Nový kve­ti­náč využíva popol tvo­jich zosnu­lých pre pes­to­va­nie rast­lín

Dárius Polák / 22. marca 2016 / Tech a inovácie

Star­tup v Špa­niel­sku pri­šiel s novým spô­so­bom ako pes­to­vať rast­liny z popola zosnu­lých — a ostať “spo­jený” so všet­kými. To je idea, na kto­rej je zalo­žený Bios Incube, posledný výtvor zo star­tupy z Bar­ce­lony, Bios Urn.

Pro­dukt, ktorý sa spus­til na Kicks­tar­teri tento mesiac a už spl­nil svoj cieľ, sa titu­luje ako “prvý inku­bá­tor pre život po smrti”. Je nadi­zaj­no­vaný pre mož­nosť spá­ro­va­nia s bio­lo­gicky roz­lo­ži­teľ­nou urnou spo­loč­nosti.

Bios Urn, spus­tený v roku 2013, umož­ňuje ľuďom pocho­vať spo­pol­nené zvyšky spolu so semien­kom, z kto­rého teore­ticky, vyras­tie strom. Sys­tém Bios Incube repli­kuje a riadi tento pro­ces v pre­nos­nom kon­taj­neri, ktorý auto­ma­ticky zavla­žuje rast­linu. Sen­zory vo vnútri inku­bá­tora sle­dujú tep­lotu pôdy, vlh­kosť a elek­trickú vodi­vosť, všetky infor­má­cie sú pri­tom pre­ná­šané do smart­fón apli­ká­cie. Appka tak­tiež upo­zor­ňuje pou­ží­va­teľa, ak nádrž inku­bá­tora potre­buje dopl­ne­nie vody, alebo ak je prí­liš horúca, či stu­dená.

2

foto: dezeen.com

Cie­ľom je podľa zakla­da­teľa Rogera Moliné pomôcť byť v kon­takte s ľuďmi, ktorí tu už medzi nami nie sú. “Keď nie­koho stra­títe, je tu obdo­bie v kto­rom táto osoba pre Vás ešte neodišla, pre­tože si ju stále pamä­táte a nech­cete na ňu zabud­núť”, hovorí Moliné, ktorý tento star­tup zalo­žil spolu so svo­jim bra­tom Gerar­dom. “Sku­toč­nosť, že môžete mať živú bytosť, ktorá ras­tie z popola vašich zosnu­lých je pre nás naozaj krásna a v urči­tom zmysle záro­veň poetická.”

Moliné tvrdí, že sys­tém je nadi­zaj­no­vaný pre tých, ktorý nemajú pries­tor na pes­to­va­nie rast­liny vonku, keďže semienko vyras­tie iba do takej veľ­kosti, ako mu črep­ník umožní. Moline ďalej uvá­dza, že Bios Incube je tak­mer úplne samos­tatné, a vyža­duje iba peri­odické napĺňa­nie vod­nej nádrže, ktoré zni­žuje risk, že strom uhy­nie — čo môže byť zde­vas­tu­júce pre tých, čo stále smú­tia.

titulna

foto: the­verge

Je to jeden z mno­hých tech pro­duk­tov, ktoré sa zaobe­rajú touto tema­ti­kou. Apli­ká­cia menom Your Last Will umožní ľuďom nahrá­vať video správy, ktoré môžu byť zhliad­nuté po smrti. Nie­ktoré spo­loč­nosti vyvi­nuli náhrobné QR kódy, ktoré vedú k online pamät­ným strán­kam. No a vrchol je zrejme Celes­tis, ktorá ponúka odo­sla­nie zvyš­kov nebož­tíka do ves­míru.

Bios Incube nebude lacný — inku­bá­tor, urna a sen­zor sa bude pre­dá­vať okolo €550 eur, prvé zásielky začnú v máji. Zákaz­níci si budú môcť vybrať z via­ce­rých mož­ností — javor, ginko, jaseň, buk alebo boro­vica, hoci by sys­tém mal fun­go­vať s akým­koľ­vek stro­mom alebo rast­li­nou.

Zdroj: the­verge, zdroj titul­nej fotky: kickstarter.com

Pridať komentár (0)