Nová gene­rá­cia bicyk­lov na elek­tric­ký pohon, kto­ré dizaj­nom pri­po­mí­na­jú motor­ku

Ľudo Nastišin / 27. júna 2016 / Tech a inovácie

Dizajn je vytvo­re­ný kre­a­tív­ca­mi štú­dia CAMAL a je kla­sic­kým prí­kla­dom toho, keď sa na doprav­ný pros­trie­dok apli­ku­jú prin­cí­py pro­duk­to­vé­ho dizaj­nu.

Na tom­to bicyk­li sa uka­zu­je aj apli­ká­cia luxus­ných dizaj­no­vých rie­še­ní pre inak oby­čaj­ný pro­dukt. Auto­ri ho pova­žu­jú za moder­nú iko­nu, kto­rá by mala byť štar­to­va­cím bodom novej gene­rá­cie elek­tric­kých vozi­diel. Bicy­kel má zadný pohon, kto­rý zabez­pe­ču­je motor s výko­nom 250W. Dosiah­neš s ním iba rých­losť 25 km/h ale na jed­no nabi­tie má dojazd až 160km!

roll1roll3
roll4roll5roll623cda536642713.572376d96f43aaa5d7736642713.572376d96f974c5c20c36642713.572376d96dbd0e51b2436642713.572376d970450-2sketcher_banner

Zdroj: Sketcher.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: behance.com

Pridať komentár (0)