Nič ti neotvorí toľko dverí k úspechu, ako stáž

Marianna Mikešová / 24. októbra 2016 / Zo Slovenska

Ak stále vá­haš, či ísť na stáž alebo nie, po­ra­díme ti prečo ísť a kde hľa­dať.

Si štu­dent alebo ab­sol­vent a zmie­taš sa v dep­re­sii a de­z­ilú­zii, lebo tvoje šance na pra­cov­nom trhu sú skromné? Možno si bol po­čas štú­dia le­nivý a ne­vy­užil si všetky prí­le­ži­tosti, ktoré po­núka, možno si si len vy­bral zlý od­bor a ne­vieš, ako ďa­lej. Tvoj ži­vo­to­pis zíva práz­dno­tou, ne­máš žiadnu prax a za­mest­ná­va­te­lia sa o teba ešte stále ne­bijú? Nič nie je stra­tené. Práve na­opak, te­raz je tá správna prí­le­ži­tosť za­žia­riť. Za­hoď preto vý­ho­vorky a choď na stáž! Naj­lep­šie do za­hra­ni­čia, aby si na Slo­ven­sko pri­nie­sol nové ve­do­mosti a skú­se­nosti.

Či už si vy­be­rieš in­terns­hip na Slo­ven­sku alebo v za­hra­ničí, ur­čite ne­šliap­neš vedľa. Do­stať sa na stáž je ľah­šie, než by si si mys­lel, a tá tro­cha úsi­lia sa ti vráti sto­krát. Zvy­čajne stačí mo­ti­vá­cia, zá­u­jem o daný od­bor a do­sta­točné ja­zy­kové zna­losti. Zís­kaš je­di­nečnú prí­le­ži­tosť vy­skú­šať si tvoju vy­snenú prácu tak­po­ve­diac na­ne­čisto, máš do­vo­lené ro­biť chyby, a najmä učiť sa z nich. A čo viac, učiť sa od tých naj­lep­ších, alebo as­poň skú­se­nej­ších, než ty.

12823273_1110425059008243_6483131710705409539_o

foto: fa­ce­book.com/EUE­ras­musP­lus­Prog­ramme

Keď sa bu­deš na­bu­dúce po­ze­rať po no­vej práci, ne­bu­deš už mať prázdne ruky. Bu­deš môcť zu­žit­ko­vať as­poň zá­kladné prak­tické skú­se­nosti z pra­cov­ného pro­stre­dia, či už v da­nom alebo prí­buz­nom od­bore. Po­môžu ti aj dob­ro­voľ­nícke stáže, ktoré sved­čia o tvo­jej mo­ti­vá­cii a chuti pra­co­vať a po­má­hať. Ak sa ti bude na stáži da­riť, môžu ti po­môcť aj po­zi­tívne re­fe­ren­cie. Ne­vá­haj a vy­tvor si pro­fil na­prí­klad na Lin­ke­din-e a pop­ros za­mest­ná­va­teľa alebo ve­dú­ceho stáže, či ti ne­na­píše re­fe­ren­ciu. A čo viac, možno ti bu­dúcu prácu po­núknu vo firme, kde si stá­žo­val.

Aj pri stáži si však treba dá­vať po­zor a vy­be­rať si firmy či or­ga­ni­zá­cie, ktoré ti sku­točne po­skytnú to, čo hľa­dáš. So stá­žami a pra­xami je to bo­hu­žiaľ tro­chu oše­metné a aj dnes je viac než 60 per­cent z nich ne­pla­te­ných. Ak ne­dos­ta­neš šti­pen­dium z nie­kto­rého prog­ramu, mô­žeš mať prob­lém po­byt v za­hra­ničí fi­nan­co­vať. Nie­ktoré stáže do­konca nie sú právne ošet­rené žiad­nou zmlu­vou. Nie je tiež ta­jom­stvom, že pre za­mest­ná­va­te­ľov je to často zdroj lac­nej pra­cov­nej sily, a len tí uve­do­me­lejší sa sna­žia vy­cho­vať si zo stá­žis­tov bu­dú­cich za­mest­nan­cov a pat­rične ich prácu oce­niť.

