Nový emu­lá­tor v Android Stu­dio 2.0 je 50-krát rých­lejší ako jeho pred­chodca!

Ľudo Nastišin / 8. decembra 2015 / Tech a inovácie

Vhodne pome­no­vaná “Ins­tant Run” fun­kcia je v Android Stu­dio 2.0 voli­teľná, no je sku­točne uži­točná, keď chcete vidieť ako sa pre­ja­vili zmeny v kóde a to ihneď. 
Jed­no­du­chým klik­nu­tím na mož­nosť run potom, ako uro­bíte nejakú zmenu, môžete ihneď vidieť ako sa váš kód správa.

Android Stu­dio emu­lá­tor má aj osvie­žu­júci nový inter­face, s novým plá­va­jú­cim tool­ba­rom. Môžete pri­dať APK do emu­lá­tora cez drag-and-drop fun­kciu a zme­niť jeho veľ­kosť potia­hnu­tím za roh okna.

nexus2cee_Android-Studio_thumb1

Je stále vo ver­zii beta, nový GPU pro­fi­ler nástroj vám umožní nahrať celé OpenGL ses­si­ons  a vidieť všetky zmeny, ktoré sa obja­via frame po frame, k tomu dosta­nete info o GL State  a prí­ka­zoch.

Google tvrdí, že celá myš­lienka za novým Android Stu­diom je rých­losť. Teraz je 5 krát rých­lejší pri písaní kódu pre Android Marsh­mal­low a Ins­tant Run je až 50-krát rých­lejší ako pred tým.

Môžete si ho stiah­nuť z webu Android Deve­lo­per.

instantrun

Zdroj: thenextweb.com

Pridať komentár (0)