Nie­kto­rých Slo­vá­kov začína pojem star­tup pekne štvať a ja cítim v pozadí závisť

Martin Bohunický / 19. marca 2016 / Startupy

Po star­tu­po­vom boome, keď chcel každý druhý mladý člo­vek roz­bie­hať svoj pro­jekt so svo­jim tímom, keď všetci túžili žiť ten život, kedy pra­cu­ješ 20 hodín denne a vyplá­caš si naj­nut­nej­šie mini­mum, začína ten naj­väčší hype opa­dá­vať.

Ono je to istým spô­so­bom pri­ro­dzené, šia­len­stvo opadlo a zostali len tí, ktorí sa nebáli ten nápad rea­li­zo­vať, ktorí majú tú potrebnú dis­cip­línu, ktorí sa neboja ris­ko­vať. A stále je tu veľké množ­stvo mla­dých ľudí, u kto­rých sa na nápady ešte len čaká, prí­padne sa na svoj vstup do star­tu­po­vého sveta pri­pra­vujú.

1399362_775348382502195_3187519836900220481_o

foto: archív Star­ti­tup, startupAwards.sk

V spo­loč­nosti sa však citeľne zme­nila jedna vec. Keď si sa v roku 2011 pred­sta­vil ako star­tu­pista, dostal si uzna­nie. Dnes ľudia pre­vrá­tia očami a pokr­čia ple­cami — ďalší wan­nabe pod­ni­ka­teľ, kto­rého to za pár týž­dňov omrzí. “Prečo rad­šej neskú­siš reálne pod­ni­ka­nie?”

Tieto nálady v spo­loč­nosti sú dôsled­kom toho, že mnohé star­tupy jed­no­du­cho neus­pejú. A je to maxi­málne pri­ro­dzené. Aj v USA uspeje len 1 z 10. A podobne je to aj pri kla­sic­kom pod­ni­kaní. Je tu len jeden roz­diel – star­tupy sú oveľa viac sexy, ako dovozca oble­če­nia z Číny. Preto sa o nich hovorí. A to vyvo­láva závisť.

Prečo star­tupy stále pri­rov­ná­vame ku kla­sic­kému pod­ni­ka­niu?

Úspech kla­sic­kého pod­ni­ka­nia závisí od jeho zisku. Vlo­žíš nejaké pros­triedky a oča­ká­vaš, že sa ti vráti viac. Nech už robíš čokoľ­vek, tak v zásade táto rov­nica platí vo všet­kom. A vlastne aj v star­tu­poch. Avšak pri star­tu­poch sa často prvé 3 – 4 roky zisk vrá­tiť nemusí. A práve to je tŕňom v oku tým, ktorí kri­ti­zujú. Ktorí neradi vidia, ako inves­tori a štát nalieva peniaze do týchto tímov.

10355563_775367009166999_4990461366434427725_o

foto: archív Star­ti­tup, startupAwards.sk

No star­tupy sú práve výni­močné tým, že je to niečo viac, ako len hon za zis­kom. Star­tupy nie sú pri­márne o zisku, star­tupy sú o raste. Sna­žíš sa z ničoho vybu­do­vať niečo napriek tomu, že tri roky žiješ v izbe 2x3 metre a jaz­díš maxi­málne na bicykli. Nezau­jíma ťa zisk, nezau­jíma ťa auto, nič nie je tak dôle­žité, ako tvoj star­tup. Hlavne nech firma ras­tie a nech tvoj nápad ovplyvní svet, v kto­rom žijeme. V 99% prí­pa­doch pozi­tívne.

Poznáš Eventb­rite? Je to por­tál, cez ktorý zor­ga­ni­zu­ješ aký­koľ­vek event. Všetko pre­hľadné, šikovné, proste per­fektný star­tup. Aj my ho v Star­ti­tup pou­ží­vame. Eventb­rite fun­guje glo­bálne a pozná ho snáď každý star­tu­pista. Napriek tomu je už 6 rokov v strate. Vieš prečo? Zamest­nanci Eventb­rite mohli dávno zará­bať troj­ná­so­bok a jeho maji­teľ mohol jaz­diť na akom­koľ­vek aute na svete. Pred­nosť však dostal celo­sve­tový rast. Eventb­rite pra­vi­delne expan­duje, musí sa pris­pô­so­bo­vať jed­not­li­vým kra­ji­nám a stojí ho to strašné peniaze.

131005203031-mpw13-e-julia-hartz

Julia Hartz — co-foun­der Eventb­rite, foto: fortune.com

Mohli sa na to vykaš­ľať a žiť si v USA krá­ľov­ský život. No to nie je duch star­tu­pov.

Ako som spo­me­nul, Eventb­rite je v strate. Trúfa si ho však nie­kto ozna­čiť za neús­pešné pod­ni­ka­nie?

Star­tupy v Európe stále výrazne zaos­tá­vajú za tým, čo v Ame­rike ponúka Sili­con Val­ley a na východ od nás Izrael. Európ­ska star­tu­pová scéna má síce na konte nie­koľko kva­lit­ných pro­jek­tov, no na ten mega­ús­pech stále čakáme. Rov­nako je to aj na Slo­ven­sku. Sú tu desiatky skve­lých a nádej­ných star­tu­pov, no na nejakú mega­pecku si ešte musíme počkať.

Prav­dou je, že Európa postupne Ame­riku a Izrael dobieha. Eko­sys­tém sa roz­víja a Ber­lín s Lon­dý­nom bojuje o ozna­če­nie “star­tu­pová mekka sta­rého kon­ti­nentu”. Ak nech­ceme, aby nám tento vlak ušiel, nemôžme začať bojo­vať sami proti sebe. Pod­po­rujme tých, ktorí sa tu sna­žia o niečo veľké a raz možno aj tu vznikne niečo, po čom sa celý svet bude môcť zbláz­niť.

zdroj titul­nej foto­gra­fie: startupawards.SK

Pridať komentár (0)