Nič ti neot­vorí toľko dverí k úspe­chu, ako stáž

Marianna Mikešová / 24. október 2016 / Zo Slovenska

Ak stále váhaš, či ísť na stáž alebo nie, pora­díme ti prečo ísť a kde hľa­dať.

Si štu­dent alebo absol­vent a zmie­taš sa v dep­re­sii a dez­ilú­zii, lebo tvoje šance na pra­cov­nom trhu sú skromné? Možno si bol počas štú­dia lenivý a nevy­užil si všetky prí­le­ži­tosti, ktoré ponúka, možno si si len vybral zlý odbor a nevieš, ako ďalej. Tvoj živo­to­pis zíva práz­dno­tou, nemáš žiadnu prax a zamest­ná­va­te­lia sa o teba ešte stále nebijú? Nič nie je stra­tené. Práve naopak, teraz je tá správna prí­le­ži­tosť zažia­riť. Zahoď preto výho­vorky a choď na stáž! Naj­lep­šie do zahra­ni­čia, aby si na Slo­ven­sko pri­nie­sol nové vedo­mosti a skú­se­nosti.

Či už si vybe­rieš interns­hip na Slo­ven­sku alebo v zahra­ničí, určite nešliap­neš vedľa. Dostať sa na stáž je ľah­šie, než by si si mys­lel, a tá tro­cha úsi­lia sa ti vráti sto­krát. Zvy­čajne stačí moti­vá­cia, záu­jem o daný odbor a dosta­točné jazy­kové zna­losti. Zís­kaš jedi­nečnú prí­le­ži­tosť vyskú­šať si tvoju vysnenú prácu tak­po­ve­diac nane­čisto, máš dovo­lené robiť chyby, a najmä učiť sa z nich. A čo viac, učiť sa od tých naj­lep­ších, alebo aspoň skú­se­nej­ších, než ty.

12823273_1110425059008243_6483131710705409539_o

foto: facebook.com/EUErasmusPlusProgramme

Keď sa budeš nabu­dúce poze­rať po novej práci, nebu­deš už mať prázdne ruky. Budeš môcť zužit­ko­vať aspoň základné prak­tické skú­se­nosti z pra­cov­ného pro­stre­dia, či už v danom alebo prí­buz­nom odbore. Pomôžu ti aj dob­ro­voľ­nícke stáže, ktoré sved­čia o tvo­jej moti­vá­cii a chuti pra­co­vať a pomá­hať. Ak sa ti bude na stáži dariť, môžu ti pomôcť aj pozi­tívne refe­ren­cie. Nevá­haj a vytvor si pro­fil naprí­klad na Lin­ke­din-e a pop­ros zamest­ná­va­teľa alebo vedú­ceho stáže, či ti nena­píše refe­ren­ciu. A čo viac, možno ti budúcu prácu ponúknu vo firme, kde si stá­žo­val.

Aj pri stáži si však treba dávať pozor a vybe­rať si firmy či orga­ni­zá­cie, ktoré ti sku­točne poskytnú to, čo hľa­dáš. So stá­žami a pra­xami je to bohu­žiaľ tro­chu oše­metné a aj dnes je viac než 60 per­cent z nich nepla­te­ných. Ak nedos­ta­neš šti­pen­dium z nie­kto­rého prog­ramu, môžeš mať prob­lém pobyt v zahra­ničí finan­co­vať. Nie­ktoré stáže dokonca nie sú právne ošet­rené žiad­nou zmlu­vou. Nie je tiež tajom­stvom, že pre zamest­ná­va­te­ľov je to často zdroj lac­nej pra­cov­nej sily, a len tí uve­do­me­lejší sa sna­žia vycho­vať si zo stá­žis­tov budú­cich zamest­nan­cov a pat­rične ich prácu oce­niť.