14138684_1246851062032308_5850484857655040470_o

foto: fa­ce­book.com/EUE­ras­musP­lus­Prog­ramme

Pri­ná­šame ti preto zo­pár ti­pov, kde a ako sa naj­lep­šie na stáž pri­hlá­siť:

Eras­mus +

Eras­mus je zvy­čajne pr­vou or­ga­ni­zá­ciou, na ktorú sa ob­ra­cajú štu­denti, ktorí chcú ísť na štu­dijný po­byt. Me­nej z nich už vie, že Eras­mus po­núka aj stáže, na ktoré sa na­vyše môžu hlá­siť opa­ko­vane. Pod­mien­kou je, že štu­dent môže pro­stred­níc­tvom Erasmu vy­ces­to­vať na ob­do­bie naj­viac 12 me­sia­cov, preto si mô­žeš po­kojne vy­brať pol­ročný po­byt v dru­hom roč­níku a pol­ročnú stáž v tre­ťom. Stá­žo­vať mô­žeš aj ako ab­sol­vent, no po­zor, na stáž sa mu­síš pri­hlá­siť v po­sled­nom roč­níku štú­dia. Do­konca ne­vadí ani ak si ex­ter­nista.

Uchá­dzať sa mô­žeš o stáž v kto­rej­koľ­vek ve­rej­nej alebo sú­krom­nej spo­loč­nosti, ok­rem in­šti­tú­cií Európ­skej únie. Po­nuku kon­krét­nych stáží ti spro­stred­kuje za­hra­ničné od­de­le­nie tvo­jej školy, prí­padne si ju mô­žeš nájsť aj sám. S príp­ra­vou na stáž ti môže po­môcť aj or­ga­ni­zá­cia Works­pace Europe, preto sa oplatí po­zrieť si ich stránky. Pod­mienky vý­beru zvy­čajne nie sú prí­sne, no zá­vi­sia od kon­krét­nej stáže. Zvy­čajne sa pred­po­kladá po­kro­čilá zna­losť an­glič­tiny alebo ja­zyka kra­jiny, do kto­rej chceš vy­ces­to­vať. Prog­ram ti po­môže aj s fi­nan­co­va­ním po­bytu for­mou šti­pen­dia či grantu, no len na dobu troch me­sia­cov stáže. Ne­pok­ryje ti však všetky ná­klady, preto rá­taj s úspo­rami.

13051705_1141803245870424_7848368298996727644_n

foto: fa­ce­book.com/EUE­ras­musP­lus­Prog­ramme

AIE­SEC

Po­kiaľ ide o za­hra­ničné stáže, AIE­SEC je v tejto ob­lasti pre­bor­ní­kom. Po­núka pro­fe­si­onálne stáže, dob­ro­voľ­nícke po­byty a do­konca aj stáže v za­hra­nič­ných star­tu­poch. V prog­rame Glo­bal Ta­lent mô­žeš za 2 až 12 me­sia­cov zís­kať skú­se­nosti v za­hra­nič­ných a nad­ná­rod­ných pod­ni­koch či ne­zis­kov­kách. Na­čer­paj skú­se­nosti, staň sa líd­rom a zmeň Slo­ven­sko. Or­ga­ni­zá­cia ti po­môže s vy­ba­vo­va­ním stáže aj s príp­ra­vou na ňu. Stáž si však vy­be­rieš sám z da­ta­bázy. Rá­taj s tým, že po­tre­bu­ješ zna­losť an­glič­tiny as­poň na úrovni B2. Na­roz­diel od Erasmu však ne­ča­kaj fi­nančnú pod­poru, tú si mu­síš za­bez­pe­čiť sám. Na­vyše je po náj­dení stáže po­trebné za­pla­tiť po­pla­tok 350 alebo 315 eur, ak máš ISIC.

V dob­ro­voľ­níc­kom prog­rame Glo­bal Vo­lun­teer mô­žeš nav­ští­viť kul­túrne zau­jí­mavé kra­jiny, po­môcť im s ich roz­vo­jom a odo­vzdať im skú­se­nosti zo Slo­ven­ska a jeho kul­túry. Zvy­čajne ide o pra­covné po­zí­cie spo­jené so vzde­lá­va­ním, kul­tú­rou a so­ciál­nou sta­rost­li­vos­ťou, preto sa pri­hlás, ak chceš po­má­hať ľu­ďom alebo nav­ští­viť kra­jiny nie­len v Európe, ale aj v Juž­nej Ame­rike, Ázii či Af­rike. Ta­káto stáž trvá 6 až 8 týž­dňov a tvoja an­glič­tina ne­musí byť až tak su­per. Po­pla­tok ťa vy­jde na 200 alebo 180 eur.

