Nes*r sa, buď čud­ný

Nikola Tokárová / 23. februára 2016 / Lifehacking

Neskrý­vaj svo­je váš­ne. Prá­ve tie totiž môžu byť kľú­čom k tomu, aby si robil skve­lé, aj keď mož­no tro­chu div­né veci. 

Byť čud­ným nie je zlé, odli­šu­je to jed­not­liv­cov od zvyš­ku sve­ta. Na prvý pohľad sa mož­no zdá, že s podiv­ný­mi ľuď­mi nie­čo nie je v poriad­ku, stá­le sú však sto­per­cen­tne pri zmys­loch. Ľudia zabú­da­jú že to, čo z nie­ko­ho robí čudá­ka je čas­to jeho váš­ňou a prá­ve táto vášeň môže ľudí viesť k úspe­chu.

Zabú­da­me na to, že tie­to váš­ne sú povo­le­né a sú úžas­né, nech už sa jed­ná o čokoľ­vek: číta­nie noviel, hra­nie šachu ale­bo písa­nie roc­ko­vých opier.

the-mind-bending-guy-ritchie-masterpiece-jason-statham-playing-chess-in-the-film-525337

foto: moviepilot.com

Ľudia sa učia napo­dob­ňo­va­ním, je to najis­tej­ší spô­sob, ako zlep­šiť svo­ju tech­ni­ku a naučiť sa zákla­dy k čomu­koľ­vek. Prob­lé­mom však je, že záro­veň sa učí­me, kým môž­me byť. A čas­to to nie je naše vlast­né ja. Pozrie­me sa na to, kto je úspeš­ný a aké sú jeho návy­ky a sna­ží­me sa zme­niť tie naše tak, aby sme ho čo naj­viavc kopí­ro­va­li. A potom si mys­lí­me, že už nemô­že­me počú­vať pun­ko­vú hud­bu ale­bo písať soft­vér, keď chce­me byť top zamest­nan­ca­mi a začať zará­bať. Ale­bo si mys­lí­me, že ak sa chce­me dostať do kre­a­tív­nej oblas­ti, musí­me zapad­núť s našou prá­cou do mains­tre­a­mu.

Nemô­že­me byť ničím iným ako zamest­nan­com, pod­ni­ka­te­ľom ale­bo kre­a­tív­com, s kto­rým chcú robiť aj ostat­ní.

Toto si opa­ku­je­me, či už vedo­me ale­bo neve­do­me, a cíti­me sa tráp­ne, ale­bo zahan­be­ne za to, akí sme boli pred­tým, než sme sa natla­či­li do inej for­my.

cute-cuddly-toy-cartoon-costume-large

foto: gratisography.com

Keď sme boli deť­mi, nerie­ši­li sme oko­lie a na verej­nos­ti sme uka­zo­va­li naše naj­šia­le­nej­šie ja. Počas dospie­va­nia sme všet­ci muse­li nájsť v našej mys­li veľ­mi vzdia­le­né mies­to, kam by sme tie­to spo­mien­ky zamk­li a uči­li sa, ako zapad­núť. Naše váš­ne pre nás pre­sta­li byť dôle­ži­té, muse­li sme sa učiť, ako byť nor­mál­ny a to je nesku­toč­ne desi­vé.

John Wes­ten­berg nám dáva zopár rád, kto­ré nám pomô­žu udr­žať si svo­ju div­nosť a uni­kát­nosť a využiť ju vo svoj pros­pech.

  1. Na kre­a­ti­vi­te zále­ží.

Ak vieš vyrie­šiť prob­lém ale­bo výzvu len vďa­ka tvo­jím zna­los­tiam a uhlu pohľa­du, skrz kto­rý sa na prob­le­ma­ti­ku poze­ráš, choď do toho. Vďa­ka svo­jim div­ným váš­ňam si empa­tic­ký v iných oblas­tiach ako zvy­šok sve­ta, čo ťa odli­šu­je a doká­že to naštar­to­vať tvo­ju kre­a­ti­vi­tu. Žiad­ne nápa­dy nie sú úpl­ne ori­gi­nál­ne, ale dob­rý kre­a­tív­ny nápad je kom­bi­ná­ci­ou iných, pri­čom z kaž­dé­ho rie­še­nia si vez­meš ten naj­lep­ší aspekt a pospá­jaš ich doko­py.

Naj­lep­šie rie­še­nia totiž nevy­chá­dza­jú z tra­dič­né­ho spô­so­bu mys­le­nia.

  1. Ak sa budeš skrý­vať sám pred sebou, bude to bolieť.

Pokiaľ sa sna­žíš pri­blí­žiť iným ľuďom, aby si zapa­dol ale­bo napo­dob­nil nie­ko­ho, koho obdi­vu­ješ, je mož­né, že po čase úpl­ne stra­tíš sám seba. Neexis­tu­je správ­ny návod na to, ako fun­go­vať, žiť, exis­to­vať. Ak však začneš strá­cať svoj zápal pre veci, kto­ré máš rád, postup­ne stra­tíš sám seba.

person-691410_960_720

Foto: pixabay.com

  1. Nesto­jí to za to.

Keď sa o 30 rokov pozrieš späť, vieš si zrá­tať čas, kto­rý si musel strá­viť tým, aby si zapa­dol? Sú to tvo­je naj­lep­šie a naj­sláv­nej­šie momen­ty? Ak strá­viš život bojo­va­ním so sebou samým, budeš to neskôr ľuto­vať a to ti za to nesto­jí.

