Nie­kto­rých Slo­vá­kov začí­na pojem star­tup pek­ne štvať a ja cítim v poza­dí závisť

Martin Bohunický / 19. marca 2016 / Startupy

Po star­tu­po­vom boome, keď chcel kaž­dý dru­hý mla­dý člo­vek roz­bie­hať svoj pro­jekt so svo­jim tímom, keď všet­ci túži­li žiť ten život, kedy pra­cu­ješ 20 hodín den­ne a vyplá­caš si naj­nut­nej­šie mini­mum, začí­na ten naj­väč­ší hype opa­dá­vať.

Ono je to istým spô­so­bom pri­ro­dze­né, šia­len­stvo opad­lo a zosta­li len tí, kto­rí sa nebá­li ten nápad rea­li­zo­vať, kto­rí majú tú potreb­nú dis­cip­lí­nu, kto­rí sa nebo­ja ris­ko­vať. A stá­le je tu veľ­ké množ­stvo mla­dých ľudí, u kto­rých sa na nápa­dy ešte len čaká, prí­pad­ne sa na svoj vstup do star­tu­po­vé­ho sve­ta pri­pra­vu­jú.

1399362_775348382502195_3187519836900220481_o

foto: archív Star­ti­tup, startupAwards.sk

V spo­loč­nos­ti sa však citeľ­ne zme­ni­la jed­na vec. Keď si sa v roku 2011 pred­sta­vil ako star­tu­pis­ta, dostal si uzna­nie. Dnes ľudia pre­vrá­tia oča­mi a pokr­čia ple­ca­mi — ďal­ší wan­na­be pod­ni­ka­teľ, kto­ré­ho to za pár týž­dňov omr­zí. “Pre­čo rad­šej neskú­siš reál­ne pod­ni­ka­nie?”

Tie­to nála­dy v spo­loč­nos­ti sú dôsled­kom toho, že mno­hé star­tu­py jed­no­du­cho neus­pe­jú. A je to maxi­mál­ne pri­ro­dze­né. Aj v USA uspe­je len 1 z 10. A podob­ne je to aj pri kla­sic­kom pod­ni­ka­ní. Je tu len jeden roz­diel – star­tu­py sú ove­ľa viac sexy, ako dovoz­ca oble­če­nia z Číny. Pre­to sa o nich hovo­rí. A to vyvo­lá­va závisť.

Pre­čo star­tu­py stá­le pri­rov­ná­va­me ku kla­sic­ké­mu pod­ni­ka­niu?

Úspech kla­sic­ké­ho pod­ni­ka­nia závi­sí od jeho zis­ku. Vlo­žíš neja­ké pros­tried­ky a oča­ká­vaš, že sa ti vrá­ti viac. Nech už robíš čokoľ­vek, tak v zása­de táto rov­ni­ca pla­tí vo všet­kom. A vlast­ne aj v star­tu­poch. Avšak pri star­tu­poch sa čas­to prvé 3 – 4 roky zisk vrá­tiť nemu­sí. A prá­ve to je tŕňom v oku tým, kto­rí kri­ti­zu­jú. Kto­rí nera­di vidia, ako inves­to­ri a štát nalie­va penia­ze do tých­to tímov.

10355563_775367009166999_4990461366434427725_o

foto: archív Star­ti­tup, startupAwards.sk

No star­tu­py sú prá­ve výni­moč­né tým, že je to nie­čo viac, ako len hon za zis­kom. Star­tu­py nie sú pri­már­ne o zis­ku, star­tu­py sú o ras­te. Sna­žíš sa z ničo­ho vybu­do­vať nie­čo napriek tomu, že tri roky žiješ v izbe 2x3 met­re a jaz­díš maxi­mál­ne na bicyk­li. Nezau­jí­ma ťa zisk, nezau­jí­ma ťa auto, nič nie je tak dôle­ži­té, ako tvoj star­tup. Hlav­ne nech fir­ma ras­tie a nech tvoj nápad ovplyv­ní svet, v kto­rom žije­me. V 99% prí­pa­doch pozi­tív­ne.

Poznáš Eventb­ri­te? Je to por­tál, cez kto­rý zor­ga­ni­zu­ješ aký­koľ­vek event. Všet­ko pre­hľad­né, šikov­né, pros­te per­fekt­ný star­tup. Aj my ho v Star­ti­tup pou­ží­va­me. Eventb­ri­te fun­gu­je glo­bál­ne a pozná ho snáď kaž­dý star­tu­pis­ta. Napriek tomu je už 6 rokov v stra­te. Vieš pre­čo? Zamest­nan­ci Eventb­ri­te moh­li dáv­no zará­bať troj­ná­so­bok a jeho maji­teľ mohol jaz­diť na akom­koľ­vek aute na sve­te. Pred­nosť však dostal celo­sve­to­vý rast. Eventb­ri­te pra­vi­del­ne expan­du­je, musí sa pris­pô­so­bo­vať jed­not­li­vým kra­ji­nám a sto­jí ho to straš­né penia­ze.

131005203031-mpw13-e-julia-hartz

Julia Hartz — co-foun­der Eventb­ri­te, foto: fortune.com

Moh­li sa na to vykaš­ľať a žiť si v USA krá­ľov­ský život. No to nie je duch star­tu­pov.

Ako som spo­me­nul, Eventb­ri­te je v stra­te. Trú­fa si ho však nie­kto ozna­čiť za neús­peš­né pod­ni­ka­nie?

Star­tu­py v Euró­pe stá­le výraz­ne zaos­tá­va­jú za tým, čo v Ame­ri­ke ponú­ka Sili­con Val­ley a na východ od nás Izra­el. Európ­ska star­tu­po­vá scé­na má síce na kon­te nie­koľ­ko kva­lit­ných pro­jek­tov, no na ten mega­ús­pech stá­le čaká­me. Rov­na­ko je to aj na Slo­ven­sku. Sú tu desiat­ky skve­lých a nádej­ných star­tu­pov, no na neja­kú mega­pec­ku si ešte musí­me počkať.

Prav­dou je, že Euró­pa postup­ne Ame­ri­ku a Izra­el dobie­ha. Eko­sys­tém sa roz­ví­ja a Ber­lín s Lon­dý­nom boju­je o ozna­če­nie “star­tu­po­vá mek­ka sta­ré­ho kon­ti­nen­tu”. Ak nech­ce­me, aby nám ten­to vlak ušiel, nemôž­me začať bojo­vať sami pro­ti sebe. Pod­po­ruj­me tých, kto­rí sa tu sna­žia o nie­čo veľ­ké a raz mož­no aj tu vznik­ne nie­čo, po čom sa celý svet bude môcť zbláz­niť.

zdroj titul­nej foto­gra­fie: startupawards.SK

Pridať komentár (0)