Neulogy inves­tuje do RF ele­ments — slo­ven­ského výrobcu ino­va­tív­nych sie­ťo­vých rie­šení

Rišo Néveri / 7. novembra 2015 / Tools a produktivita

RF ele­ments vyrába ino­va­tívne pro­dukty pre bez­drô­tové infraš­tru­túry a mieri medzi elitu v čom sa im Neulogy Ven­tu­res roz­hodlo pomôcť.

Spo­loč­nosť len nedávno pred­sta­vila revo­lučný pro­dukt Twist­Port — bez­stra­tový vlnový vysie­lač, ktorý umožní jed­no­du­ché roz­ši­ro­va­nie sietí o antény a pri­jí­mače. Keďže je tech­no­ló­gia modu­lárna je aj dobre šká­lo­va­teľná. RF ele­ments má zákaz­ní­kov po celom svete a vyše 100 par­tne­rov.

CEO a spo­lu­za­kla­da­teľ RF ele­ments Juraj Tap­tic bol pôvod­ným zakla­da­te­ľom jed­ného z prvých posky­to­va­te­ľov inter­netu eTel Slo­va­kia a neskôr CEO Sun Mic­ro­sys­tems Slo­va­kia: “Pro­dukty, ktoré vyrá­bame rie­šia prob­lémy našich zákaz­ní­kov ino­va­tívne a jed­no­du­cho. Máme pred sebou obrov­ské množ­stvo pri­pra­vo­va­ných pro­duk­tov a sme pri­pra­vený rásť rych­lej­šie ako hocikto pred­tým.”

RF ele­ments má veľmi kva­litný tím a vo vývoji pro­duk­tov sú výni­močne dobrí. Vzhľa­dom na ich množ­stvo pri­pra­vo­va­ných pro­duk­tov, know how a moti­vá­ciu, ktorú je z tímu cítiť veríme, že spo­loč­nosť bude pat­riť medzi glo­bálnu špičku v sie­ťo­vých rie­še­niach., hovorí David Sze­dely z Neulogy Ven­tu­res.

Inves­tí­cia má spo­loč­nosti pomôcť v rých­lej­šom raste a rých­lej­šiemu uve­de­niu pro­duk­tov na trh.

Mys­líme si, že zame­ra­nie RF ele­ments patrí medzi jednu zo sil­ných strá­nok Slo­ven­ska a práve preto je táto inves­tí­cia taká dôle­žitá. Pre ostatné spo­loč­nosti, ktoré sa v odbore pohy­bujú je to jasná indi­ká­cia, aby vo svo­jej skve­lej práci pokra­čo­vali.

Pridať komentár (0)