#NOC Technology privíta čipového génia zo Silicon Valley Rada Daniláka

Redakcia / 12. marca 2019 / Rozhovory

Viete, kde sa kaž­do­ročne stre­táva naj­väč­šia kon­cen­trá­cia sú­čas­ných a bu­dú­cich IT líd­rov na Slo­ven­sku? Predsa na po­du­jatí Night of Chan­ces (#NOC) Tech­no­logy! Jed­no­značne naj­väč­ším lá­kad­lom tohto sied­meho roč­níka je tvorca naj­lep­ších či­pov na svete Rado Da­ni­lák. Vi­dieť ho mô­žete na Fa­kulte in­for­ma­tiky a in­for­mač­ných tech­no­ló­gií Slo­ven­skej tech­nic­kej uni­ver­zity už zaj­tra v noci!

Viete, kde sa kaž­do­ročne stre­táva naj­väč­šia kon­cen­trá­cia sú­čas­ných a bu­dú­cich IT líd­rov na Slo­ven­sku? Predsa na po­du­jatí Night of Chan­ces (#NOC) Tech­no­logy! Jed­no­značne naj­väč­ším lá­kad­lom tohto sied­meho roč­níka je tvorca naj­lep­ších či­pov na svete Rado Da­ni­lák. Vi­dieť ho mô­žete na Fa­kulte in­for­ma­tiky a in­for­mač­ných tech­no­ló­gií Slo­ven­skej tech­nic­kej uni­ver­zity už zaj­tra v noci!

Po tom, čo v Si­li­con Val­ley Da­ni­lák úspešne roz­be­hol a ne­skôr pre­dal 2 firmy, za­lo­žil novú spo­loč­nosť Ta­chyum s po­boč­kou tu, na Slo­ven­sku. V no­vej bra­ti­slav­skej po­bočke chce dať šancu ši­kov­ným ľu­ďom spo­lu­pra­co­vať na no­vom čipe Pro­digy. Ten má do­siah­nuť špič­kovú vý­kon­nosť a dra­ma­ticky ovplyv­niť trh s clou­do­vými data cen­trami a prie­my­selné od­vet­via po ce­lom svete. Zá­ve­rečnú dis­ku­siu s Ra­dom Da­ni­lá­kom a Pet­rom Do­vhu­nom, ria­di­te­ľom jeho slo­ven­skej po­bočky, po­ve­die známy mo­de­rá­tor a ko­mik Ján Gor­du­lič.

zdroj: Night of Chan­ces Tech­no­logy

Job pre NASA? Prečo nie?

Práca pre ves­mírne agen­túry je na do­sah bliž­šie ako si mys­líte. Všetko to za­čalo jed­ným za­pá­le­ným nad­šen­com. Bernd We­iss sa stal sú­čas­ťou ves­mír­neho prie­myslu pred  de­via­timi rokmi, kedy za­lo­žil Space Job Fair, hyb­ridný event, ktorý pre­pája tech­nické ta­lenty a ves­mírne agen­túry. Mla­dej ge­ne­rá­cii po­máha rásť, prie­myslu zasa hľa­dať úspeš­ných kan­di­dá­tov na za­mest­na­nie. Na NOC-i po­roz­práva, aké zruč­nosti sú žia­dané, ale aj ako byť sú­čas­ťou prie­myslu, v kto­rom je stále čo ob­ja­vo­vať. Veď koho by ne­lá­kal ves­mír?

