Neviete pre­dať váš dom? Skúste videoreality.sk

Martin Kráľ / 17. júl 2014 / Tools a produktivita

Nedarí sa vám pre­dať váš Never­land ranch? Nevadí, ani Micha­e­lovi Jack­so­novi sa neda­rilo. Zväčša je prob­lém práve v tom, ako túto nehnu­teľ­nosť odpre­zen­tu­jete. Presne na tento účel vzni­kol por­tál videoreality.sk, ktorý vám v tom má pomôcť. Ak chcete pre­dať vašu nehnu­teľ­nosť rýchlo a efek­tívne, na videoreality.sk ste potom na správ­nom mieste.

V čom sú videoreality.sk iné od svo­jej kon­ku­ren­cie? “Sme inzertný por­tál, ktorý ponúka nehnu­teľ­nosti pomo­cou videa a pro­fe­si­onál­nych foto­gra­fií. Nie sme rea­litná kan­ce­lá­ria. Našim posla­ním je oby­čajnú inzer­ciu posu­núť o úro­veň vyš­šie a tým zefek­tív­niť spô­sob pre­daja”, píše sa na domov­skej stránke. Hlavný roz­diel od oby­čaj­nej inzer­cie je teda ten, že sa odpre­zen­tuje vaša nehnu­teľ­nosť pro­fe­si­onál­nym videom a foto­gra­fiami. Text, ktorý máte nor­málne pri inzer­cií, vám bude naho­vo­rený do videa — všetko pekne v jed­nom. Videaoreality.sk vám spra­via kvázi pre­dajný review nehnu­teľ­nosti, ktorý ho má pomôcť pre­dať. Takáto inzer­cia má vaše pre­dajné šance zvý­šiť až o 60%. Ako také video vyzerá? 

Skvelé je, že takto nato­čené video je zave­sené na you­tube a je voľné šíri­teľné. Aby sa zväč­šil reach a bolo oslo­ve­ných via­cej ľudí, sha­rujú pre­vádz­ko­va­te­lia tieto videá aj na sociál­nych sie­ťach. Ak máte záu­jem o podobnú službu stačí sa na stránke ozvať cez kon­taktný for­mu­lár a môžete si dohod­núť ter­mín natáčania/fotenia vtedy, kedy vám to vyho­vuje naj­viac. 

Celý nápad vzni­kol v hlave mla­dého Ban­sko Štiav­ni­čana Mar­tina Kopála, ktorý sa živý svo­jou kame­rou. Keďže ho už svadby a stuž­kové pre­stali baviť a mal potrebu vymys­lieť niečo nové, dal sa na videoreality.sk. “Prvotná myš­lienka vznikla už pred cca rokom, keď som si orien­tačne poze­ral, v akých cenách sa pohy­bujú byty v neďa­le­kom Zvo­lene. Zis­til som, že pri mno­hých inze­rá­toch boli foto­gra­fie, ktoré ma skôr odra­dili, ako by ma mali zau­jať. Často krát tmavé, neos­tré a v mno­hých prí­pa­doch ich bolo naozaj len pár a nebolo uká­zané všetko čo daná nehnu­teľ­nosť ponúka.

Ak chcete využiť alter­na­tívny spô­sob pre­daja alebo pre­dá­vate luxus­nej­šiu nehnu­teľ­nosť, sú videoreality.sk cel­kom vhodný pros­trie­dok. Či bude táto služba ozaj tým, čo roz­hodne o pre­daji si nedo­vo­lím odhad­núť. Prí­no­som však bude určite a zlepší vaše šance na úspech.

Zdroj: videoreality.sk

Pridať komentár (0)