Nové solárne okná vypro­du­kujú až 50 krát viac ener­gie

Alexandra Dulaková / 21. augusta 2015 / Tech a inovácie

Solar­Win­dow Tech­no­lo­gies sú obrov­ským lákad­lom pre kaž­dého. Ich panely si môžeš upev­niť na aký­koľ­vek povrch či sklo. Ener­giu začnú následne gene­ro­vať aj pri ume­lom svetle, či dokonca aj v tieni a ich naj­väč­šou výho­dou je cena – ich cenová návrat­nosť trvá len jeden rok. 

Veľa ľudí váha, či sa pod­dať ďal­šiemu zele­nému trendu a prejsť aspoň s časti na solárnu ener­giu. Vstupná inves­tí­cia nie je malá, návrat­nosť dlho­dobá a vôbec – ku zme­nám, ktoré majú eko­lo­gický nádych, sa pri­stu­puje mierne skep­ticky. Dote­raz boli verej­nosti známe solárne panely a okná, kto­rých cenová návrat­nosť mala dobu 5 – 11 rokov. Sľuby Solar­Win­dow Tech­no­lo­gies sú oveľa atrak­tív­nej­šie. Naprí­klad jediná inšta­lá­cia vraj dokáže pre­dísť až 3,5 mili­ó­nom kilo­met­rov CO2 zne­čis­te­niu spô­so­be­nej auto­mo­bilmi. To vôbec neznie zle.

Kon­krétne ide o prie­hľadné solárne okná, ktoré by sa dali využiť aj v pre­sk­le­ných budo­vách a mra­ko­dra­poch a tým by ich pre­me­nili na obrov­ské továrne solár­nej ener­gie. S touto myš­lien­kou už prišli aj mnohí iní. Solar­Win­dows ale uvá­dzajú okná, ktoré sú zlo­žené najmä z orga­nic­kých mate­riá­lov. Medzi ne patrí uhlík, vodík, dusík a kys­lík. Pre­došlé pro­jekty síce tak­tiež využí­vali orga­nické zdroje, no boli maxi­málne na okra­joch okien, či pane­lov a cel­kové pro­dukty dosa­ho­vali len zlomky výkon­nosti nor­mál­nych, neor­ga­nic­kých solár­nych pro­duk­tov. Solar­Win­dows ich využíva v celom povr­chu a výkon­nosť je taká istá ako pri neor­ga­nic­kých pane­loch. 

Kon­ver­to­vať sa nebude len priama slnečná ener­gia, ale aj všetko vidi­teľné svetlo – práve preto dokážu okná fun­go­vať aj v tieni a pod ume­lým osvet­le­ním. Panely sa skla­dajú z mno­hých cit­li­vých vrs­tiev, no okrem iného, majú aj jednu, v kto­rej nevi­di­teľné drôty skrý­va­júce sa v skle kon­ver­tujú fotóny na elek­trickú ener­giu a vytvá­rajú vzory, aby do nich nevrá­žali letiace vtáky.

Verej­nosť by sa k novej tech­no­ló­gii mala dostať do roku a pol. Ich záručná doba sa od ostat­ných pane­lov nelíši – 25 rokov.

Tak čo, budeš aj ty inves­to­vať do eko­lo­gic­kého spô­sobu života?

Zdroj: In Habi­tat

Pridať komentár (0)