Nová Giga­fac­tory 2 sa zrejme postaví v blíz­kosti Prahy

Linda Cebrová / 18. november 2016 / Tech a inovácie

Tová­reň na elek­tro­mo­bily môžu posta­viť v Čes­kej Repub­like.

Nie je tomu dávno, kedy zakla­da­teľ Tesla Motors — Elon Musk odha­lil jeho naj­nov­šie plány týka­júce sa výstavby dru­hej továrne na výrobu baté­rií a elek­tro­mo­bi­lov nie­kde v Európe. Dlho nebolo jasné, kde sa táto nová tová­reň s náz­vom Giga­fac­tory 2 postaví, keďže Tesla roko­vala o jej výstavbe hneď s via­ce­rými štátmi. Naj­nov­šie sa však hovorí o výstavbe Giga­fac­tory hneď vedľa Slo­ven­ska, u našich západ­ných suse­dov v Čes­kej Repub­like.

g1

Najprv sa zdalo, že druhá tová­reň z dielne Elona Muska bude stáť nie­kde v blíz­kosti Nemecka. Tesla odkú­pila aj spo­loč­nosť Groh­mann Egi­ne­e­ring, ktorá by poten­ciálne mohla pomôcť rých­lej­šie naštar­to­vať výrobu áut na elek­trinu. Ale fakt je ten, že nad Nemec­kom vyhrala Česká repub­lika s lep­šou geo­gra­fic­kou polo­hou a lac­nej­šou pra­cov­nou silou. Česko však zapô­so­bilo aj vďaka Škoda auto a jej dlhej tra­dí­cií vo výrobe. Novin­kou je aj infor­má­cia, že spo­loč­nosť Tesla začala s ťaž­bou 330 000 ton lítia, a to priamo v blíz­kosti mesta Dubí v Čes­kej Repub­like v strede Európy. V oblasti na sever od Prahy sa dokonca nachá­dza množ­stvo opus­te­ných indus­triál­nych tovární, ktoré by sa dali veľmi ľahko zde­mo­li­zo­vať. Vytvo­rilo by sa tak dosta­tok pries­toru pre začia­tok výstavby obrov­skej továrne na Tesly.

g22

Síce ešte nie sú správy o výstavbe Giga­fac­tory 2 v blíz­kosti Prahy ofi­ciálne potvr­dené, všetko však tomu nasved­čuje. Bra­tia Česi by sa tomuto pro­jektu určite pote­šili a záro­veň by to pre nich bola veľká pocta. V novej Tesla továrni by sa totižto mohlo zamest­nať až okolo 6000 ľudí, plus takýto pro­jekt má poten­ciál pri­niesť do repub­liky veľa hod­not­ných a zau­jí­ma­vých inves­tí­cií. Okrem Čes­kej Repub­liky sa špe­ku­lo­valo aj o mož­nosti výstavby v sused­nom Poľ­sku, Rumun­sku alebo Maďar­sku. Slo­ven­sko sa zrejme medzi výbe­rové kra­jiny nedos­talo aj preto, lebo sa zdá byť až prí­liš boha­tou kra­ji­nou na auto­mo­bilky. Ofi­ciálne potvr­de­nie, kde sa výstavba začne príde až budúci rok. Dovtedy môžeme len držať palce Čechom, aby si Elon Musk vybral práve ich.

zdroj:spaceinvander.me zdroj obráz­kov a titul­nej fotografie:planetware.com

Pridať komentár (0)