Notino hlási rekordný minulý rok, plánuje expanziu na švajčiarsky trh

Mária Ambrozová / 8. marca 2019 / Biznis

  • No­tino je naj­väč­ším on­line pre­daj­com par­fé­mov a koz­me­tiky v Európe
  • Zo­sku­puje pod se­bou 1500 zna­čiek, v skla­doch má de­siatky ti­síc pro­duk­tov a pô­sobí v 22 kra­ji­nách Európy
  • Rok 2018 ozna­čil ako re­kordný, ob­rat spo­loč­nosti sa oproti uply­nu­lému roku zvý­šil o 18,5 %
zdroj: Notino
  • No­tino je naj­väč­ším on­line pre­daj­com par­fé­mov a koz­me­tiky v Európe
  • Zo­sku­puje pod se­bou 1500 zna­čiek, v skla­doch má de­siatky ti­síc pro­duk­tov a pô­sobí v 22 kra­ji­nách Európy
  • Rok 2018 ozna­čil ako re­kordný, ob­rat spo­loč­nosti sa oproti uply­nu­lému roku zvý­šil o 18,5 %

V roku 2004 sa v su­sed­nej Čes­kej re­pub­like zro­dila myš­lienka vy­tvo­riť in­ter­ne­tový ob­chod s koz­me­ti­kou a par­fé­mami Par­femy.cz. Dnes je to však už No­tino a pô­sobí v 22 kra­ji­nách Európy. Zo­sku­puje pod se­bou viac ako 1500 zna­čiek ne­vy­ní­ma­júc tie naj­zvuč­nej­šie mená ako Gucci, Chloé, Cal­vin Klein, Dior či Cha­nel a v skla­doch má de­siatky ti­síc pro­duk­tov.

Na ich so­ciál­nych sie­ťach sa sú­stre­ďuje celý mi­lión fa­nú­ši­kov, kto­rým e-shop ro­zo­šle 6 mi­li­ó­nov ba­líč­kov ročne, pre­tože nová ob­jed­návka do sys­tému pri­budne pri­bližne kaž­dých 5 se­kúnd. Vy­sní­vaný roz­mach biz­nisu, čo po­vieš?

Podľa ofi­ciál­nych in­for­má­cií sa mu v roku 2018 po­da­rilo do­siah­nuť 18,5 % ná­rast ob­ratu a tržby v hod­note 8,4 mi­liardy čes­kých ko­rún, čo je v pre­počte pri­bližne 327,85 mi­li­óna eur. Uply­nulý rok bol pre in­ter­ne­tový ob­chod vô­bec naj­lep­ším v his­tó­rii a spo­loč­nosť tak mieri na úplne nový trh, do Viedne, kde ot­vorí svoju prvú po­bočku. Firma zá­ro­veň plá­nuje expan­ziu aj na švaj­čiar­sky trh.

Zdroj: No­tino, fi­nance.cz

Pridať komentár (0)