Novo­zé­land­ský ope­rá­tor spra­vil z obča­nov Ame­ri­ča­nov

Kika Besedičová / 9. júla 2014 / Tools a produktivita

Inter­ne­to­vý posky­to­va­teľ Slings­hot roz­ví­ril inter­net veľ­mi nezvyk­lým kro­kom. Svo­jim zákaz­ní­kom zadar­mo ponú­ka fun­kciu Glo­bal Mode, kto­rá im otvo­rí inak nedo­stup­né zahra­nič­nej služ­by. Novo­zé­land­ský ope­rá­tor pria­mo zmie­ňu­je Netf­lix, Hulu, Ama­zon Pri­me ale­bo BBC iPla­y­er.

Zákazníci pritom nemusia nastavovať VPN ani proxy server, všetko vyrieši jediný prepínač vo webovom rozhraní ich modemov. Zakázané ovocie im potom pôjde, ako by sa nachádzali v New Yorku alebo Londýne.

Slingshot sa tým púšťa na tenký ľad. Rušiť regionálne zámky je jedna vec, ale priamo zmieňovať konkrétne služby, v ktorých podmienkach stojí, že sú dostupné iba pre používateľov konkrétne krajiny, to si už hovorí o malér.

Slingshot k svojim tarifám ponúka aj 500 GB cloudového priestoru v úložisku Mega (na jeden rok), takže sa experimentov určite nebojí. Zákazníkom predáva xDSL a optické prípojky. 

Funkcia Global Mode je výnimočná tým, že je v cene GB taríf a zaobíde sa bez zložitejšieho nastavenia. Podobné služby ponúka napríklad Unblock US (dostupná aj u nás), ale bude vás to stáť 5 dolárov mesačne a chvíľku strávenú nad opätovným nastavením DNS.

Pridať komentár (0)