NOC 2014 pri­ne­sie aj rande štu­den­tov so šéfmi top firiem

Luky Gašparík Sr. / 18. novembra 2014 / Startupy

Čo všetko sa dá sti­hnúť za 10 minút? Zavo­lať rodi­čom, pre­čí­tať si e-maily, alebo zís­kať prácu snov! Presne toľko času budú mať účast­níci 4. roč­níka jedi­neč­ného kari­ér­neho podu­ja­tia Night of Chan­ces (NOC) Busi­ness 2014 na to, aby zau­jali šéfov top firiem na Slo­ven­sku a možno už o pár týž­dňov s nimi sedeli na dru­hom rande priamo v ich sídle. Nie­len spe­ed­da­ting však bude možné zažiť 20. novem­bra 2014 od 18. hodiny na Fakulte mana­ge­mentu Uni­ver­zity Komen­ského v Bra­ti­slave.

Night of Chan­ces orga­ni­zu­jeme pre biz­nis štu­den­tov už štvr­tý­krát a vždy sa sna­žíme prísť so zau­jí­ma­vými novin­kami. Medzi tie hlavné by som určite zara­dil spe­ed­da­ting, kde sa štu­denti budú mať mož­nosť poroz­prá­vať s vrcho­lo­vými mana­žérmi špič­ko­vých firiem jeden na jed­ného,“ hovorí ges­tor pro­jektu Rado­slav Tau­sin­ger.

Novin­kou aktu­ál­neho roč­níka NOCi zame­ra­nej na biz­nis je práve 10-minú­tový súkromný roz­ho­vor jeden na jed­ného so šéfmi firiem, ktorý si budú môcť vyskú­šať odvážni štu­denti a absol­venti vyso­kých škôl pre­važne eko­no­mic­kých sme­rov. Na opač­nej strane stola na nich bude čakať aj šéf adi­das Group v stred­nej a východ­nej Európe Peter Vir­sik. „Je to veľmi efek­tívny nástroj na to, aby som v krát­kom čase spoz­nal čo naj­viac štu­den­tov a ich schop­nosť vysti­hnúť to naj­dô­le­ži­tej­šie o sebe, opí­sať pred­stavy o svo­jej budúc­nosti a polo­žiť správne otázky v prie­behu 10 minút,“ myslí si.

Tí menej smelí si budú môcť vypo­čuť líd­rov naj­žia­da­nej­ších spo­loč­ností reč­niť o kari­ére v biz­nise v rámci hlav­nej pane­lo­vej dis­ku­sie Otvo­rene o kari­ére. Štu­den­tom v nej návod na úspech pood­ha­lia výkonní ria­di­te­lia Tatra banky Igor Vida, Esetu Richard Marko, adi­das Group Peter Vir­sikAccen­ture Peter Škodný.

Teší nás, že si štu­denti uve­do­mujú vysokú kon­ku­ren­ciu vlád­nucu na trhu práce, a tak­tiež fakt, že na svo­jej kari­ére treba začať pra­co­vať čo naj­skôr. Sna­žíme sa tých naj­ši­kov­nej­ších v tomto úsilí maxi­málne pod­po­riť a pri­pra­vu­jeme pre nich rôzne dlho­dobé stáže a trai­nee prog­ram,“ obo­zna­muje Vir­sik.

Okruh štu­den­tov, kto­rých hľa­dáme, je pomerne široký. Sú to tech­nické pozí­cie, ale aj pozí­cie obchodné, mar­ke­tin­gové, tiež do finan­cií a do ďal­ších pod­por­ných čin­ností,“ pre­zrá­dza MarkoŠkodný roz­hodne odpo­rúča štu­den­tom prísť a hľa­dať stáž už popri škole: „Ja by som im to odpo­rú­čal a podľa mož­nosti v čo naj­kva­lit­nej­šej firme. Pre­tože úprimne, tak ako ide dole kva­lita vyso­kého škols­tva, je to druhá mož­nosť ako sa reálne vzde­lá­vať.“

Rov­nako uva­žuje aj Vida. „Určite by som to využil, lebo je to jedi­nečná mož­nosť spoz­nať firmu zvnútra bez toho, aby ste sa v nej ešte zamest­nali,“ pove­dal šéf Tatra banky.

Zahviezdi a zís­kaj stáž

Tí, čo majú radi výzvy, si budú môcť na inte­rak­tív­nych works­ho­poch vyskú­šať rie­še­nie reál­nych prob­lé­mov, s kto­rými sa v praxi stre­tá­vajú zamest­nanci firiem. Možno práve pri tom vyniknú natoľko, že im zástup­co­via prí­tom­ných spo­loč­ností ponúknu exklu­zívnu stáž. Jeden z works­ho­pov bude viesť Peter Cho­va­nec, Indus­try Ana­lyst v Google.

Ku vzde­la­niu a štu­den­tom mám blízko, nie je to tak dávno, čo som sám medzi nich pat­ril a vyhľa­dá­val účasť na podob­ných akciách, ako je NOC. Okrem pre­po­je­nia na šikov­ných ľudí z odboru a praxe ma posú­vali ďalej, dali mi mož­nosť zapo­jiť sa do zau­jí­ma­vých pro­jek­tov a zis­tiť, ako by som obstál na trhu práce. Budem rád, ak budem môcť podobnú skú­se­nosť spro­stred­ko­vať aj účast­ní­kom NOC, zapo­jiť ich do works­hopu, ktorý bude o reál­nom Google pro­jekte a verím, že tam náj­deme aj šikov­ného budú­ceho kolegu alebo kole­gyňu,“ moti­vuje Cho­va­nec.

Firmy, kto­rých šéfo­via na akcii osobne vystú­pia, boli vybrané v októb­ro­vom pries­kume zdru­že­nia Nex­te­ria o naj­žia­da­nej­šieho zamest­ná­va­teľa. Už po nie­koľ­ký­krát sa ním stal Google, nasle­do­vaný veľ­kými fir­mami ako Eset, Tatra banka či Ama­zon. Úspe­chom je umiest­ne­nie slo­ven­skej ces­tov­nej kan­ce­lá­rie BUBO Tra­vel agency v naj­lep­šej desiatke. Jej šéf poroz­práva na NOCi svoj inšpi­ra­tívny pod­ni­ka­teľ­ský prí­beh.

Štvrtý roč­ník podu­ja­tia pri­ne­sie spätnú väzbu nie­len štu­den­tom, ale aj samot­ným fir­mám. „Úplne prvý­krát budeme rea­li­zo­vať focusné sku­piny, kde budú môcť štu­denti nasta­viť fir­mám zrkadlo a následne im pomôcť vymys­lieť spô­soby, ako si svoje vní­ma­nie medzi štu­dent­skou popu­lá­ciou zlep­šiť,” avi­zuje Tau­sin­ger.

Zdroj: Nex­te­ria

Pridať komentár (0)