Neveríš, že náhoda naozaj existuje? Týchto 10+ fotografií ťa presvedčí

Interez.sk / 12. júla 2018 / Zaujímavosti

  • Šanca, že sa to stane je jedna ku mi­li­ónu.
  • No ak ešte máte v správ­nej chvíli po ruke mo­bil či fo­to­apa­rát, tento po­mer za­čne zá­ko­nite rásť.
zdroj: imgur.com
  • Šanca, že sa to stane je jedna ku mi­li­ónu.
  • No ak ešte máte v správ­nej chvíli po ruke mo­bil či fo­to­apa­rát, tento po­mer za­čne zá­ko­nite rásť.

Kaž­dého z nás ži­vot as­poň raz prek­va­pil ta­kou ná­ho­dou, že sa z nej dlho ne­mo­hol spa­mä­tať. Ne­za­bud­nem na prí­pad svojho vy­so­koš­kol­ského pro­fe­sora, ktorý nám spo­mí­nal, ako v Hong­kongu stre­tol bý­va­lého spo­lu­žiaka zo zá­klad­nej  školy. Sa­moz­rejme, že by mu to ni­kto „ne­zož­ral.“ Tento múdry pán mal však po ruke to hlavné – fo­to­apa­rát.

A ne­bol sám. Fo­tíme sa tak­mer den­no­denne a nie­kedy mô­žeme mať z na­šich fo­to­gra­fií do­konca aj úži­tok. Po­zrite sa spolu s nami na 10+ (ne)uve­ri­teľ­ných zhôd okol­ností, ktoré váš mo­zog do­káže len veľmi ťažko spra­co­vať. Na­ozaj sa to stalo? Alebo je to všetko len na­fin­go­vané? Od­po­ve­dať si mu­síte vy sami, my bu­deme ve­riť tomu, že vznikli na­ozaj ná­ho­dou.

Pi­lot

What are the chan­ces?

„Pred dvad­sia­timi rokmi som bol s de­dom a ujom na le­tec­kej pre­hliadke. Je­den z vr­tuľ­ní­kov, v kto­rých som se­del, bol typ OH58 Ki­owa. Práve v tento deň som sa roz­ho­dol, že chcem byť pi­lo­tom. Dnes som si po­ze­ral staré fo­to­gra­fie. Uve­do­mil som si, že tento me­siac som le­tel presne na tom is­tom vr­tuľ­níku, v kto­rom som se­del, keď som mal 8 ro­kov. A práve tento vr­tuľ­ník mi po­mo­hol spl­niť môj sen.“

Keď vtá­čik pri­stane presne na tej stránke v en­cyk­lo­pé­dii, na kto­rej je zo­bra­zený

This bird lan­ded on the page about it­self from pics

Do­ko­nalý zá­ber, na ktorý môžu nie­ktorí ča­kať po celý svoj ži­vot

My friend just got this once in a li­fe­time pic­ture from pics

Tri šte­niatka z jed­ného vrhu. Každé má svoje „po­ra­dové číslo.“

Dog gave birth to th­ree pup­pies, each with their own cor­res­pon­ding num­ber on their back [x-post from /r/od­dly­sa­tis­fy­ing by /u/Va­nes­sa­Hud­gens4] from ne­ver­tell­met­he­odds

Za­padnú do seba ako puzzle

The moun­tains and trees li­ned up per­fectly on this cam­per on the hig­hway from mild­ly­in­te­res­ting

Tomu sa ho­vorí sak­ra­ment­ské šťas­tie

When I(Je­sus) love you very much from funny

Rov­naké číslo na tričku, PSČ mesta, z kto­rého po­chá­dzate, ako aj vaše číslo po­čas ma­ra­tónu, do­konca aj cel­kový čas. Do­ko­nalá ná­hoda!

Ho­me­town zip code, t-shirt, race num­ber, fi­nis­hing time — all 33607 from ne­ver­tell­met­he­odds

Tento kas­ka­dér­sky kú­sok po ne­hode na mo­torke mu za­chrá­nil ži­vot

What to do af­ter a car crash? from ne­ver­tell­met­he­odds

Ka­mi­ó­nisti majú svoj­ský hu­dobný štýl

What is this I don’t even- from Ta­y­lor­Swift

Keď vám pri­stane na ruke vážka, ne­musí to byť nič ne­zvy­čajné, však?

A dra­gon fly lan­ded on my friends foot and mir­ro­red its own tat­too. from mild­ly­in­te­res­ting

„Bozk“ s oh­ni­vým dra­kom

Fire bre­at­her lo­oks like he’s kis­sing a fire dra­gon (x-post from /r/wo­ah­dude ) from ne­ver­tell­met­he­odds

Aj vy ste tú­žili vi­dieť, ako sa trhá ba­lón?

Ma­na­ged to catch this bal­loon pop­ping on my phone… from mild­ly­in­te­res­ting

Aj vy ste boli sved­kami po­dob­nej ná­hody? Bu­deme radi, ak sa po­de­líte so svo­jimi skú­se­nos­ťami.

Zdroj: In­te­rez.sk

Pridať komentár (0)