Nové Mac­Bo­oky už ten­to mesiac?

Adam Králik / 21. októbra 2016 / Tech a inovácie

Pod­ľa naj­nov­šej sprá­vy z Japon­skej strán­ky MacO­ta­ka­ra App­le plá­nu­je pred­sta­viť nové Mac­Bo­oky, iMa­cy, a Mac­Bo­oky Air kon­com októb­ra.

S odvo­la­ním sa na “spo­ľah­li­vé­ho čin­ske­ho dodá­va­te­ľa” web píše, že App­le pred­sta­ví 13 a 15 pal­co­vé Mac­Bo­oky Pro, s rov­na­ký­mi roz­mer­mi ako teraj­šie.
Tak­tiež sa oča­ká­va, že bude pred­sta­ve­ný aj nový 13 pal­co­vý Mac­Bo­ok Air, no 11 pal­co­vý už prav­de­po­dob­ne nie.
Obi­dva mode­ly Mac­Bo­oku Pro by mali dostať USB-C port, a Thun­der­bolt 3.

macrumors.com

foto: macrumors.com

Pod­ľa pre­doš­lých úni­kov by nad­chá­dza­jú­ce Mac­Bo­oky Pro mali mať 4 USB-C por­ty, mali by sa zba­viť HDMI por­tu, slo­tu na SD kar­tu a Mag­Sa­ve pri­po­je­nie.
Ďalej sa oča­ká­va, že budú mať pre­pra­co­va­ný design, ten­šie telo, OLED panel namies­to klá­ve­sov v hor­nej čas­ti klá­ves­ni­ce, a pod­po­ru Touch ID.

App­le by tak mal mať zabez­pe­če­né via­noč­né príj­my, kedže sa darí aj pre­da­jom iPho­nu 7, a oča­ká­va­jú sa aj vyso­ké čís­la pri pre­da­joch nových Mac­Bo­okov. Prvé kusy by moh­li byť roz­da­né už v prie­be­hu novem­bra.

Zdroj: thinkapple.sk, Zdroj titul­nej foto: macworld.co.uk

Pridať komentár (0)