14138684_1246851062032308_5850484857655040470_o

foto: facebook.com/EUErasmusPlusProgramme

Pri­ná­šame ti preto zopár tipov, kde a ako sa naj­lep­šie na stáž pri­hlá­siť:

Eras­mus +

Eras­mus je zvy­čajne prvou orga­ni­zá­ciou, na ktorú sa obra­cajú štu­denti, ktorí chcú ísť na štu­dijný pobyt. Menej z nich už vie, že Eras­mus ponúka aj stáže, na ktoré sa navyše môžu hlá­siť opa­ko­vane. Pod­mien­kou je, že štu­dent môže pro­stred­níc­tvom Erasmu vyces­to­vať na obdo­bie naj­viac 12 mesia­cov, preto si môžeš pokojne vybrať pol­ročný pobyt v dru­hom roč­níku a pol­ročnú stáž v tre­ťom. Stá­žo­vať môžeš aj ako absol­vent, no pozor, na stáž sa musíš pri­hlá­siť v posled­nom roč­níku štú­dia. Dokonca nevadí ani ak si exter­nista.

Uchá­dzať sa môžeš o stáž v kto­rej­koľ­vek verej­nej alebo súkrom­nej spo­loč­nosti, okrem inšti­tú­cií Európ­skej únie. Ponuku kon­krét­nych stáží ti spro­stred­kuje zahra­ničné odde­le­nie tvo­jej školy, prí­padne si ju môžeš nájsť aj sám. S príp­ra­vou na stáž ti môže pomôcť aj orga­ni­zá­cia Works­pace Europe, preto sa oplatí pozrieť si ich stránky. Pod­mienky výberu zvy­čajne nie sú prí­sne, no závi­sia od kon­krét­nej stáže. Zvy­čajne sa pred­po­kladá pokro­čilá zna­losť anglič­tiny alebo jazyka kra­jiny, do kto­rej chceš vyces­to­vať. Prog­ram ti pomôže aj s finan­co­va­ním pobytu for­mou šti­pen­dia či grantu, no len na dobu troch mesia­cov stáže. Nepok­ryje ti však všetky náklady, preto rátaj s úspo­rami.

13051705_1141803245870424_7848368298996727644_n

foto: facebook.com/EUErasmusPlusProgramme

AIE­SEC

Pokiaľ ide o zahra­ničné stáže, AIE­SEC je v tejto oblasti pre­bor­ní­kom. Ponúka pro­fe­si­onálne stáže, dob­ro­voľ­nícke pobyty a dokonca aj stáže v zahra­nič­ných star­tu­poch. V prog­rame Glo­bal Talent môžeš za 2 až 12 mesia­cov zís­kať skú­se­nosti v zahra­nič­ných a nad­ná­rod­ných pod­ni­koch či nezis­kov­kách. Načer­paj skú­se­nosti, staň sa líd­rom a zmeň Slo­ven­sko. Orga­ni­zá­cia ti pomôže s vyba­vo­va­ním stáže aj s príp­ra­vou na ňu. Stáž si však vybe­rieš sám z data­bázy. Rátaj s tým, že potre­bu­ješ zna­losť anglič­tiny aspoň na úrovni B2. Naroz­diel od Erasmu však neča­kaj finančnú pod­poru, tú si musíš zabez­pe­čiť sám. Navyše je po náj­dení stáže potrebné zapla­tiť popla­tok 350 alebo 315 eur, ak máš ISIC.

V dob­ro­voľ­níc­kom prog­rame Glo­bal Volun­teer môžeš nav­ští­viť kul­túrne zau­jí­mavé kra­jiny, pomôcť im s ich roz­vo­jom a odo­vzdať im skú­se­nosti zo Slo­ven­ska a jeho kul­túry. Zvy­čajne ide o pra­covné pozí­cie spo­jené so vzde­lá­va­ním, kul­tú­rou a sociál­nou sta­rost­li­vos­ťou, preto sa pri­hlás, ak chceš pomá­hať ľuďom alebo nav­ští­viť kra­jiny nie­len v Európe, ale aj v Juž­nej Ame­rike, Ázii či Afrike. Takáto stáž trvá 6 až 8 týž­dňov a tvoja anglič­tina nemusí byť až tak super. Popla­tok ťa vyjde na 200 alebo 180 eur.

