Nová gene­rá­cia bicyk­lov na elek­trický pohon, ktoré dizaj­nom pri­po­mí­najú motorku

Ľudo Nastišin / 27. júna 2016 / Tech a inovácie

Dizajn je vytvo­rený kre­a­tív­cami štú­dia CAMAL a je kla­sic­kým prí­kla­dom toho, keď sa na dopravný pros­trie­dok apli­kujú prin­cípy pro­duk­to­vého dizajnu.

Na tomto bicykli sa uka­zuje aj apli­ká­cia luxus­ných dizaj­no­vých rie­šení pre inak oby­čajný pro­dukt. Autori ho pova­žujú za modernú ikonu, ktorá by mala byť štar­to­va­cím bodom novej gene­rá­cie elek­tric­kých vozi­diel. Bicy­kel má zadný pohon, ktorý zabez­pe­čuje motor s výko­nom 250W. Dosiah­neš s ním iba rých­losť 25 km/h ale na jedno nabi­tie má dojazd až 160km!

roll1roll3
roll4roll5roll623cda536642713.572376d96f43aaa5d7736642713.572376d96f974c5c20c36642713.572376d96dbd0e51b2436642713.572376d970450-2sketcher_banner

Zdroj: Sketcher.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: behance.com

Pridať komentár (0)