Neulogy ozná­milo ďal­šiu inves­tí­ciu: Finančná injek­cia pre slo­ven­ský Group­Sol­ver!

Sebastian Mach / 9. marca 2016 / Startupy

Neulogy Ven­tu­res inves­to­val do star­tupu Group­Sol­ver, online plat­formy pre mar­ke­tin­gový pries­kum a kolek­tívne rie­še­nie prob­lé­mov.

unnamed

Plat­forma uni­kát­nym spô­so­bom kom­bi­nuje dve metódy pries­kumu trhu — ankety a focus groups. Medzi kli­en­tov Group­Sol­ver pat­ria také mená, ako Star­bucks, O2 či Uni­ver­sity of San Diego.

Taký typický dotaz­ník obsa­huje kopec otá­zok s via­ce­rými mož­nos­ťami, kto­rých odpo­ve­da­nie môže trvať 10 – 15 minút. My sa naopak opý­tame jednu, maxi­málne zopár fun­da­men­tál­nych otá­zok, na ktoré potom res­pon­dent odpo­vedá vlast­nými slo­vami. Naša ino­vá­cia je v tom, že my vieme odpo­vede v “ľud­skom jazyku” pre­lo­žit do dát a z nich potom vyrá­tať kon­sen­zus a poskyt­núť kli­en­tom aj iné, dôle­žité šta­tis­tické údaje. Náš prí­stup je tiež oveľa rých­lejší a menej “boles­tivý” pre res­pon­denta,” pove­dal pred časom Rasťo Iva­nič, jedne zo zakla­da­te­ľov star­tupu, v roz­ho­vore pre náš por­tál, čím ľud­sky vysvet­lil, o čom Group­Sol­ver vlastne je.

Výška inves­tí­cie známa nie je, pre roz­be­hnutý Group­Sol­ver je to však ďalší krok k tomu, aby raz pat­ril medzi špičku na svo­jom trhu.

titulná foto: archív R.I.

Pridať komentár (0)