Nový kódo­vač od Goog­le robí JPG-čka o 35% men­šie

Klaudia Pakosová / 9. apríla 2017 / Tech a inovácie

zdroj: pexels.com

Men­šie JPG-čká zna­me­na­jú rých­lej­šie webo­vé strán­ky.

Od inter­ne­tu všet­ci oča­ká­va­me , aby pra­co­val rých­lo. Vše­obec­ne pla­tí pra­vid­lo: čím je men­ší súbor, tým je rých­lej­šie načí­ta­nie. Goog­le vytvo­ril verej­ne dostup­ný JPG kódo­vač, kto­rý bude údaj­ne zni­žo­vať veľ­kosť súbo­ru sní­mok, zatiaľ čo kva­li­ta obra­zu osta­ne zacho­va­ná. Kódo­vač ti tak zabez­pe­čí rých­lej­šie načí­ta­va­nie inter­ne­to­vých strá­nok.

Nový nástroj Guetz­li pod­ľa Goog­le doká­že zmen­šiť obráz­ky o prie­mer­ne 35% bez toho, aby nastal roz­diel v kva­li­te. Výho­da pou­ží­va­nia Guetz­li namies­to nové­ho for­má­tu je to, že obráz­ky sú stá­le oby­čaj­né JPG súbo­ry, a teda sú stá­le kom­pa­ti­bil­né tak­mer s kaž­dým pre­hlia­da­čom a apli­ká­ci­ou.

Goog­le má nie­koľ­ko ďal­ších pro­jek­tov kto­ré redu­ku­jú veľ­kosť obráz­kov na webe. Medzi také pat­rí aj Zopf­li kódo­vač, kto­rý podob­ne vytvá­ra men­šie PNG súbo­ry bez poru­še­nia kom­pa­ti­bi­li­ty for­má­tu. Ďal­ším je WebP kódo­vač, čo je nový for­mát obra­zu, kto­rý pod­po­ru­je bez­stra­to­vú a aj stra­to­vú kom­pre­siu pre zlep­še­nie veľ­kos­ti súbo­rov.

20x24 pixe­lo­vý obrá­zok mača­cie­ho oka. Na ľavo: nekom­pri­mo­va­ný ori­gi­nál Stred: štan­dard­ný kódo­vač Na pra­vo: Guetz­li, zdroj: google.com

Goog­le tvr­dí, že Guetz­li má menej arte­fak­tov bez väč­šej veľ­kos­ti súbo­ru.

Pod­ľa Goog­le, kódo­va­ču Guetz­li trvá pod­stat­ne dlh­šiu dobu na kom­pre­siu obra­zu než iným metó­dam, kto­ré kódu­jú JPG, ale dom­nie­va sa, že pomal­šia rých­losť vo vytvá­ra­ní obra­zu je cenou za rých­losť, kto­rú dosiah­ne pri načí­ta­va­ní. Zau­jí­ma­vý je Goog­le výskum, kto­rý tvr­dí, že pou­ží­va­te­lia sa stret­li s Guettz­li obráz­ka­mi, kto­ré boli kva­lit­nej­šie než podobné,väčšie JPG súbo­ry vytvo­re­né iný­mi metó­da­mi.

zdroj: theverge.com

Pridať komentár (0)