Netra­dič­ný dom­ček v Sta­rej Ľubov­ni obdi­vu­je celý svet. Čím je taký výni­moč­ný?

interez.sk / 25. augusta 2016 / Zo Slovenska

Aj na Slo­ven­sku môžu vznik­núť skve­lé pro­jek­ty, kto­ré majú dušu. Prí­kla­dom také­ho pro­jek­tu je aj ten­to dom v Sta­rej Ľubov­ni, kto­rý vyze­rá tak tro­chu inak, ako ostat­né domy oko­lo.

Dom je osa­de­ný v tro­chu nezvy­čaj­nom pro­stre­dí. V oko­lí sa nachá­dza­jú pane­lá­ko­vé domy, kto­ré tu vyrást­li už v 80. rokoch a rodin­né domy, kto­ré tu vzni­ka­li od 60. rokov. Dom sa nachá­dza v záh­ra­de jed­né­ho star­šie­ho rodin­né­ho domu a záro­veň aj na pozem­ku jed­né­ho z rodi­čov kli­en­tov a základ­ným “kame­ňom” pre stav­bu sa sta­lo dre­vo, pre­to­že je to typic­ký mate­riál pre sto­do­ly, kto­rých v tom­to maleb­nom mes­te môže­te nájsť mno­ho.

domsr1

Dom má roz­lo­hu tak­mer 140 m&³2; a juž­ná časť je pre­sk­le­ná, čo per­fekt­ne koreš­pon­du­je s oko­li­tou prí­ro­dou a záro­veň do domu pre­ni­ká dosta­tok slneč­né­ho svet­la a tep­la. Nachá­dza sa tu aj tera­sa, kto­rá pre­pá­ja dom so záh­ra­dou a star­ší­mi stro­ma­mi, kto­ré sa tu nachá­dza­jú. Exte­ri­ér je oblo­že­ný smre­ko­vým dre­vom a ľah­ká kon­štruk­cia je dopl­ne­ná betó­no­vý­mi nos­ník­mi a oce­ľo­vý­mi stĺpik­mi. Jeho výni­moč­nosť spo­čí­va prá­ve v sta­rých odro­dách naprí­klad hru­šiek, no náj­de­te tu aj 3 sta­ré bre­zy, kto­ré sa nachá­dza­jú v záh­ra­de a boli vysa­de­né ešte rodič­mi kli­en­tov. Medzi ďal­šie výni­moč­né fak­to­ry pat­rí samot­ná polo­ha a tak­tiež his­tó­ria rodi­ny, kto­rá dom vlast­ní a osob­ný vzťah k pozem­ku.

domsr2
domsr3
domsr4

Smrek je tra­dič­ný lokál­ny mate­riál, a prá­ve pre­to je v inte­ri­é­ri mno­ho smre­ko­vých kon­štruk­cií, povr­chov a dopl­n­kov. Jad­ro domu tvo­rí jedá­leň, obý­va­cia časť a kuchy­ňa. V obý­va­cej čas­ti sa nachá­dza kach­ľo­vá pec, kto­rá pomá­ha vyku­ro­vať celý dom. Pri návrhu si auto­ri dali zále­žať na tom, aby bol dom­ček ener­ge­tic­ky efek­tív­ny. Obvo­do­vé ste­ny majú hrúb­ku 45 cen­ti­met­rov, a teda sú posta­ču­jú­ce počas stu­de­nej zimy. Napriek moder­né­mu vzhľa­du sa vďa­ka pou­ži­tým prí­rod­ným mate­riá­lom doko­na­le spá­ja so štruk­tú­rou, kto­rá sa nachá­dza v oko­lí Sta­rej Ľubov­ne.

domsr5
domsr8

domsr7

domsr13

domsr14

Ten­to dom­ček nás osob­ne zau­jal, pre­to­že je to nie­čo tro­chu iné, ako bež­ne môže­me vidieť. Je skve­lé, že “iné” domy vzni­ka­jú čoraz čas­tej­šie už aj na Slo­ven­sku. Vide­li ste už podob­ný dom nie­kde vo svo­jom oko­lí ale­bo v takom už býva­te? Daj­te nám urči­te vedieť, mož­no sa obja­ví prá­ve v neja­kom ďal­šom člán­ku.

13664444_1383759908319244_1400355407_n

zdroj: interez.sk, zdroj foto­gra­fií: freshhome.com

Pridať komentár (0)