„Každý roč­ník po­du­ja­tia Night of Chan­ces Tech­no­logy je nie­čím vý­ni­močný. Ten ak­tu­álny, siedmy roč­ník, má hneď nie­koľko haj­laj­tov. Mô­žeme sa po­chvá­liť naj­vyš­ším po­čtom works­ho­pov v his­tó­rii NOC-i. Štu­denti zdatní na­prí­klad v Jave, C++ či UX si tak môžu pre­ve­riť v praxi svoje skú­se­nosti,“ ho­vorí mar­ke­tin­gová ma­na­žérka #NOC-i Re­gina Ule­jová. Až 90 mi­nút čis­tého času na rie­še­nie re­ál­nych case stu­dies z praxe v ré­žii pop­red­ných IT spo­loč­ností pô­so­bia­cich na Slo­ven­sku, bánk aj mo­bil­ných ope­rá­to­rov, bude pries­to­rom na cenné rady od skú­se­ných exper­tov.

zdroj: Night of chan­ces Tech­no­logy

Pries­tor pre všetky otázky

No­vin­kou tejto #NOC-i je for­mát na­zvaný Round tab­les (okrúhle stoly). Je to uni­kátna prí­le­ži­tosť stret­núť sa tvá­rou v tvár s exper­tami. Ide o ne­twor­kin­gový for­mát, v kto­rom majú štu­denti mož­nosť dis­ku­to­vať pri jed­nom stole s od­bor­ní­kom na zau­jí­mavé ak­tu­álne témy. De­batu ve­die ne­zá­vislý fa­ci­li­tá­tor. “Už viac ako de­sať ro­kov Nex­te­ria vy­cho­váva úspeš­ných mla­dých ľudí aj vďaka po­du­ja­tiu NOC Tech­no­logy. Ve­ríme, že aj tento nový for­mát or­ga­ni­zo­va­nej dis­ku­sie na úrovni pris­peje k lep­ším ve­do­mos­tiam bu­dú­cej ge­ne­rá­cie,” ho­vorí To­máš Ha­sala, ria­di­teľ Nex­te­rie, ktorá #NOC or­ga­ni­zuje. Zo­stáva za­cho­vaný aj for­mát je­den na jed­ného, takz­vaný speed da­ting, kedy 10 mi­nút štu­denti ho­vo­ria s top osob­nos­ťami a vr­cho­lo­vými ma­na­žérmi o svo­jej bu­dú­cej ka­ri­ére alebo od­váž­nych pod­ni­ka­teľ­ských myš­lien­kach.

Čo viac ešte mô­žete na #NOC Tech­no­logy oča­ká­vať? Hod­notné IT-tech in­for­má­cie z pr­vej ruky! Ako firmy ro­zo­zná­vajú bez­peč­nostné hrozby? Čo všetko ro­bia preto, aby naše tváre, účty a dáta boli v bez­pečí a aké zruč­nosti budú v bu­dúc­nosti dô­le­žité pre ka­ri­éru v ob­lasti cy­ber­se­cu­rity? Kre­a­tívny prie­my­sel na Slo­ven­sku ras­tie a ka­ri­ér­nych prí­le­ži­tostí pri­búda. Via­ceré slo­ven­ské štú­diá hľa­dajú po­sily v za­hra­ničí, keďže her­ných prog­ra­má­to­rov a di­zaj­né­rov je u nás stále málo. Čo za­prí­či­nilo tento roz­mach a aké mož­nosti to so se­bou pri­náša?

O #NOC-i

Po­du­ja­tie Night of Chan­ces or­ga­ni­zuje ne­zis­ková or­ga­ni­zá­cia Nex­te­ria. Mot­tom or­ga­ni­zá­cie je: „Me­níme bu­dúc­nosť Slo­ven­ska príp­ra­vou no­vej ge­ne­rá­cie sluš­ných a schop­ných mla­dých ľudí.“ Po­du­ja­tie ras­tie a roz­ši­ruje sa aj do iných miest. Ak­cie sa už or­ga­ni­zo­vali na Slo­ven­sku aj v su­sed­nej Čes­kej re­pub­like. Najb­liž­šie sa bude ko­nať Night of Chan­ces Tech­no­logy v Prahe už 16. ap­ríla 2019.

Viac in­for­má­cií náj­dete na webe https://nigh­tof­chan­ces.com/ a na Fa­ce­bo­oku https://www.fa­ce­book.com/Nigh­tOf­Chan­ces/.

Pridať komentár (0)