Prog­ram Glo­bal Enter­pre­neur zas ula­hodí budú­cim pod­ni­ka­te­ľom, ktorí môžu svoje schop­nosti roz­vi­núť v rých­lo­ras­tú­cich a ino­va­tív­nych zahra­nič­ných star­tu­poch. Počas 6 až 12 budeš môcť nazrieť do pod­ni­ka­teľ­ského pro­stre­dia v cudzej kra­jine a ovplyv­niť sme­ro­va­nie roz­ví­ja­jú­cich sa pod­ni­kov. Cena za poplatky je rov­naká ako pri dob­ro­voľ­níc­kej stáži. Možno ťa poteší, že pre stáž pro­stred­níc­tvom AIE­SEC už nemu­síš byť štu­den­tom, hlá­siť sa môžeš vo veku 18 až 30 rokov. Vedz, že tvoje dvere do sveta stále nie sú zatvo­rené.

424092_329966353775174_481388861_n

foto: facebook.com/EducateSlovakia

IAESTE

Ak štu­du­ješ tech­nický odbor na vyso­kej školy, určite si pozri ponuku tejto medzi­ná­rod­nej orga­ni­zá­cie, ktorá sa sústredí práve na tech­nic­kých štu­den­tov. Nájsť si stáž v odvetví bio­ló­gie, ché­mie či stroj­ného inži­nier­stva nie je také ľahké, ako naprí­klad v admi­ni­stra­tíve či mar­ke­tingu, preto je pomoc na neza­pla­te­nie. Vybrať si môžeš z aktu­ál­nej ponuky stáží a pomoc hľa­daj v národ­nej pobočke na rekto­ráte STU. Okrem dob­rej zna­losti svojho štu­dij­ného odboru a aktu­ál­nych tren­doch v danom odvetví potre­bu­ješ tiež skvelú zna­losť anglič­tiny. Každý apli­kant preto musí najprv prejsť jazy­ko­vým tes­tom, ktorý sa koná v novem­bri.

Vyces­to­vať môžeš až do 85 kra­jín sveta. Popla­tok za stáž je vo výške 132 eur, no ak sa pre teba žiadna vhodná nenájde, peniaze ti vrá­tia. Vďaka prak­ti­kant­skému prís­pevku budeš môcť pokryť výdavky na uby­to­va­nie a stravu v zahra­ničí. Okrem bež­ných kon­fe­renč­ných stáží je možné pri­hlá­siť sa aj na posto­kon­fe­renčnú stáž, pri kto­rej nemu­síš absol­vo­vať novem­brový jazy­kový test, ale môžeš sa hlá­siť počas celého roka. Firmu či orga­ni­zá­ciu si môžeš nájsť aj sám, prí­padne požia­daj o pomoc lokálnu IAESTE. V tom prí­pade ide o takz­vanú rezer­vo­vanú stáž.

1911969_10152308611714540_1566913472_n

foto: facebook.com/iaeste.slovakia

ADEL

Špe­ciálne druhy tré­nin­go­vých prog­ra­mov a mobi­lít ponúka aj Asso­cia­tion for Deve­lop­ment, Edu­ca­tion and Labour. Ide o prog­ramy v rôz­nych európ­skych mes­tách, ktoré sú určené mla­dým vo veku 17 až 25 rokov a orien­tujú sa na vzde­lá­va­nie či osobný roz­voj. Nie sú to vyslo­vene stáže, pre­tože nejde o pozí­cie v kor­po­rá­ciách a prak­tické skú­se­nosti z pra­cov­ného pro­stre­dia, ale skôr o zís­ka­va­nie roz­hľadu, nových vedo­mostí a roz­voj osob­nosti. Na prog­ra­moch sa stre­tá­vajú ľudia z rôz­nych kra­jín, ktorí si navzá­jom vymie­ňajú zna­losti, názory a spoz­ná­vajú ostatné kul­túry. Dob­ro­voľ­nícke prog­ramy často zastre­šuje Eras­mus plus, ktorý ti pre­platí väč­šinu výdav­kov na ces­to­va­nie ti pre­platí, uby­to­va­nie a strava sú zvy­čajne zadarmo.