Prog­ram Glo­bal En­ter­pre­neur zas ula­hodí bu­dú­cim pod­ni­ka­te­ľom, ktorí môžu svoje schop­nosti roz­vi­núť v rých­lo­ras­tú­cich a ino­va­tív­nych za­hra­nič­ných star­tu­poch. Po­čas 6 až 12 bu­deš môcť na­zrieť do pod­ni­ka­teľ­ského pro­stre­dia v cu­dzej kra­jine a ovplyv­niť sme­ro­va­nie roz­ví­ja­jú­cich sa pod­ni­kov. Cena za po­platky je rov­naká ako pri dob­ro­voľ­níc­kej stáži. Možno ťa po­teší, že pre stáž pro­stred­níc­tvom AIE­SEC už ne­mu­síš byť štu­den­tom, hlá­siť sa mô­žeš vo veku 18 až 30 ro­kov. Vedz, že tvoje dvere do sveta stále nie sú za­tvo­rené.

424092_329966353775174_481388861_n

foto: fa­ce­book.com/Edu­ca­te­Slo­va­kia

IA­ESTE

Ak štu­du­ješ tech­nický od­bor na vy­so­kej školy, ur­čite si po­zri po­nuku tejto me­dzi­ná­rod­nej or­ga­ni­zá­cie, ktorá sa sú­stredí práve na tech­nic­kých štu­den­tov. Nájsť si stáž v od­vetví bio­ló­gie, ché­mie či stroj­ného in­ži­nier­stva nie je také ľahké, ako na­prí­klad v ad­mi­ni­stra­tíve či mar­ke­tingu, preto je po­moc na ne­za­pla­te­nie. Vy­brať si mô­žeš z ak­tu­ál­nej po­nuky stáží a po­moc hľa­daj v ná­rod­nej po­bočke na re­kto­ráte STU. Ok­rem dob­rej zna­losti svojho štu­dij­ného od­boru a ak­tu­ál­nych tren­doch v da­nom od­vetví po­tre­bu­ješ tiež skvelú zna­losť an­glič­tiny. Každý ap­li­kant preto musí najprv prejsť ja­zy­ko­vým tes­tom, ktorý sa koná v no­vem­bri.

Vy­ces­to­vať mô­žeš až do 85 kra­jín sveta. Po­pla­tok za stáž je vo výške 132 eur, no ak sa pre teba žiadna vhodná ne­nájde, pe­niaze ti vrá­tia. Vďaka prak­ti­kant­skému prís­pevku bu­deš môcť po­kryť vý­davky na uby­to­va­nie a stravu v za­hra­ničí. Ok­rem bež­ných kon­fe­renč­ných stáží je možné pri­hlá­siť sa aj na po­sto­kon­fe­renčnú stáž, pri kto­rej ne­mu­síš ab­sol­vo­vať no­vem­brový ja­zy­kový test, ale mô­žeš sa hlá­siť po­čas ce­lého roka. Firmu či or­ga­ni­zá­ciu si mô­žeš nájsť aj sám, prí­padne po­žia­daj o po­moc lo­kálnu IA­ESTE. V tom prí­pade ide o takz­vanú re­zer­vo­vanú stáž.

1911969_10152308611714540_1566913472_n

foto: fa­ce­book.com/ia­este.slo­va­kia

ADEL

Špe­ciálne druhy tré­nin­go­vých prog­ra­mov a mo­bi­lít po­núka aj As­so­cia­tion for De­ve­lop­ment, Edu­ca­tion and La­bour. Ide o prog­ramy v rôz­nych európ­skych mes­tách, ktoré sú ur­čené mla­dým vo veku 17 až 25 ro­kov a orien­tujú sa na vzde­lá­va­nie či osobný roz­voj. Nie sú to vy­slo­vene stáže, pre­tože nejde o po­zí­cie v kor­po­rá­ciách a prak­tické skú­se­nosti z pra­cov­ného pro­stre­dia, ale skôr o zís­ka­va­nie roz­hľadu, no­vých ve­do­mostí a roz­voj osob­nosti. Na prog­ra­moch sa stre­tá­vajú ľu­dia z rôz­nych kra­jín, ktorí si na­vzá­jom vy­mie­ňajú zna­losti, ná­zory a spoz­ná­vajú os­tatné kul­túry. Dob­ro­voľ­nícke prog­ramy často za­stre­šuje Eras­mus plus, ktorý ti pre­platí väč­šinu vý­dav­kov na ces­to­va­nie ti pre­platí, uby­to­va­nie a strava sú zvy­čajne za­darmo.

