Novo­zé­land­ský ope­rá­tor spra­vil z obča­nov Ame­ri­ča­nov

Kika Besedičová / 9. júl 2014 / Tools a produktivita

Inter­ne­tový posky­to­va­teľ Slings­hot roz­ví­ril inter­net veľmi nezvyk­lým kro­kom. Svo­jim zákaz­ní­kom zadarmo ponúka fun­kciu Glo­bal Mode, ktorá im otvorí inak nedo­stupné zahra­nič­nej služby. Novo­zé­land­ský ope­rá­tor priamo zmie­ňuje Netf­lix, Hulu, Ama­zon Prime alebo BBC iPla­yer.

Zákaz­níci pri­tom nemu­sia nasta­vo­vať VPN ani proxy ser­ver, všetko vyrieši jediný pre­pí­nač vo webo­vom roz­hraní ich mode­mov. Zaká­zané ovo­cie im potom pôjde, ako by sa nachá­dzali v New Yorku alebo Lon­dýne.

Slings­hot sa tým púšťa na tenký ľad. Rušiť regi­onálne zámky je jedna vec, ale priamo zmie­ňo­vať kon­krétne služby, v kto­rých pod­mien­kach stojí, že sú dostupné iba pre pou­ží­va­te­ľov kon­krétne kra­jiny, to si už hovorí o malér.

Slings­hot k svo­jim tari­fám ponúka aj 500 GB clou­do­vého pries­toru v úlo­žisku Mega (na jeden rok), takže sa expe­ri­men­tov určite nebojí. Zákaz­ní­kom pre­dáva xDSL a optické prí­pojky. 

Fun­kcia Glo­bal Mode je výni­močná tým, že je v cene GB taríf a zaobíde sa bez zlo­ži­tej­šieho nasta­ve­nia. Podobné služby ponúka naprí­klad Unb­lock US (dostupná aj u nás), ale bude vás to stáť 5 dolá­rov mesačne a chvíľku strá­venú nad opä­tov­ným nasta­ve­ním DNS.

Pridať komentár (0)