Novin­ky ope­rač­né­ho sys­té­mu wat­chOS 3

Robert Runák / 19. júna 2016 / Business

Začiat­kom toh­to týžd­ňa boli odha­le­né širo­kej verej­nos­ti mno­hé novin­ky od spo­loč­nos­ti App­le. Nový upda­te sa tiež týka nose­nia mož­nej plat­for­my tej­to znač­ky. Jed­ná sa o nový ope­rač­ný sys­tém pre App­le Watch, kto­rý posú­va tie­to inte­li­gent­né hodin­ky na novú úro­veň.

Avšak zatiaľ vie­me, že wat­chOS 3 bude dostup­ný pre bež­ných smr­teľ­ní­kov na jeseň, pre vývo­já­rov je už dostup­ná beta ver­zia, kto­rá ukrý­va ove­ľa via­cej novi­niek ako pre­chá­dza­jú­ca ver­zia wat­chOS 2.

Zdroj: idownloadblog.com

foto: idownloadblog.com

Tvr­dá prá­ca pra­cov­ní­kov App­le sa naozaj uká­za­la. Cel­ko­vý výkon apli­ká­cií App­le Watch sa uká­zal v plnej krá­se. Takis­to, cel­ko­vá pou­ži­teľ­nosť tých­to hodi­niek bola poz­dvi­hnu­tá zave­de­ním nie­koľ­kých zmien roz­hra­nia.

Zdroj: digitaltrends.com

foto: digitaltrends.com

Ver­zia wat­chOS 2, kto­rá vyšla minu­lý rok v júni nám pri­nies­la plno nových fun­kcií, avšak mno­hí hovo­ria, že prá­ve táto ver­zia bola pod­kla­dom pre túto novú ver­ziu. Na dru­hej stra­ne, keď si pre­zrie­me list novi­niek, kto­ré boli zve­rej­ne­né pre wat­chOS 3, nepre­hliad­ne­me, že apli­ká­cie a fun­kcie sú tu úpl­ne nové a nesto­tož­ňu­jú sa úpl­ne s posled­nou ver­zi­ou.

Zdroj: digitaltrends.com

foto: digitaltrends.com

Môj osob­ný názor na ten­to nový upda­te pre App­le Watch sa mi zdá byť naozaj per­fekt­ne spra­co­va­ný. Veľ­ké plus dostá­va rých­lej­šie načí­ta­va­nie apli­ká­cií a lep­šia komu­ni­ká­cia medzi samot­ný­mi hodin­ka­mi a smart­fó­nom.

Všet­ky novin­ky si môže­te pre­zrieť na strán­ke App­le ale­bo vo videu uve­de­nom niž­šie.

thinkApple_banner

Zdroj: Thinkapple.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: thinkapple.sk

Pridať komentár (0)