Nitra má prvý cowor­king!

Martina Trepáková / 6. júna 2014 / Tools a produktivita

Na Slo­ven­sku sa nachá­dza už nie­koľko kre­a­tív­nych miest na prácu, avšak v Nitre dote­raz chý­balo. Od pon­delka 19. mája sa aj mesto pod Zobo­rom môže pýšiť, že má vlastné cowor­kin­gové cen­trum.

S nápa­dom zalo­žiť Cowor­king Place Nitra pri­šiel Samuel Sch­lar­mann, mladý pod­ni­ka­teľ žijúci v tomto meste. Na otázku, ako sa k nie­čomu také­muto dostal, pove­dal: „Inšpi­ro­val som sa cowor­kin­go­vými pries­tormi v Bra­ti­slave, kam cho­die­vam na rôzne pred­nášky a works­hopy.“

Kre­a­tívne miesto v Nitre je situ­ované v top loka­lite na ulici Fraňa Mojtu, ako sa uvá­dza na ofi­ciál­nych strán­kach. Kon­krétne ide o kul­túrno-spo­lo­čen­ský objekt Media­Haus, kde je aj reštau­rá­cia s kaviar­ňou, Fórum Mla­dých s množ­stvom voľ­no­ča­so­vých akti­vít a kraj­ská kniž­nica. Všetko len pár minút od úpl­ného cen­tra mesta a nákup­ného domu.

Na otvo­rení o 18-tej hodine sa 19. mája stretlo pri­bližne 40 mla­dých ľudí, kto­rých táto oblasť zau­jíma. Na začiatku orga­ni­zá­tori pove­dali pár slov a v skratke vysvet­lili, čo to cowor­king je.

Otvo­re­nia sa zúčast­nil aj pri­má­tor mesta Jozef Dvonč, ktorý sa tiež vyjad­ril k rea­li­zá­cii myš­lienky cowor­kingu: “Som rád, že mladí ľudia sa takto spá­jajú a sna­žia sa vytvo­riť plat­formu pre vlastné pod­ni­ka­teľ­ské akti­vity. Určite to čias­točne pomôže vyrie­šiť prob­lém neza­mest­na­nosti mla­dých ľudí. Pri­sľú­bil som pod­poru zo strany mesta v tom, že im pred­sta­víme zámery mesta a spro­stred­ku­jeme stret­nu­tie s pod­ni­ka­teľmi. Osobne sa mie­nim nie­kto­rých akti­vít zúčast­niť.”

Následne, po prí­ho­vo­roch, pokra­čo­valo nad­vä­zo­va­nie kon­tak­tov pri­bližne do desia­tej večer. Náv­štev­níci mali šancu pochut­nať si aj na torte.

Pries­tor má formu open space kan­ce­lá­rie a posky­tuje miesto pre 12 full-time pra­cu­jú­cich ľudí. Okrem toho majú čle­no­via k dis­po­zí­cii aj men­šiu zasa­da­ciu miest­nosť. Momen­tálne je obsa­dená už polo­vica miest.

Orga­ni­zá­tori vyhlá­sili pát­ra­nie po gra­fi­kovi, ktorý vie pra­co­vať s Pho­tos­ho­pom, vytvá­rať dizajn pre weby, banery, pla­gáty aj pro­pa­gačné mate­riály. Za to mu ponú­kajú bez­platné člen­stvo v Cowor­king Place Nitra.

Tento týž­deň sa usku­toč­nil týž­deň otvo­re­ných dverí. Počas neho ste si mohli vyskú­šať a zažiť atmo­sféru práce na takomto mieste. Vo štvr­tok, 5.6., sa usku­toč­nil networ­king, kde ste mali opäť šancu spoz­nať nových ľudí. Každý mal 2 minúty na to, aby sa pred­sta­vil ostat­ným. Následne sa pri­stú­pilo k voľ­nej debate.

Určite vás prí­jemne prek­vapí, ak pre­zra­dím, že všetky podu­ja­tia, ktoré budú pre­bie­hať v mesiaci jún, budú zadarmo.

Najb­liž­šie vás naprí­klad čaká 10.6. o 18:00 Mar­tin Hlinka, ško­li­teľ, ktorý pre­zradí Ako byť pro­duk­tívny — zará­bať viac peňazí za menej času.” Mar­tin napí­sal nie­koľko kníh a zor­ga­ni­zo­val množ­stvo kur­zov, na kto­rých hovorí o tom, ako sa efek­tívne učiť.

V stredu, 11. júna o 18:30, sa odo­hrá prvé stret­nu­tie Toas­tmas­ters v Nitre. Vďaka tejto orga­ni­zá­cii si budete môcť zlep­šiť svoje komu­ni­kačné zruč­nosti a zba­viť sa stra­chu z pub­lika. Ak sa chcete dozve­dieť viac, klik­nite si na ich ofi­ciálnu stránku.

Jaro Satori, zakla­da­teľ a maji­teľ inter­ne­to­vého obchodu Dedoles.sk, ktorý pro­du­kuje a pre­dáva ručne far­bené ekot­ričká so zau­jí­ma­vými motívmi, vám 17.6. o 18.00 pre­zradí Na čo mys­lieť pri zakla­daní inter­ne­to­vého obchodu.“

Posledné podu­ja­tie, ktoré je v mesiaci jún pri­pra­vené, sa usku­toční v uto­rok 24.6., tiež o 18:00. “O začiat­koch pod­ni­ka­nia: Čo by som uro­bila inak“ príde poroz­prá­vať maji­teľka a ško­li­teľka ško­lia­cej agen­túry Mar­tina Vysko­čová. V súťaži Novi­nár­ska cena 2014 zís­kala prvé miesto a v Pod­ni­ka­teľke Slo­ven­ska 2013 vyhrala 3. miesto v kate­gó­rii Začí­na­júca pod­ni­ka­teľka.

Plá­no­va­nie podu­jatí je už v plnom prúde. Inten­zívne sa však pred­nášky začnú orga­ni­zo­vať až v sep­tem­bri, keď opäť začne nový škol­ský rok. Máte sa na čo tešiť!

Zdroj: coworking-nitra.sk

Pridať komentár (0)