NOC 2014 pri­ne­sie aj ran­de štu­den­tov so šéf­mi top firiem

Luky Gašparík Sr. / 18. novembra 2014 / Startupy

Čo všet­ko sa dá sti­hnúť za 10 minút? Zavo­lať rodi­čom, pre­čí­tať si e-mai­ly, ale­bo zís­kať prá­cu snov! Pres­ne toľ­ko času budú mať účast­ní­ci 4. roč­ní­ka jedi­neč­né­ho kari­ér­ne­ho podu­ja­tia Night of Chan­ces (NOC) Busi­ness 2014 na to, aby zau­ja­li šéfov top firiem na Slo­ven­sku a mož­no už o pár týž­dňov s nimi sede­li na dru­hom ran­de pria­mo v ich síd­le. Nie­len spe­ed­da­ting však bude mož­né zažiť 20. novem­bra 2014 od 18. hodi­ny na Fakul­te mana­ge­men­tu Uni­ver­zi­ty Komen­ské­ho v Bra­ti­sla­ve.

Night of Chan­ces orga­ni­zu­je­me pre biz­nis štu­den­tov už štvr­tý­krát a vždy sa sna­ží­me prí­sť so zau­jí­ma­vý­mi novin­ka­mi. Medzi tie hlav­né by som urči­te zara­dil spe­ed­da­ting, kde sa štu­den­ti budú mať mož­nosť poroz­prá­vať s vrcho­lo­vý­mi mana­žér­mi špič­ko­vých firiem jeden na jed­né­ho,“ hovo­rí ges­tor pro­jek­tu Rado­slav Tau­sin­ger.

Novin­kou aktu­ál­ne­ho roč­ní­ka NOCi zame­ra­nej na biz­nis je prá­ve 10-minú­to­vý súkrom­ný roz­ho­vor jeden na jed­né­ho so šéf­mi firiem, kto­rý si budú môcť vyskú­šať odváž­ni štu­den­ti a absol­ven­ti vyso­kých škôl pre­važ­ne eko­no­mic­kých sme­rov. Na opač­nej stra­ne sto­la na nich bude čakať aj šéf adi­das Group v stred­nej a východ­nej Euró­pe Peter Vir­sik. „Je to veľ­mi efek­tív­ny nástroj na to, aby som v krát­kom čase spoz­nal čo naj­viac štu­den­tov a ich schop­nosť vysti­hnúť to naj­dô­le­ži­tej­šie o sebe, opí­sať pred­sta­vy o svo­jej budúc­nos­ti a polo­žiť správ­ne otáz­ky v prie­be­hu 10 minút,“ mys­lí si.

Tí menej sme­lí si budú môcť vypo­čuť líd­rov naj­žia­da­nej­ších spo­loč­nos­tí reč­niť o kari­é­re v biz­ni­se v rám­ci hlav­nej pane­lo­vej dis­ku­sie Otvo­re­ne o kari­é­re. Štu­den­tom v nej návod na úspech pood­ha­lia výkon­ní ria­di­te­lia Tat­ra ban­ky Igor Vida, Ese­tu Richard Mar­ko, adi­das Group Peter Vir­sikAccen­tu­re Peter Škod­ný.

Teší nás, že si štu­den­ti uve­do­mu­jú vyso­kú kon­ku­ren­ciu vlád­nu­cu na trhu prá­ce, a tak­tiež fakt, že na svo­jej kari­é­re tre­ba začať pra­co­vať čo naj­skôr. Sna­ží­me sa tých naj­ši­kov­nej­ších v tom­to úsi­lí maxi­mál­ne pod­po­riť a pri­pra­vu­je­me pre nich rôz­ne dlho­do­bé stá­že a trai­nee prog­ram,“ obo­zna­mu­je Vir­sik.

