Nový slo­ven­ský pro­jekt na Indie­go­go: S Your Sen­se ovlá­daš celý svoj dom bez inter­ne­tu

Martin Bohunický / 12. mája 2016 / Tech a inovácie

Na cro­wd­fun­din­go­vej plat­for­me Indie­go­go sa obja­vil ambi­ci­óz­ny slo­ven­ský pro­jekt.

Your Sen­se je zaria­de­nie, vďa­ka kto­ré­mu si schop­ný väč­ši­nu elek­tro­nic­kých zaria­de­ní vo svo­jom dome ovlá­dať na diaľ­ku. To už sme nie­kde poču­li. Čím je teda Your Sen­se výni­moč­ný? Tým, že toto všet­ko zvlád­ne aj bez inter­ne­tu!

Či už teda ide o kli­ma­ti­zá­ciu, kúre­nie, svet­lá, bazén, víriv­ku, zavla­žo­va­cí systém..prakticky aké­koľ­vek zaria­de­nie, všet­ko zvlád­neš kon­tro­lo­vať na diaľ­ku cez mobil. Dokon­ca ti prí­de upo­zor­ne­nie, ak sa tep­lo­ta v blíz­kos­ti tvoj­ho Sen­se zaria­de­nia dra­ma­tic­ky zme­ní.

indhorny_gheuel

Malič­ké zaria­de­nie fun­gu­je so sim kar­tou a loka­li­zač­ný­mi sys­té­ma­mi GPS a GLO­NASS. Your Sen­se si jed­no­du­cho nain­šta­lu­ješ, zvo­líš šty­ri zaria­de­nia, kto­ré ním chceš ovlá­dať a fun­gu­ješ. Kde­koľ­vek. Mies­to inter­ne­tu fun­gu­je sys­tém na zákla­de SMS prí­ka­zov.

Cie­ľom ambi­ci­óz­ne­ho tímu je vyzbie­rať 75000 dolá­rov, dostať sa k tomu chcú cez rôz­ne odme­ny, z kto­rých naj­po­pu­lár­nej­šou bude asi samot­né zaria­de­nie. To si cez zbier­ku môžeš zabez­pe­čiť za 199 dolá­rov, pri­čom bež­ná cena zaria­de­nia je 250 dolá­rov. Za pro­jek­tom sto­jí slo­ven­ská spo­loč­nosť ISA.

Pro­jekt môžeš pod­po­riť na tom­to odka­ze!

titul­ná foto: repro you­tu­be

Pridať komentár (0)