(Ne)Udržateľná párty – aby sa takto mohli zaba­viť aj ďal­šie gene­rá­cie

Martina Ditrichová / 13. októbra 2016 / Zaujímavosti

Na tejto párty sa zaba­víš, pou­číš aj inšpi­ru­ješ. Slo­gan znie: “Aby sa takto mohli zabá­vať aj ďal­šie gene­rá­cie”.

Chceš, aby bol svet, v kto­rom žijeme lepší, krajší, udr­ža­teľ­nejší?

Ako na to, zis­tíš na (NE)udržateľnej párty, kde môžeš ochut­nať glo­bálnu kuchyňu, vyskú­šať si cyk­lo­ge­ne­rá­tor ener­gie, pozrieť si divadlo, zatan­co­vať si a stret­núť sa s inšpi­ra­tív­nymi ľuďmi. Všetci by sme si mali uve­do­miť, že to, čo robíme dnes, žijeme zaj­tra.

Plat­forma mimo­vlád­nych roz­vo­jo­vých orga­ni­zá­cií (PMVRO) si pre všet­kých, ktorí sa zau­jí­majú o svet okolo seba, pri­pra­vila párty, aká tu ešte nebola. Chcú ňou pou­ká­zať na roz­diely medzi roz­vo­jo­vým a vyspe­lým sve­tom a záro­veň pri­chá­dzajú s prak­tic­kými prí­kladmi, ako môže každý pris­pieť k tomu, aby sa zmier­nili naj­pál­či­vej­šie prob­lémy ľud­stva. O tom svedčí aj slo­gan, ktorý si zvo­lili — “Aby sa takto mohli zabá­vať aj ďal­šie gene­rá­cie”.

(Ne)udržateľná párty vypukne už tento pia­tok 14.októbra v Ate­li­éri Baby­lon v Bra­ti­slave v rámci obľú­be­ného fes­ti­valu Jeden Svet. Na svoje si prídu milov­níci divadla, ver­ni­sáží, ale aj priaz­nivci kapely La3no Cubano. Záver párty bude pat­riť DJ-ovi a latino ryt­mom.

la3nocubano2016_front

zdroj: la3nocubano.sk

V prie­behu októbra a novem­bra sa táto párty odo­hrá ešte v Ban­skej Bys­trici a Koši­ciach, takže, ak si z východu, nemu­síš ces­to­vať cez celé Slo­ven­sko, párty príde za tebou!

Srdečne vás všet­kých pozý­vame na párty, počas kto­rej dosta­nete na výber. To, čo si spo­ločne vybe­rieme dnes, budeme žiť zaj­tra. Každé naše roz­hod­nu­tie má obrov­skú váhu na tom, v akej kon­dí­cii fun­guje život okolo nás, náš Jeden svet. Tento rok sme sa roz­hodli uspo­ria­dať párty, ktorá vám pri­ne­sie nie­len prvo­triednu zábavu, ale aj ukáže, ako sa dá žúro­vať bez zlých večer­ných roz­hod­nutí. Nový a lepší svet je na (ne)udržanie. Ponú­kame vám mož­nosť, že práve do také­hoto, nového sveta sa po (Ne)Udržateľnej párty zobu­díte.“ vyzý­vajú orga­ni­zá­tori.

Prog­ram Bra­ti­slava — Ate­liér Baby­lon 14.októbra 2016

18:30 — Diva­delné pred­sta­ve­nie pod náz­vom Zachráň svojho Afri­čana

20:00 — Vyhlá­se­nie výher­ných foto­gra­fií a člán­kov súťaže Dôs­tojný život pre všet­kých, ako aj výstava výtvar­ných prác z pro­jektu pre deti a mlá­dež pod náz­vom VODA, prí­rodné dedič­stvo Slo­ven­ska, vyhlá­se­nej pod záš­ti­tou Slo­ven­skej komi­sie pre UNESCO

21:00 — Hudobná smršť v podobe mul­ti­žán­ro­vej slo­ven­skej kapely La3no Cubano

22:00 — Zábava s DJ-om

Prog­ram Ban­ská Bys­trica — Cen­trum Záh­rada 28.októbra 2016

11:00 — Divadlo “Zachráň svojho Afri­čana” (určené pre školy)

19:00 — Vyhlá­se­nie výher­ných foto­gra­fií a člán­kov súťaže Dôs­tojný život pre všet­kých, ako aj výstava výtvar­ných prác z pro­jektu pre deti a mlá­dež pod náz­vom VODA, prí­rodné dedič­stvo Slo­ven­ska, vyhlá­se­nej pod záš­ti­tou Slo­ven­skej komi­sie pre UNESCO

20:00 — Kon­cert La3no Cubano

21:00 — Pokra­čo­va­nie zábavy s DJ-om

Prog­ram Košice — Tabačka Kul­tur­fab­rik 19.novembra 2016

18:00 — Dis­ku­sia

19:30 — Vyhlá­se­nie výher­ných foto­gra­fií a člán­kov súťaže Dôs­tojný život pre všet­kých, ako aj výstava výtvar­ných prác z pro­jektu pre deti a mlá­dež pod náz­vom VODA, prí­rodné dedič­stvo Slo­ven­ska, vyhlá­se­nej pod záš­ti­tou Slo­ven­skej komi­sie pre UNESCO.

20:30 — Reggae poho­dička v ryt­moch slo­ven­skej kapely N30 Akus­tika

21:30 — Zábava s DJ-om

Okrem prog­ramu budeš mocť na akcii ochut­nať glo­bálnu kuchyňu, pri­pra­viť si vlastný kok­teil pomo­cou cyk­lo­ge­ne­rá­tora ener­gie, dozve­dieť sa rôzne tipy, ako pomôcť našej pla­néte tým, že začneme malič­kos­ťami u seba doma, vypo­čuť si prí­behy zau­jí­ma­vých osob­ností cez živé kniž­nice, recyk­lo­vaná móda a iné vychy­távky. A spo­mí­nali sme, že vstup je voľný? :)

Viac infor­má­cii o uda­losti náj­deš na mamnavyber.sk/festival.

zdroj: mamnavyber.sk/festival

Pridať komentár (0)