Okruh štu­den­tov, kto­rých hľa­dá­me, je pomer­ne širo­ký. Sú to tech­nic­ké pozí­cie, ale aj pozí­cie obchod­né, mar­ke­tin­go­vé, tiež do finan­cií a do ďal­ších pod­por­ných čin­nos­tí,“ pre­zrá­dza Mar­koŠkod­ný roz­hod­ne odpo­rú­ča štu­den­tom prí­sť a hľa­dať stáž už pop­ri ško­le: „Ja by som im to odpo­rú­čal a pod­ľa mož­nos­ti v čo naj­kva­lit­nej­šej fir­me. Pre­to­že úprim­ne, tak ako ide dole kva­li­ta vyso­ké­ho škols­tva, je to dru­há mož­nosť ako sa reál­ne vzde­lá­vať.“

Rov­na­ko uva­žu­je aj Vida. „Urči­te by som to využil, lebo je to jedi­neč­ná mož­nosť spoz­nať fir­mu zvnút­ra bez toho, aby ste sa v nej ešte zamest­na­li,“ pove­dal šéf Tat­ra ban­ky.

Zahviez­di a zís­kaj stáž

Tí, čo majú radi výzvy, si budú môcť na inte­rak­tív­nych works­ho­poch vyskú­šať rie­še­nie reál­nych prob­lé­mov, s kto­rý­mi sa v pra­xi stre­tá­va­jú zamest­nan­ci firiem. Mož­no prá­ve pri tom vynik­nú natoľ­ko, že im zástup­co­via prí­tom­ných spo­loč­nos­tí ponúk­nu exklu­zív­nu stáž. Jeden z works­ho­pov bude viesť Peter Cho­va­nec, Indus­try Ana­lyst v Goog­le.

Ku vzde­la­niu a štu­den­tom mám blíz­ko, nie je to tak dáv­no, čo som sám medzi nich pat­ril a vyhľa­dá­val účasť na podob­ných akciách, ako je NOC. Okrem pre­po­je­nia na šikov­ných ľudí z odbo­ru a pra­xe ma posú­va­li ďalej, dali mi mož­nosť zapo­jiť sa do zau­jí­ma­vých pro­jek­tov a zis­tiť, ako by som obstál na trhu prá­ce. Budem rád, ak budem môcť podob­nú skú­se­nosť spro­stred­ko­vať aj účast­ní­kom NOC, zapo­jiť ich do works­ho­pu, kto­rý bude o reál­nom Goog­le pro­jek­te a verím, že tam náj­de­me aj šikov­né­ho budú­ce­ho kole­gu ale­bo kole­gy­ňu,“ moti­vu­je Cho­va­nec.

Fir­my, kto­rých šéfo­via na akcii osob­ne vystú­pia, boli vybra­né v októb­ro­vom pries­ku­me zdru­že­nia Nex­te­ria o naj­žia­da­nej­šie­ho zamest­ná­va­te­ľa. Už po nie­koľ­ký­krát sa ním stal Goog­le, nasle­do­va­ný veľ­ký­mi fir­ma­mi ako Eset, Tat­ra ban­ka či Ama­zon. Úspe­chom je umiest­ne­nie slo­ven­skej ces­tov­nej kan­ce­lá­rie BUBO Tra­vel agen­cy v naj­lep­šej desiat­ke. Jej šéf poroz­prá­va na NOCi svoj inšpi­ra­tív­ny pod­ni­ka­teľ­ský prí­beh.

Štvr­tý roč­ník podu­ja­tia pri­ne­sie spät­nú väz­bu nie­len štu­den­tom, ale aj samot­ným fir­mám. „Úpl­ne prvý­krát bude­me rea­li­zo­vať focus­né sku­pi­ny, kde budú môcť štu­den­ti nasta­viť fir­mám zrkad­lo a násled­ne im pomôcť vymys­lieť spô­so­by, ako si svo­je vní­ma­nie medzi štu­dent­skou popu­lá­ci­ou zlep­šiť,” avi­zu­je Tau­sin­ger.

Zdroj: Nex­te­ria

Pridať komentár (0)