Neulo­gy ozná­mi­lo ďal­šiu inves­tí­ciu: Finanč­ná injek­cia pre slo­ven­ský Group­Sol­ver!

Sebastian Mach / 9. marca 2016 / Startupy

Neulo­gy Ven­tu­res inves­to­val do star­tu­pu Group­Sol­ver, onli­ne plat­for­my pre mar­ke­tin­go­vý pries­kum a kolek­tív­ne rie­še­nie prob­lé­mov.

unnamed

Plat­for­ma uni­kát­nym spô­so­bom kom­bi­nu­je dve metó­dy pries­ku­mu trhu — anke­ty a focus groups. Medzi kli­en­tov Group­Sol­ver pat­ria také mená, ako Star­bucks, O2 či Uni­ver­si­ty of San Die­go.

Taký typic­ký dotaz­ník obsa­hu­je kopec otá­zok s via­ce­rý­mi mož­nos­ťa­mi, kto­rých odpo­ve­da­nie môže trvať 10 – 15 minút. My sa naopak opý­ta­me jed­nu, maxi­mál­ne zopár fun­da­men­tál­nych otá­zok, na kto­ré potom res­pon­dent odpo­ve­dá vlast­ný­mi slo­va­mi. Naša ino­vá­cia je v tom, že my vie­me odpo­ve­de v “ľud­skom jazy­ku” pre­lo­žit do dát a z nich potom vyrá­tať kon­sen­zus a poskyt­núť kli­en­tom aj iné, dôle­ži­té šta­tis­tic­ké úda­je. Náš prí­stup je tiež ove­ľa rých­lej­ší a menej “boles­ti­vý” pre res­pon­den­ta,” pove­dal pred časom Ras­ťo Iva­nič, jed­ne zo zakla­da­te­ľov star­tu­pu, v roz­ho­vo­re pre náš por­tál, čím ľud­sky vysvet­lil, o čom Group­Sol­ver vlast­ne je.

Výš­ka inves­tí­cie zná­ma nie je, pre roz­be­hnu­tý Group­Sol­ver je to však ďal­ší krok k tomu, aby raz pat­ril medzi špič­ku na svo­jom trhu.

titul­ná foto: archív R.I.

Pridať komentár (0)