať zby­točné bari­éry, ale prav­de­po­dob­nej­šie je, že ľudia sa budú zau­jí­mať o to, čo robíš.

Všet­kým je ukrad­nuté, či máš cez 30 rokov a hráš sa na Game­boy Poké­mo­nov. Možno tomu tak úplne nepo­ro­zu­mejú, ale kvôli tomu ťa nepres­tanú rešpek­to­vať. Všet­kým je ukrad­nuté, či si štu­dent medi­cíny alebo ume­lec.

Man sitting on a couch playing video games in a dark room

Foto: lifeway.com

A na záver ešte pár pria­mych rád:

Choď písať post-apo kyber­pun­kové romány. Choď žiť do divo­činy bez elek­triny. Nahá­ňaj svoj dream job. Pokojne pra­cuj v práv­nic­kej kan­ce­lá­rii a doma si pusti Mis­fits.

Zbie­raj flit­ro­vané kabelky, retro video hry alebo hrn­čeky s tvá­rou Chris­top­hera Wal­kena.

Využi všetky šance, ukáž, čo máš rád, kresli, píš, hraj.

Alebo nerob nič z toho. Nájdi si prácu, ktorá ťa napĺňa a rob ju dobre, pre­čí­taj všetky možné knihy, ktoré sa ti dostanú do rúk a rob čokoľ­vek, čo robíš rád.

mclovin-christopher-mintz-plasse---nivel-peligro--3

foto: zelebtv.es

Zdroj: medium.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: barbwire.com

Pridať komentár (0)