Novinky ope­rač­ného sys­tému wat­chOS 3

Robert Runák / 19. júna 2016 / Business

Začiat­kom tohto týždňa boli odha­lené širo­kej verej­nosti mnohé novinky od spo­loč­nosti Apple. Nový update sa tiež týka nose­nia mož­nej plat­formy tejto značky. Jedná sa o nový ope­račný sys­tém pre Apple Watch, ktorý posúva tieto inte­li­gentné hodinky na novú úro­veň.

Avšak zatiaľ vieme, že wat­chOS 3 bude dostupný pre bež­ných smr­teľ­ní­kov na jeseň, pre vývo­já­rov je už dostupná beta ver­zia, ktorá ukrýva oveľa via­cej novi­niek ako pre­chá­dza­júca ver­zia wat­chOS 2.

Zdroj: idownloadblog.com

foto: idownloadblog.com

Tvrdá práca pra­cov­ní­kov Apple sa naozaj uká­zala. Cel­kový výkon apli­ká­cií Apple Watch sa uká­zal v plnej kráse. Takisto, cel­ková pou­ži­teľ­nosť týchto hodi­niek bola poz­dvi­hnutá zave­de­ním nie­koľ­kých zmien roz­hra­nia.

Zdroj: digitaltrends.com

foto: digitaltrends.com

Ver­zia wat­chOS 2, ktorá vyšla minulý rok v júni nám pri­niesla plno nových fun­kcií, avšak mnohí hovo­ria, že práve táto ver­zia bola pod­kla­dom pre túto novú ver­ziu. Na dru­hej strane, keď si pre­zrieme list novi­niek, ktoré boli zve­rej­nené pre wat­chOS 3, nepre­hliad­neme, že apli­ká­cie a fun­kcie sú tu úplne nové a nesto­tož­ňujú sa úplne s posled­nou ver­ziou.

Zdroj: digitaltrends.com

foto: digitaltrends.com

Môj osobný názor na tento nový update pre Apple Watch sa mi zdá byť naozaj per­fektne spra­co­vaný. Veľké plus dostáva rých­lej­šie načí­ta­va­nie apli­ká­cií a lep­šia komu­ni­ká­cia medzi samot­nými hodin­kami a smart­fó­nom.

Všetky novinky si môžete pre­zrieť na stránke Apple alebo vo videu uve­de­nom niž­šie.

thinkApple_banner

Zdroj: Thinkapple.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: thinkapple.sk

Pridať komentár (0)