Nový naj­vý­kon­nejší super­po­čí­tač na svete bude pat­riť Japon­sku. Svo­jou výpoč­to­vou silou vyrazí dych

Michal Mitro / 28. novembra 2016 / Tech a inovácie

Kra­jina vychá­dza­jú­ceho slnka je známa aj svo­jou tech­no­lo­gic­kou vyspe­los­ťou, ktorá však v istých oblas­tiach ešte zaos­táva. To sa má v blíz­kej budúc­nosti zme­niť, pre­tože v Japon­sku plá­nujú vyro­biť nový naj­vý­kon­nejší super­po­čí­tač.

Aktu­ál­nym líd­rom medzi super­po­čí­tačmi sveta je čín­sky „Sun­way Tai­hu­Light“ s výpoč­to­vou silou až 93 petaf­lo­pov, kto­rého hneď na dru­hom mieste nasle­duje „Tianhe-2“ s 34 petaf­lopmi. Pre porov­na­nie, prie­merný počí­tač vyba­vený Intel Core i7 pro­ce­so­rom má výpoč­tovú silu 7 gigaf­lo­pov. Aj keď majú Japonci v zozname top 500 naj­sil­nej­ších počí­ta­čov sveta až 4 svoje super­po­čí­tače, stále však zaos­tá­vajú za USA či Čínou. Ich momen­tálne naj­sil­nej­šie zaria­de­nie má výpoč­tovú silu „len“ 13,5 petaf­lo­pov. Preto sa roz­hodli, že posta­via počí­tač, ktorý svo­jou silou schová do vrecka aj tých naj­lep­ších. Táto novinka má uzrieť svetlo sveta už v budú­com roku a celý pro­jekt bude stáť 163 mili­ó­nov eur. Vysoká cena nie je ničím nezvy­čaj­ným pri zaria­dení, kto­rého výpoč­tová sila bude dosa­ho­vať neuve­ri­teľ­ných 130 petaf­lo­pov, čím sa zaradí na prvú priečku vo svo­jom špe­ciál­nom seg­mente.

supercomputer-ibm

foto:fonyzciny.startitup.sk

Pred­po­kladá sa, že rov­nako ako 498 z 500 super­po­čí­ta­čov sveta, aj tento pobeží na ope­rač­nom sys­téme Linux. Zatiaľ však nie je známe, kto túto „beš­tiu“ zostrojí, nakoľko verejná súťaž bude uzat­vo­rená až 8. decem­bra. K významu pro­jektu sa vyjad­ril aj gene­rálny ria­di­teľ Národ­ného inšti­tútu pre pokro­čilý prie­my­selný výskum a tech­no­ló­gie, Satoshi Seki­gu­chi: „Pokiaľ je nám známe, zatiaľ neexis­tuje rých­lejší super­po­čí­tač ako ten, s kto­rým prí­deme v budú­com roku.“

top5-2016

foto:fonyzciny.startitup.sk

ABCI (AI Brid­ging Cloud Infras­truc­ture) je názov tohto super­po­čí­tača, ktorý sa bude účast­niť výpoč­tov aj na poli ume­lej inte­li­gen­cie a tak­tiež bude slú­žiť k ino­vá­cii slu­žieb apli­ká­cií v medi­cíne či auto­ma­ti­zá­cii. Po pred­sta­vení novinky tak Japonci budú oslo­bo­dení od využí­va­nia slu­žieb Googlu či Mic­ro­softu a ABCI budú pre­na­jí­mať aj iným spo­loč­nos­tiam za „menší“ popla­tok. Výkon japon­ského super­po­čí­tača je naozaj ohro­mu­júci, no prven­stvo by si Japonci nemu­seli udr­žať dlho v prí­pade, že sa Čína roz­hodne kon­ku­ren­ciu pora­ziť nie­čím ešte výkon­nej­ším.

fony_banner

zdroj: fonyzciny.startitup.sk

Pridať komentár (0)