Nová ver­zia iOS 10 beta 2 je pre­pl­nená novin­kami. Toto je 10 naj­zau­jí­ma­vej­ších

Dávid Baránek, thinkapple.sk / 8. júla 2016 / Tech a inovácie

Na desiatu veľkú aktu­ali­zá­ciu ope­rač­ného sys­tému iOS si väč­šina z nás bude musieť nejaký ten čas ešte počkať. Apple ju sprí­stupní verej­nosti až v sep­tem­bri tohto roku. Vývo­jári už ale majú za sebou prvých pár týž­dňov nového iOS a aktu­álne k nám dora­zila ďal­šia ver­zia. Ten­to­raz ide o iOS 10 Beta 2. Tá ponúka mnoho men­ších vylep­šení, na ktoré sa teraz pozrieme.

1. Odo­mknu­tie zaria­de­nia pri­lo­že­ním prsta

Spo­loč­nosť Apple pri­dala zau­jí­mavú fun­kciu na zrých­le­nie prí­stupu do zaria­de­nia. Po novom si môžu uží­va­te­lia nasta­viť, aby odo­my­kali zaria­de­nie pri­lo­že­ním prsta k Home But­tonu a nemu­sia ho vôbec stla­čiť. Niečo podobné sme dote­raz poznali len vďaka jailb­re­aku.

zdroj: pcmag.com

foto: pcmag.com

2. Náj­de­nie zapar­ko­va­ného auta

Zau­jí­mavá novinka je aj mož­nosť “Zobra­ziť loka­li­zá­ciu zapar­ko­va­ného auta”, vďaka kto­rej môžeš nájsť svoje auto na pre­pl­ne­nom par­ko­visku.

zdroj: 9to5iphone.com

foto: 9to5iphone.com

3. Nové ani­má­cie a zvuky

Vývo­jári pri­dali do iOS 10 aj nie­koľko nových ani­má­cií. Zmeny postreh­neš pri odo­my­kaní obra­zovky, zapí­naní Siri a Spot­light vyhľa­dá­vaní. Drob­nou novin­kou sú aj prie­činky, ktoré sú v pozadí viac roz­ma­zané. Časové koleso, ktoré pou­ží­vaš naprí­klad pri nasta­vo­vaní budíka alebo časo­vača, naj­nov­šie vydáva nový zvuk. Klá­ves­nica sa vrá­tila späť ku kla­sic­kým zvu­kom.

zdroj: youtube.com

foto: youtube.com

4. Zmeny v noti­fi­ká­ciách a wid­ge­toch

Drob­ných vylep­šení sa doč­kali aj noti­fi­ká­cie. Noti­fi­ká­cie ozna­čené ako Mis­sed (Zmeš­kané) sa naj­nov­šie volajú Recent (Nedávne). Wid­gety tre­tích strán sa odte­raz zobra­zujú lep­šie a nie sú ore­zané. Maji­te­ľov star­ších iPho­nov poteší tiež pod­pora tzv. Rich noti­fi­ká­cií aj bez 3D Touch.

zdroj: youtube.com

foto: youtube.com

5. Vylep­šený Con­trol Cen­ter

Ani­má­cia otvá­ra­nia Con­trol Cen­tra je o niečo jem­nej­šia a drobné dizaj­nové zmeny si môžeš všim­núť aj pri pou­ží­vaní AirP­lay. Namiesto “AirP­lay Screen” sa zobra­zuje len “AirP­lay” a App­leTV má novú ikonku.

zdroj: iphonehacks.com

foto: iphonehacks.com

6. Zmeny v apli­ká­ciách

Pokiaľ neob­ľu­bu­ješ apli­ká­ciu News od Apple, poteší ťa mož­nosť skryť ju. App Store naj­nov­šie pod­po­ruje Split View na iPa­doch a firma Apple tiež pri­dala novú apli­ká­ciu Feed­back, ktorú náj­deš na plo­che. Poteší tiež novinka v Safari. Pri dlh­šom podržaní ikonky zná­zor­ňu­jú­cej záložky sa ti ukáže mož­nosť vytvo­riť novú záložku alebo skryť tú aktu­álnu.

zdroj: youtube.com

foto: youtube.com


7. Dizaj­nové vylep­še­nia v apli­ká­ciách

Nie­ktoré appky sa tiež doč­kali dizaj­no­vých zmien. Zme­nilo sa roz­hra­nie novej fun­kcie Bed­time, ktorá zazna­me­náva čas strá­vený v posteli. Nové ikonky skra­tiek pri pou­ží­vaní 3D Touch náj­deme v apli­ká­cii Poznámky a Zdra­vie.

zdroj: youtube.com

foto: youtube.com

8. Apple Watch

V dru­hej bete iOS 10 sa autori pohrali aj s apli­ká­ciou Watch. Synch­ro­ni­zo­va­nie hudby s hodin­kami je o niečo pohodl­nej­šie a pri pou­ží­vaní apli­ká­cie Bre­athe je možné pou­žiť pred­chá­dza­júce nasta­ve­nia.

zdroj: punchkick.com

foto: punchkick.com

9. Novinky v Apple Music

Koz­me­tic­kých zmien sa doč­kala aj apli­ká­cia Hudba. Slovné spo­je­nie “Down­lo­aded Music” (Stia­hnutá hudba) nahra­dilo jed­no­duch­šie “Down­lo­ads” (Stia­hnuté). Nasta­vo­va­nie veľ­kosti textu v Nasta­ve­niach má po novom vplyv aj na Hudbu. Vo vyhľa­dá­vaní sa teraz zobra­zujú aj Pla­y­listy a pri pre­ze­raní všet­kých pes­ni­čiek pri­budla nová mož­nosť, ktorá ich všetky zamieša.

zdroj: staticworld.net

foto: staticworld.net

10. Správy

S iOS 10 prišla aj nová zau­jí­mavá fun­kcia pri­dá­va­nia apli­ká­cií do správ iMes­sage. Apple si pre nás pri­pra­vila vlastný App Store pre iMes­sage a nain­šta­lo­vané appky je možné zma­zať. Maji­te­lia iPa­dov tiež nájdu nové tla­čidlo na písa­nie rukou v klá­ves­nici. V Nasta­ve­niach si tiež môžeš nasta­viť mód niž­šej kva­lity obráz­kov v Sprá­vach.

zdroj:

foto: staticworld.net

Pokiaľ ťa novinky v iOS 10 beta 2 zau­jali, môžeš si pre­zrieť všet­kých 50, ktoré si pre nás spo­loč­nosť Apple pri­pra­vila. Por­tál 9to­5mac ich pre­zen­tuje v zau­jí­ma­vom videu.

thinkApple_banner

zdroj: thinkapple.sk, zdroj titul­nej foto: 9to5mac.com

Pridať komentár (0)