Netf­lix a You­tube spo­jili sily!

Peter Kováč / 7. júl 2014 / Tools a produktivita

Dve naj­väč­šie ame­rické video­siete sa pus­tili do boja s poma­lým inter­ne­tom neschop­ných pro­vi­de­rov. Ak sa divá­kovi video vôbec nena­číta, často buf­fe­ruje alebo je v zlej kva­lite, tak zobrazí upo­zor­ne­nie. Netf­lix naprí­klad v prí­pade Veri­zonu priamo hovorí, že sieť tohto ope­rá­tora je pre­ťa­žená.

You­Tube uží­va­teľa odkáže na stránku Video Quality Report, kde Google vysvet­ľuje, že on robí všetko preto, aby videá išla v čo naj­lep­šej kva­lite. Firma nedávno v USA vyko­ná­vala test ope­rá­to­rov a má tak dosta­tok infor­má­cií, kto má s vide­ami prob­lémy.

Firma posky­to­va­teľa triedi do troch kate­gó­rií. Jej hod­no­te­nie uvá­dza, akú kva­litu videa môžete pri stre­a­mo­vaní z You­Tube u daného posky­to­va­teľa a v danej oblasti oča­ká­vať (aspoň po 90% cel­ko­vej doby).

  • HD — ove­rené: Mali by ste mať trvale k dis­po­zí­cii video v kva­lite HD (mini­málne 720p) bez pre­ru­šo­va­nia alebo ukla­da­nia do vyrov­ná­va­cej pamäte.
  • Štan­dardné roz­lí­še­nie: Mali by ste mať k dis­po­zí­cii video v štan­dard­nom roz­lí­šení (SD, mini­málne 360p) bez pre­ru­šo­va­nia alebo ukla­da­nia do vyrov­ná­va­cej pamäte.
  • Niž­šie roz­lí­še­nie: Video sa bude pre­hrá­vať v roz­lí­šení niž­šom ako 360p, bude sa načí­ta­vať pomaly a pre­hrá­va­nie môže byť pre­ru­šo­vané ukla­da­ním do vyrov­ná­va­cej pamäti.

Za trable s načí­ta­ním ale nie vždy môže iba fyzicky pomalá sieť. V USA sa teraz veľa sklo­ňuje téma sie­ťová neut­ra­lita, ktorá by posky­to­va­te­ľom naria­dila, aby sa ku všet­kým dátam sprá­vali rov­nako a neup­red­nost­ňo­vala jeden typ pre­vádzky pred dru­hým.

V súčas­nosti totiž posky­to­va­te­lia môžu apli­ko­vať rôzne pra­vidlá QoS a dátovo naj­ná­roč­nej­šie služby môžu pri­škr­tiť, aby uží­va­te­lia nemali prob­lémy s e-mai­lom a webom. Sami potom od video spo­loč­ností oča­ká­vajú, že im budú pla­tiť za špe­ciálne dátové kanály.

Zdroj: qs

Pridať komentár (0)