  1. Auten­ti­ci­ta sa ráta.

Pokiaľ si sám sebou a uka­zu­ješ ľuďom to, čo je na tebe pri­ro­dze­né, budú na to rea­go­vať a začnú sa s tebou roz­prá­vať. Tak­to môžeš nájsť spô­sob, ako sa s ľuď­mi pri­ro­dze­ne spo­jiť a komu­ni­ko­vať s nimi. Všet­ci máme nie­koľ­ko sociál­nych sta­tu­sov, naprí­klad tú, kto­rú uka­zu­je­me doma pred rodi­nou, tú, kto­rú uka­zu­je­me pred kama­rát­mi a tú našu, repre­zen­ta­tív­nu. Kaž­dá z tej­to role však vychá­dza z tvoj­ho úprim­né­ho ja a z toho, aký naozaj si. Auten­tic­ký.

emotions-371238_960_720

Foto: pixabay.com

  1. Kaž­dý má svoj prí­beh, aj ten tvoj môže byť zau­jí­ma­vý.

Naj­star­šie ume­nie, kto­ré kedy ľud­stvo pozna­lo, je roz­prá­va­nie prí­be­hov. Tie­to prí­be­hy kolu­jú ako mýty už dlhú dobu a pozná ich celý svet. Kaž­dý komu­ni­ku­je skrz prí­be­hy. Ak odha­líš oko­liu svo­je váš­ne, budeš pri­pra­ve­ný hovo­riť ľuďom prí­be­hy, kto­ré sú osob­né a zau­jí­ma­vé, lebo niko­ho nezau­jí­ma­jú prázd­ne reči, kto­ré slú­žia len na udr­ža­nie kon­ver­zá­cie.

  1. Naj­zau­jí­ma­vej­ší­mi kre­a­tív­ca­mi boli podi­ví­ni.

Ľudia, ku kto­rým vzhlia­da­me sú tí, kto­rí sú si vedo­mí svo­jich váš­ní. Môžu to byť pod­ni­ka­te­lia, kres­li­či komik­sov ale­bo meta­lo­ví bube­ní­ci – kaž­dý kre­a­tí­vec je podi­vín. Nemu­síš sa stať jed­ným z nich, ale môžeš si vziať prí­klad z toho, že išli za tým, čo ich baví a dosiah­li veľ­ké úspe­chy.

  1. Všet­kým je to ukrad­nu­té.

Budeš prek­va­pe­ný, ako pri­jí­ma­jú iný ľudia tých, kto­rí sú odliš­ní. Jas­né, že vždy nara­zíš na neja­kých hlu­pá­kov, kto­rí to nebu­dú tole­ro­vať, ale väč­ši­na smr­teľ­ní­kov je schop­ných uka­zo­vať lás­ku.

Mož­no si mys­líš, že tvo­je odliš­nos­ti ťa odde­lia od iných, budú sta­vať zby­toč­né bari­é­ry, ale prav­de­po­dob­nej­šie je, že ľudia sa budú zau­jí­mať o to, čo robíš.

Všet­kým je ukrad­nu­té, či máš cez 30 rokov a hráš sa na Game­boy Poké­mo­nov. Mož­no tomu tak úpl­ne nepo­ro­zu­me­jú, ale kvô­li tomu ťa nepres­ta­nú rešpek­to­vať. Všet­kým je ukrad­nu­té, či si štu­dent medi­cí­ny ale­bo ume­lec.

Man sitting on a couch playing video games in a dark room

Foto: lifeway.com

A na záver ešte pár pria­mych rád:

Choď písať post-apo kyber­pun­ko­vé romá­ny. Choď žiť do divo­či­ny bez elek­tri­ny. Nahá­ňaj svoj dre­am job. Pokoj­ne pra­cuj v práv­nic­kej kan­ce­lá­rii a doma si pus­ti Mis­fits.

Zbie­raj flit­ro­va­né kabel­ky, retro video hry ale­bo hrn­če­ky s tvá­rou Chris­top­he­ra Wal­ke­na.

Využi všet­ky šan­ce, ukáž, čo máš rád, kres­li, píš, hraj.

Ale­bo nerob nič z toho. Náj­di si prá­cu, kto­rá ťa napĺňa a rob ju dob­re, pre­čí­taj všet­ky mož­né kni­hy, kto­ré sa ti dosta­nú do rúk a rob čokoľ­vek, čo robíš rád.

mclovin-christopher-mintz-plasse---nivel-peligro--3

foto: zelebtv.es

Zdroj: medium.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: barbwire.com

Pridať komentár (0)