V Nór­sku už nemie­nia pod­po­ro­vať odles­ňo­va­nie, zaviedli vážne opat­re­nia

Lýdia Repová / 20. júna 2016 / Eko

To, čo zaviedli v Nór­sku, by sa malo zaviesť po celom svete.

Drevo. Stre­tá­vame sa s ním kaž­do­denne v rôz­nych podo­bách. Tvorí súčasť nášho záh­rad­ného nábytku, pod­lahy v obý­vačke či jedla. Bohu­žiaľ, s náras­tom spot­reby dreva sa čím ďalej tým viac stre­tá­vame s jeho úbyt­kom v lesoch. Tento glo­bálny prob­lém naj­viac zasia­hol Argen­tínu, Indo­né­ziu, Bra­zí­liu či Malaj­ziu. Práve v týchto kra­ji­nách sú bujné lesy už dávno minu­los­ťou.

the-Edge-of-Deforestation

foto: peterlarson.org

No pre všet­kých milov­ní­kov prí­rody prišli z Nór­ska dobré správy. Nór­ska vláda schvá­lila, že už viac nebude kupo­vať pro­dukty, ktoré sú spo­jené s odles­ňo­va­ním tro­pic­kých lesov. To zna­mená, že už nepod­píšu žia­den kon­trakt so spo­loč­nos­ťou, ktorá sa podieľa na takomto ničení prí­rody.

9283857301_df60879a72_o

foto: flickr.com

Už dáv­nej­šie sa nie­ktoré spo­loč­nosti roz­hodli, že nebudú pod­po­ro­vať dodá­va­nie pro­duk­tov, ktoré sa podie­ľajú na ničení daž­ďo­vých pra­le­sov. No až dopo­siaľ sa nez­hodli so žiad­nou vlá­dou. Až do teraz. Nór­sko sa stalo prvou kra­ji­nou na svete, ktorá pod­po­rila poli­tiku za nevy­ru­bo­va­nie pra­le­sov. To zna­mená, že od teraz budú všetky tovary vypro­du­ko­vané kra­ji­nou prí­sne kon­tro­lo­vané. Nór­sko tak­tiež oslo­vilo ďal­šie kra­jiny, aby toto naria­de­nie pod­po­rily, hlavne však Bri­tá­niu a Nemecko.

Osem fak­tov o odles­ňo­vaní, ktoré sa nedajú pop­rieť

1. Pokiaľ bude výrub lesov pokra­čo­vať, tak do 100 rokov nebude už žia­den les

2. Každú minútu sa vo svete odlesní plo­cha, ktorá by zabrala 20 fut­ba­lo­vých šta­di­ó­nov, ročne je to 7.3 mili­óna hek­tára

Workers use machinery to stack logs in a Sodefor logging concession in the village of Bossa. Sodefor is a logging company that operates in the Democratic Republic of the Congo. Expansion of logging into remaining areas of intact forests in the Democratic Republic of the Congo will destroy globally critical carbon reserves and impact biodiversity. Beyond environmental impacts, logging in the region exacerbates poverty and leads to social conflicts. The DRCs rainforests are critical for its inhabitants, who depend upon the rainforests to provide essential food, medicine, and other non-timber products, along with energy and building materials.

foto: greenpeace.org

3. 20% sve­to­vého kys­líka sa vypro­du­kuje práve v Ama­zon­ských daž­ďo­vých pra­le­soch

4. Okolo 28 000 dru­hov vymrie do konca tohto sto­ro­čia, ak bude odles­ňo­va­nie pokra­čo­vať

Essay - Deforestration and Its Harmful Effect

foto: oneworldeducation.org

5. Už bola vyrú­baná polo­vica tro­pic­kých lesov

6. Naj­väč­šiu prí­či­nou výrubu je agri­kul­túra

7. Eró­zie, záplavy, glo­bálne otep­ľo­va­nie či zmena klímy, toto a viac zaprí­či­ňuje odles­ňo­va­nie

Reforestation of Field of Trees in Clearing

foto: littleusgoneglobal.files.wordpress.com

8. Naj­viac dreva a papiera sa spot­re­buje v Európe, Spo­je­ných štá­toch a Japon­sku

Preto dúfame, že podobnú poli­tiku schvá­lia čoskoro aj v ďal­ších kra­ji­nách a zame­dzí sa tak nezmy­sel­nému výrubu pra­le­sov. Koniec kon­cov, sú potrebné k nášmu životu.

Zdroj: brightside.meconserve-energy-future.com, zdroj titul­nej foto: flickr.com

Pridať komentár (0)