Noti­fi­ká­cia, z kto­rej ti prejde mráz po chrbte: Toto na svo­jom Face­bo­oku vidieť nech­ceš!

Martin Bohunický / 19. októbra 2015 / Zaujímavosti

Face­book spus­til zvláštnu novinku. Noti­fi­ká­cia ťa upo­zorní, že sa vláda tvo­jej kra­jiny snaží dostať do tvojho pro­filu.

Vždy sme sa sna­žili zabez­pe­čiť účty naj­lep­šie ako sme vedeli. Aj preto sme sa roz­hodli pri­dať upo­zor­ne­nie pri podoz­rení na útok zo strany orga­ni­zá­cií pla­te­ných vlá­dou,” napí­sal na fir­mený blog Alex Sta­mos, ktorý má vo Face­bo­oku na sta­rosť bez­peč­nosť.

Takéto typy úto­kov sú pre­pra­co­va­nej­šie a nebez­peč­nej­šie, ako je zvy­čajné, preto sme sa roz­hodli dať pou­ží­va­te­ľovi moti­vá­ciu, aby si pri takomto útoku okam­žite zabez­pe­čil všetky svoje účty.”

Face­book nechce pre­zra­diť, ako presne tento sys­tém fun­guje a ako dokáže rozo­znať žiar­li­vého ex-pria­teľa od taj­ných agen­tov. Všetky metódy a pro­cesy musia v rámci bez­peč­nosti zostať tajné. No Face­book sľú­bil, že noti­fi­ká­ciu člo­vek dostane len vtedy, keď dôkazy jasne naz­na­čujú účasť štát­nych zlo­žiek.

Inak pove­dané, ak dosta­neš takúto noti­fi­ká­ciu, mal by si jej veno­vať plnú pozor­nosť. Face­book po takomto ozná­mení odpo­rúča okam­žite pre­in­šta­lo­vať počí­tač a zabez­pe­čiť si všetky dôle­žité účty.

Reálne to zna­mená, že ak si ťa chce vláda pre­klep­núť a Face­book to dete­kuje, dosta­neš špe­ciálnu noti­fi­ká­ciu. Sys­tém dete­kuje, či sa na počítači/smartfóne nena­chá­dza nejaký ten malware, ktorí sa sna­žia zlí chla­píci využiť na zís­ka­nie infor­má­cií o tebe. Noti­fi­ká­cia potom vyzerá nejak takto.

Facebook Security

Hrozba úto­kov zo strany štát­nych zlo­žiek začala ľudí stra­šiť po tom, čo Severná Kórea napadla spo­loč­nosť Sony Enter­tain­ment, vypla jej všetky sys­témy a ukradla infor­má­cie o zamest­nan­coch.

Žiadna stena nie je dosť veľká, aby zabrá­nila úto­kom vlád­nych orga­ni­zá­cií,” tvrdí John Car­lin jeden z ame­ric­kých exper­tov na bez­peč­nosť. No skoré upo­zor­ne­nie o útoku a okam­žité následné kona­nie pou­ží­va­teľa môže byť podľa neho ces­tou. A presne tým sa inšpi­ro­val Face­book.

zdroj: businessinsider.com

Pridať komentár (0)