Netra­dičný dom­ček v Sta­rej Ľubovni obdi­vuje celý svet. Čím je taký výni­močný?

interez.sk / 25. augusta 2016 / Zo Slovenska

Aj na Slo­ven­sku môžu vznik­núť skvelé pro­jekty, ktoré majú dušu. Prí­kla­dom takého pro­jektu je aj tento dom v Sta­rej Ľubovni, ktorý vyzerá tak tro­chu inak, ako ostatné domy okolo.

Dom je osa­dený v tro­chu nezvy­čaj­nom pro­stredí. V okolí sa nachá­dzajú pane­lá­kové domy, ktoré tu vyrástli už v 80. rokoch a rodinné domy, ktoré tu vzni­kali od 60. rokov. Dom sa nachá­dza v záh­rade jed­ného star­šieho rodin­ného domu a záro­veň aj na pozemku jed­ného z rodi­čov kli­en­tov a základ­ným “kame­ňom” pre stavbu sa stalo drevo, pre­tože je to typický mate­riál pre sto­doly, kto­rých v tomto maleb­nom meste môžete nájsť mnoho.

domsr1

Dom má roz­lohu tak­mer 140 m&³2; a južná časť je pre­sk­lená, čo per­fektne koreš­pon­duje s oko­li­tou prí­ro­dou a záro­veň do domu pre­niká dosta­tok slneč­ného svetla a tepla. Nachá­dza sa tu aj terasa, ktorá pre­pája dom so záh­ra­dou a star­šími stro­mami, ktoré sa tu nachá­dzajú. Exte­riér je oblo­žený smre­ko­vým dre­vom a ľahká kon­štruk­cia je dopl­nená betó­no­vými nos­níkmi a oce­ľo­vými stĺpikmi. Jeho výni­moč­nosť spo­číva práve v sta­rých odro­dách naprí­klad hru­šiek, no náj­dete tu aj 3 staré brezy, ktoré sa nachá­dzajú v záh­rade a boli vysa­dené ešte rodičmi kli­en­tov. Medzi ďal­šie výni­močné fak­tory patrí samotná poloha a tak­tiež his­tó­ria rodiny, ktorá dom vlastní a osobný vzťah k pozemku.

domsr2
domsr3
domsr4

Smrek je tra­dičný lokálny mate­riál, a práve preto je v inte­ri­éri mnoho smre­ko­vých kon­štruk­cií, povr­chov a dopl­n­kov. Jadro domu tvorí jedá­leň, obý­va­cia časť a kuchyňa. V obý­va­cej časti sa nachá­dza kach­ľová pec, ktorá pomáha vyku­ro­vať celý dom. Pri návrhu si autori dali zále­žať na tom, aby bol dom­ček ener­ge­ticky efek­tívny. Obvo­dové steny majú hrúbku 45 cen­ti­met­rov, a teda sú posta­ču­júce počas stu­de­nej zimy. Napriek moder­nému vzhľadu sa vďaka pou­ži­tým prí­rod­ným mate­riá­lom doko­nale spája so štruk­tú­rou, ktorá sa nachá­dza v okolí Sta­rej Ľubovne.

domsr5
domsr8

domsr7

domsr13

domsr14

Tento dom­ček nás osobne zau­jal, pre­tože je to niečo tro­chu iné, ako bežne môžeme vidieť. Je skvelé, že “iné” domy vzni­kajú čoraz čas­tej­šie už aj na Slo­ven­sku. Videli ste už podobný dom nie­kde vo svo­jom okolí alebo v takom už bývate? Dajte nám určite vedieť, možno sa objaví práve v neja­kom ďal­šom článku.

13664444_1383759908319244_1400355407_n

zdroj: interez.sk, zdroj foto­gra­fií: freshhome.com

Pridať komentár (0)