Nové Mac­Bo­oky už tento mesiac?

Adam Králik / 21. októbra 2016 / Tech a inovácie

Podľa naj­nov­šej správy z Japon­skej stránky MacO­ta­kara Apple plá­nuje pred­sta­viť nové Mac­Bo­oky, iMacy, a Mac­Bo­oky Air kon­com októbra.

S odvo­la­ním sa na “spo­ľah­li­vého čin­skeho dodá­va­teľa” web píše, že Apple pred­staví 13 a 15 pal­cové Mac­Bo­oky Pro, s rov­na­kými roz­mermi ako teraj­šie.
Tak­tiež sa oča­káva, že bude pred­sta­vený aj nový 13 pal­cový Mac­Book Air, no 11 pal­cový už prav­de­po­dobne nie.
Obi­dva modely Mac­Bo­oku Pro by mali dostať USB-C port, a Thun­der­bolt 3.

macrumors.com

foto: macrumors.com

Podľa pre­doš­lých úni­kov by nad­chá­dza­júce Mac­Bo­oky Pro mali mať 4 USB-C porty, mali by sa zba­viť HDMI portu, slotu na SD kartu a Mag­Save pri­po­je­nie.
Ďalej sa oča­káva, že budú mať pre­pra­co­vaný design, ten­šie telo, OLED panel namiesto klá­ve­sov v hor­nej časti klá­ves­nice, a pod­poru Touch ID.

Apple by tak mal mať zabez­pe­čené via­nočné príjmy, kedže sa darí aj pre­da­jom iPhonu 7, a oča­ká­vajú sa aj vysoké čísla pri pre­da­joch nových Mac­Bo­okov. Prvé kusy by mohli byť roz­dané už v prie­behu novem­bra.

Zdroj: thinkapple.sk, Zdroj titul­nej foto: macworld.co.uk

Pridať komentár (0)