Nový kve­ti­náč využí­va popol tvo­jich zosnu­lých pre pes­to­va­nie rast­lín

Dárius Polák / 22. marca 2016 / Tech a inovácie

Star­tup v Špa­niel­sku pri­šiel s novým spô­so­bom ako pes­to­vať rast­li­ny z popo­la zosnu­lých — a ostať “spo­je­ný” so všet­ký­mi. To je idea, na kto­rej je zalo­že­ný Bios Incu­be, posled­ný výtvor zo star­tu­py z Bar­ce­lo­ny, Bios Urn.

Pro­dukt, kto­rý sa spus­til na Kicks­tar­te­ri ten­to mesiac a už spl­nil svoj cieľ, sa titu­lu­je ako “prvý inku­bá­tor pre život po smr­ti”. Je nadi­zaj­no­va­ný pre mož­nosť spá­ro­va­nia s bio­lo­gic­ky roz­lo­ži­teľ­nou urnou spo­loč­nos­ti.

Bios Urn, spus­te­ný v roku 2013, umož­ňu­je ľuďom pocho­vať spo­pol­ne­né zvyš­ky spo­lu so semien­kom, z kto­ré­ho teore­tic­ky, vyras­tie strom. Sys­tém Bios Incu­be repli­ku­je a ria­di ten­to pro­ces v pre­nos­nom kon­taj­ne­ri, kto­rý auto­ma­tic­ky zavla­žu­je rast­li­nu. Sen­zo­ry vo vnút­ri inku­bá­to­ra sle­du­jú tep­lo­tu pôdy, vlh­kosť a elek­tric­kú vodi­vosť, všet­ky infor­má­cie sú pri­tom pre­ná­ša­né do smart­fón apli­ká­cie. App­ka tak­tiež upo­zor­ňu­je pou­ží­va­te­ľa, ak nádrž inku­bá­to­ra potre­bu­je dopl­ne­nie vody, ale­bo ak je prí­liš horú­ca, či stu­de­ná.

2

foto: dezeen.com

Cie­ľom je pod­ľa zakla­da­te­ľa Roge­ra Moli­né pomôcť byť v kon­tak­te s ľuď­mi, kto­rí tu už medzi nami nie sú. “Keď nie­ko­ho stra­tí­te, je tu obdo­bie v kto­rom táto oso­ba pre Vás ešte neodiš­la, pre­to­že si ju stá­le pamä­tá­te a nech­ce­te na ňu zabud­núť”, hovo­rí Moli­né, kto­rý ten­to star­tup zalo­žil spo­lu so svo­jim bra­tom Gerar­dom. “Sku­toč­nosť, že môže­te mať živú bytosť, kto­rá ras­tie z popo­la vašich zosnu­lých je pre nás naozaj krás­na a v urči­tom zmys­le záro­veň poetic­ká.”

Moli­né tvr­dí, že sys­tém je nadi­zaj­no­va­ný pre tých, kto­rý nema­jú pries­tor na pes­to­va­nie rast­li­ny von­ku, keď­že semien­ko vyras­tie iba do takej veľ­kos­ti, ako mu črep­ník umož­ní. Moli­ne ďalej uvá­dza, že Bios Incu­be je tak­mer úpl­ne samos­tat­né, a vyža­du­je iba peri­odic­ké napĺňa­nie vod­nej nádr­že, kto­ré zni­žu­je risk, že strom uhy­nie — čo môže byť zde­vas­tu­jú­ce pre tých, čo stá­le smú­tia.

titulna

foto: the­ver­ge

Je to jeden z mno­hých tech pro­duk­tov, kto­ré sa zaobe­ra­jú tou­to tema­ti­kou. Apli­ká­cia menom Your Last Will umož­ní ľuďom nahrá­vať video sprá­vy, kto­ré môžu byť zhliad­nu­té po smr­ti. Nie­kto­ré spo­loč­nos­ti vyvi­nu­li náhrob­né QR kódy, kto­ré vedú k onli­ne pamät­ným strán­kam. No a vrchol je zrej­me Celes­tis, kto­rá ponú­ka odo­sla­nie zvyš­kov nebož­tí­ka do ves­mí­ru.

Bios Incu­be nebu­de lac­ný — inku­bá­tor, urna a sen­zor sa bude pre­dá­vať oko­lo €550 eur, prvé zásiel­ky začnú v máji. Zákaz­ní­ci si budú môcť vybrať z via­ce­rých mož­nos­tí — javor, gin­ko, jaseň, buk ale­bo boro­vi­ca, hoci by sys­tém mal fun­go­vať s akým­koľ­vek stro­mom ale­bo rast­li­nou.

Zdroj: the­ver­ge, zdroj titul­nej fot­ky: kickstarter.com

Pridať komentár (0)