 

798233_415127721925703_355579198_o

foto: fa­ce­book.com/Edu­ca­te­Slo­va­kia

Mla­di­info

Veľa uži­toč­ného náj­deš na strán­kach Mla­di­info, ktorá ti po­môže s hľa­da­ním stáží a mlá­dež­níc­kych vý­men, pre ktoré mô­žeš zís­kať grant Eras­mus plus, ktorý po­kryje veľkú časť tvo­jich vý­dav­kov na stravu, uby­to­va­nie, ja­zy­kový kurz aj ces­tovné. Ide zväčša o dob­ro­voľ­nícke stáže, kto­rých sa mô­žeš zú­čast­niť, ak máš 17 až 30 ro­kov a pri­márne je ur­čená pre ľudí zo zne­vý­hod­ne­ného pro­stre­dia. Stá­žo­vať mô­žeš tak­mer vo všet­kých kra­ji­nách Európ­skej únie po dobu 2 až 12 me­sia­cov. Svoju stáž si mô­žeš vy­brať z da­ta­bázy po­núk alebo or­ga­ni­zá­cií a ná­sledne ich oslo­viť a pre­sved­čiť, že si ten pravý pre spo­lu­prácu.

Ďal­šie mož­nosti

Na­priek tomu, že na­prí­klad AIE­SEC s me­dzi­ná­rod­nými a európ­skymi in­šti­tú­ciami ne­spo­lu­pra­cuje, tebe to ni­jako neb­ráni v tom, aby si si na­šiel stáž v jed­nej z nich. Či už je to Európ­ska ko­mi­sia, Rada EÚ, alebo do­konca NATO, ak si ši­kovný a zau­jíma ťa me­dzi­ná­rodné pro­stre­die, me­dzi­ná­rodné vzťahy či po­li­tika, tvoje dvere sú ot­vo­rené. Ďal­šou voľ­bou môžu byť me­dzi­ná­rodné mo­bi­lity za­hŕňa­júce štu­dijné, ve­decké či vý­skumné po­byty, ktoré spro­stred­kúva ne­zis­kovka Saia. Po­zri si aj stránku Azu, kde sú pra­vi­delne zve­rej­ňo­vané zau­jí­mavé po­nuky stáží, vzde­lá­va­cích prog­ra­mov, pra­cov­ných prí­le­ži­tostí aj uži­toč­ných even­tov.

13925946_1211331265584288_5333382091363823305_o

foto: fa­ce­book.com/EUE­ras­musP­lus­Prog­ramme

Stáže na Slo­ven­sku

Ak ťa za­hra­ni­čie za­tiaľ ne­láka alebo si už ta­kúto stáž za­žil a chcel by si skú­siť šťas­tie na Slo­ven­sku, máš tiež nie­koľko mož­ností. Ak máš vy­hliad­nutú spo­loč­nosť, pre ktorú by si rád pra­co­val, ne­vá­haj a po­šli im svoje CV so žia­dos­ťou o prax, mo­ti­vačný do­pis a prí­padne aj vi­deo o sebe alebo port­fó­lio svo­jich prác. V zá­vis­losti od od­vet­via a po­nuky sa snaž, aby si ich zau­jal a vi­deli v tebe po­ten­ciál. V kaž­dom prí­pade za to nič ne­dáš a mô­žeš len zís­kať.

Ok­rem pre­zre­tia po­núk na pra­cov­ných in­zert­ných por­tá­loch sa mô­žeš uchá­dzať o ab­sol­vent­ské prog­ramy rôz­nych fi­riem, ktoré si radi vy­tré­nujú svo­jich bu­dú­cich za­mest­nan­cov. Pod­mien­kou je však zvy­čajne re­gis­trá­cia na úrade práce. Ak sa ti ne­po­da­rilo vy­hnúť sa mu a si ab­sol­vent, ur­čite to skús. Po­zi­tí­vom je, že za svoju prácu mô­žeš na­roz­diel od mno­hých stáží oča­ká­vať as­poň mi­ni­málne fi­nančné ohod­no­te­nie. Prí­padne skús por­tál Pra­covné stáže.

zdroj ti­tul­nej fotky: foto: fa­ce­book.com/EUE­ras­musP­lus­Prog­ramme, pe­xels.com

Pridať komentár (0)