Nový model čes­kej 3D tla­čiarne čelí celo­sve­to­vému úspe­chu

Linda Cebrová / 21. mája 2016 / Startupy

Svetlo sveta uzrela úplne nová gene­rá­cia 3D tla­čiarne s náz­vom Ori­gi­nal Prusa i3 MK2 z dielne Prusa Rese­arch. Ide o vylep­šenú ver­ziu, už aj tak výbor­nej tla­čiarne Ori­gi­nal i3. Firma pre­dáva nie­koľko sto tla­čiarní mesačne, no do konca roka by sa pre­daj mal zvý­šiť až 10 násobne.

Prusa Rese­arch je tro­chu iný druh start-upu ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Firma vyrá­stla vďaka nad­še­niu pre 3D tlač, bez inves­to­rov, akce­le­rá­to­rov a ďal­ších pomô­cok. Základ­ným sta­veb­ným kame­ňom bol pro­jekt RepRap (Repli­ca­tion Rapid pro­to­ty­per) – open­sour­cová 3D tla­čia­reň, ktorá sa vie do veľ­kej miery sama aj repli­ko­vať. O úspe­chu RepRap svedčí aj to, že sa stala celo­sve­tovo naj­roz­ší­re­nej­ším mode­lom 3D tla­čiarne.

13173531_1092836190786700_927546647630432682_o

Zakla­da­te­ľom firmy je Josef Průša spolu s jeho kole­gom Ondre­jom Průšom a Mar­ti­nom Rez­le­rom, ktorý pred­tým pra­co­val v spo­loč­nosti Foxconn. Tá sa okrem výroby spot­reb­nej elek­tro­niky venuje naprí­klad aj dodá­va­niu súčias­tok pre tech­no­lo­gický gigan­tov na čele s ame­ric­kým Apple.

10348723_1046455965424723_1803986816777547354_o

Firma dnes ras­tie tak rýchlo, že skoro nestíha hľa­dať nové pries­tory a musí rie­šiť prob­lémy s nedos­tat­kom kom­po­nen­tov. Ich tím tvorí spolu 30 ľudí a za mesiac pre­dajú v prie­mere 500 tla­čiarní. Ich cie­ľom je však dostať sa na počet 5000 pre­da­ných tla­čiarní mesačne. Tvor­co­via sa vyjad­rili, že ich záme­rom je roz­ví­riť vody u kon­ku­ren­tov, ktorí sa tvá­ria pro­fe­si­onálne, ale ponú­kajú nekres­ťan­sky drahé pro­dukty v porov­naní s tým, čoho sú ich tla­čiarne schopné.

pp

Prusa Rea­se­arch nestag­nuje a stále posúva svoje levely. Dôka­zom je aj ich úplne nový model 3D tla­čiarne s náz­vom Ori­gi­nal Prusa i3 MK2, ktorá je od pôvod­ného modelu vylep­šená naprí­klad o úplne novou inte­li­gen­tnej­šou vyhrie­va­nou pod­lož­kou MK42. A nejde tu len o nejaký oby­čajný update, jedná sa o úplne novú gene­rá­ciu, ktorá už teraz vzbu­dzuje pozi­tívne ohlasy po celom svete.

13217188_1092836140786705_4329632562116256942_o

Nový model má tak­tiež vylep­šený fir­mware, ktorý robí prácu s tla­čiar­ňou intu­itív­nej­šou a menej nároč­nou. Takisto pre­behli zmeny aj v soft­wa­ro­vých fun­kciách. MK2 vie dokonca uro­biť samo diag­nos­tiku a nájsť poten­ciálne prob­lémy, na ktoré ťa upo­zorní a na LCD disp­leji ti ukáže ako ich opra­viť. Tla­čia­reň má fir­mware, ktorý posky­tuje šta­tis­tiku výroby. Takže môžeš sle­do­vať koľko pou­ží­vaš mate­riálu, ako dlho tlač potrvá alebo koľko času zostáva pokým sa celý pred­met vytlačí.

p1

Čo sa týka využi­tia takejto tla­čiarne v domác­nosti, mož­nosti sú tak­mer neob­me­dzené. Avšak zatiaľ naj­zau­jí­ma­vej­ším zákaz­ní­kom firmy Prusa Rre­a­se­arch zostáva pán žijúci v Poľ­sku, ktorý vyrába vlastnú open­source pro­tézu ruky, kto­rej všetky prvky sa dajú vytla­čiť pomo­cou 3D tla­čiarne.

Takáto vec je veľmi uži­točná naprí­klad u malých detí. Jedna pro­téza stojí okolo 10 tisíc eur a ako dieťa ras­tie, musí ju stále meniť. Avšak pomo­cou tla­čiarne sa dá vyrá­bať presne na mieru, a keď potre­buje novú ruku, nie je to žia­den prob­lém. Elek­tro­niku môže pou­žiť tú istú a vytlačí si len potrebné súčias­tky. Nový model 3D tla­čiarne nestojí ani 700 eur, môžeš ju mať za skvelú baťov­skú cenu 699 eur.

zdroj: prusa3d.com, 3dprint.com zdroj foto­gra­fií: prusa3d.com

Pridať komentár (0)