Nové ucho alebo nos? Vďaka 3D tla­čiarni to o pár rokov nebude žiadny prob­lém

Barbora Prochovníková / 11. januára 2016 / Tech a inovácie

Pacienti, ktorí potre­bujú chi­rur­gicky rekon­štru­ovať časti tela by už pomerne skoro mohli využiť liečbu pomo­cou chru­pavky “vypes­to­va­nej” v labo­ra­tó­riu.

Infor­muje o tom BBC s odvo­la­ním sa na ved­cov z Wales­kého cen­tra pre popá­le­niny a plas­tickú chi­rur­giu. Podľa orto­péda a špor­to­vého trau­ma­to­lóga z praž­ského ORP Cen­tra Fran­tiška Picka popi­so­vaná metóda nie je úpl­nou novin­kou.

20140302_404429.xml-20140301-AMX-3D-ORGANS11

Spo­mí­naný pro­ces zahŕňa rast ľud­ských buniek v inku­bá­tore a ich následné zmie­ša­nie s kva­pa­li­nou. Potom sa táto zmes vytlačí pomo­cou 3D tla­čiarne do potreb­ného rôso­lo­vi­tého tvaru. Potom nasle­duje ďalší rast v inku­bá­tore až do dokon­če­nia.

uk-hospital-first-3d-bioprinted-noses-ears-human-cellsuk-hospital-first-3d-bioprinted-noses-ears-human-cells4

Výskum­níci z Walesu dúfajú, že ako jedni z prvých na svete začnú tento postup pou­ží­vať na ľuďoch v prie­behu troch rokov. “Stručne pove­dané, sna­žíme sa vypes­to­vať nové tka­nivo za pou­ži­tia ľud­ských buniek,” hovorí pro­fe­sor Iain Whi­ta­ker.

Sna­žíme sa tla­čiť bio­lo­gické štruk­túry s pou­ži­tím ľud­ských buniek a poskyt­nu­tím správ­neho pro­stre­dia a správ­neho nača­so­va­nia, aby mohli vrásť do tka­niva, ktoré nako­niec vope­rujú do člo­veka. Pôjde o rekon­štruk­cie stra­te­ných častí tela, ako sú časti nosa alebo ucha, ale nako­niec aj veľ­kých častí, vrá­tane kostí, sva­lov a ciev,” pove­dal Whi­ta­ker.

The-Printed-World-body-parts-631.jpg__800x600_q85_crop

Výsledky práce musia byť pred pou­ži­tím na ľuďoch najprv tes­to­vané na zvie­ra­tách a následne prejsť etic­kým pro­ce­som. “Dob­rou sprá­vou do budúc­nosti je, že ak bude náš výskum úspešný, budeme schopní do dvoch mesia­cov obno­viť chý­ba­júcu časť tela, bez toho aby sme ju museli odo­brať z iného miesta na tele, čo by spô­so­bilo ďal­šie defekty alebo jazvy,” dodal Whi­ta­ker.

pripravenevspolupraci_vedelisteze

Zdroj: vedelisteze.sk

Pridať komentár (0)