798233_415127721925703_355579198_o

foto: facebook.com/EducateSlovakia

Mla­di­info

Veľa uži­toč­ného náj­deš na strán­kach Mla­di­info, ktorá ti pomôže s hľa­da­ním stáží a mlá­dež­níc­kych výmen, pre ktoré môžeš zís­kať grant Eras­mus plus, ktorý pokryje veľkú časť tvo­jich výdav­kov na stravu, uby­to­va­nie, jazy­kový kurz aj ces­tovné. Ide zväčša o dob­ro­voľ­nícke stáže, kto­rých sa môžeš zúčast­niť, ak máš 17 až 30 rokov a pri­márne je určená pre ľudí zo zne­vý­hod­ne­ného pro­stre­dia. Stá­žo­vať môžeš tak­mer vo všet­kých kra­ji­nách Európ­skej únie po dobu 2 až 12 mesia­cov. Svoju stáž si môžeš vybrať z data­bázy ponúk alebo orga­ni­zá­cií a následne ich oslo­viť a pre­sved­čiť, že si ten pravý pre spo­lu­prácu.

Ďal­šie mož­nosti

Napriek tomu, že naprí­klad AIE­SEC s medzi­ná­rod­nými a európ­skymi inšti­tú­ciami nespo­lu­pra­cuje, tebe to nijako neb­ráni v tom, aby si si našiel stáž v jed­nej z nich. Či už je to Európ­ska komi­sia, Rada EÚ, alebo dokonca NATO, ak si šikovný a zau­jíma ťa medzi­ná­rodné pro­stre­die, medzi­ná­rodné vzťahy či poli­tika, tvoje dvere sú otvo­rené. Ďal­šou voľ­bou môžu byť medzi­ná­rodné mobi­lity zahŕňa­júce štu­dijné, vedecké či výskumné pobyty, ktoré spro­stred­kúva nezis­kovka Saia. Pozri si aj stránku Azu, kde sú pra­vi­delne zve­rej­ňo­vané zau­jí­mavé ponuky stáží, vzde­lá­va­cích prog­ra­mov, pra­cov­ných prí­le­ži­tostí aj uži­toč­ných even­tov.

13925946_1211331265584288_5333382091363823305_o

foto: facebook.com/EUErasmusPlusProgramme

Stáže na Slo­ven­sku

Ak ťa zahra­ni­čie zatiaľ neláka alebo si už takúto stáž zažil a chcel by si skú­siť šťas­tie na Slo­ven­sku, máš tiež nie­koľko mož­ností. Ak máš vyhliad­nutú spo­loč­nosť, pre ktorú by si rád pra­co­val, nevá­haj a pošli im svoje CV so žia­dos­ťou o prax, moti­vačný dopis a prí­padne aj video o sebe alebo port­fó­lio svo­jich prác. V závis­losti od odvet­via a ponuky sa snaž, aby si ich zau­jal a videli v tebe poten­ciál. V kaž­dom prí­pade za to nič nedáš a môžeš len zís­kať.

Okrem pre­zre­tia ponúk na pra­cov­ných inzert­ných por­tá­loch sa môžeš uchá­dzať o absol­vent­ské prog­ramy rôz­nych firiem, ktoré si radi vytré­nujú svo­jich budú­cich zamest­nan­cov. Pod­mien­kou je však zvy­čajne regis­trá­cia na úrade práce. Ak sa ti nepo­da­rilo vyhnúť sa mu a si absol­vent, určite to skús. Pozi­tí­vom je, že za svoju prácu môžeš naroz­diel od mno­hých stáží oča­ká­vať aspoň mini­málne finančné ohod­no­te­nie. Prí­padne skús por­tál Pra­covné stáže.

zdroj titul­nej fotky: foto: facebook.com/EUErasmusPlusProgramme, pexels.com

Pridať komentár (0)