Noti­fi­ká­cia, z kto­rej ti prej­de mráz po chrb­te: Toto na svo­jom Face­bo­oku vidieť nech­ceš!

Martin Bohunický / 19. októbra 2015 / Zaujímavosti

Face­bo­ok spus­til zvlášt­nu novin­ku. Noti­fi­ká­cia ťa upo­zor­ní, že sa vlá­da tvo­jej kra­ji­ny sna­ží dostať do tvoj­ho pro­fi­lu.

Vždy sme sa sna­ži­li zabez­pe­čiť účty naj­lep­šie ako sme vede­li. Aj pre­to sme sa roz­hod­li pri­dať upo­zor­ne­nie pri podoz­re­ní na útok zo stra­ny orga­ni­zá­cií pla­te­ných vlá­dou,” napí­sal na fir­me­ný blog Alex Sta­mos, kto­rý má vo Face­bo­oku na sta­rosť bez­peč­nosť.

Také­to typy úto­kov sú pre­pra­co­va­nej­šie a nebez­peč­nej­šie, ako je zvy­čaj­né, pre­to sme sa roz­hod­li dať pou­ží­va­te­ľo­vi moti­vá­ciu, aby si pri takom­to úto­ku okam­ži­te zabez­pe­čil všet­ky svo­je účty.”

Face­bo­ok nech­ce pre­zra­diť, ako pres­ne ten­to sys­tém fun­gu­je a ako doká­že rozo­znať žiar­li­vé­ho ex-pria­te­ľa od taj­ných agen­tov. Všet­ky metó­dy a pro­ce­sy musia v rám­ci bez­peč­nos­ti zostať taj­né. No Face­bo­ok sľú­bil, že noti­fi­ká­ciu člo­vek dosta­ne len vte­dy, keď dôka­zy jas­ne naz­na­ču­jú účasť štát­nych zlo­žiek.

Inak pove­da­né, ak dosta­neš takú­to noti­fi­ká­ciu, mal by si jej veno­vať plnú pozor­nosť. Face­bo­ok po takom­to ozná­me­ní odpo­rú­ča okam­ži­te pre­in­šta­lo­vať počí­tač a zabez­pe­čiť si všet­ky dôle­ži­té účty.

Reál­ne to zna­me­ná, že ak si ťa chce vlá­da pre­klep­núť a Face­bo­ok to dete­ku­je, dosta­neš špe­ciál­nu noti­fi­ká­ciu. Sys­tém dete­ku­je, či sa na počítači/smartfóne nena­chá­dza neja­ký ten malwa­re, kto­rí sa sna­žia zlí chla­pí­ci využiť na zís­ka­nie infor­má­cií o tebe. Noti­fi­ká­cia potom vyze­rá nejak tak­to.

Facebook Security

Hroz­ba úto­kov zo stra­ny štát­nych zlo­žiek zača­la ľudí stra­šiť po tom, čo Sever­ná Kórea napad­la spo­loč­nosť Sony Enter­tain­ment, vypla jej všet­ky sys­té­my a ukrad­la infor­má­cie o zamest­nan­coch.

Žiad­na ste­na nie je dosť veľ­ká, aby zabrá­ni­la úto­kom vlád­nych orga­ni­zá­cií,” tvr­dí John Car­lin jeden z ame­ric­kých exper­tov na bez­peč­nosť. No sko­ré upo­zor­ne­nie o úto­ku a okam­ži­té násled­né kona­nie pou­ží­va­te­ľa môže byť pod­ľa neho ces­tou. A pres­ne tým sa inšpi­ro­val Face­bo­ok.

zdroj: businessinsider.com

Pridať komentár (0)