Nový slo­ven­ský pro­jekt na Indie­gogo: S Your Sense ovlá­daš celý svoj dom bez inter­netu

Martin Bohunický / 12. mája 2016 / Tech a inovácie

Na cro­wd­fun­din­go­vej plat­forme Indie­gogo sa obja­vil ambi­ci­ózny slo­ven­ský pro­jekt.

Your Sense je zaria­de­nie, vďaka kto­rému si schopný väč­šinu elek­tro­nic­kých zaria­dení vo svo­jom dome ovlá­dať na diaľku. To už sme nie­kde počuli. Čím je teda Your Sense výni­močný? Tým, že toto všetko zvládne aj bez inter­netu!

Či už teda ide o kli­ma­ti­zá­ciu, kúre­nie, svetlá, bazén, vírivku, zavla­žo­vací systém..prakticky aké­koľ­vek zaria­de­nie, všetko zvlád­neš kon­tro­lo­vať na diaľku cez mobil. Dokonca ti príde upo­zor­ne­nie, ak sa tep­lota v blíz­kosti tvojho Sense zaria­de­nia dra­ma­ticky zmení.

indhorny_gheuel

Maličké zaria­de­nie fun­guje so sim kar­tou a loka­li­zač­nými sys­té­mami GPS a GLO­NASS. Your Sense si jed­no­du­cho nain­šta­lu­ješ, zvo­líš štyri zaria­de­nia, ktoré ním chceš ovlá­dať a fun­gu­ješ. Kde­koľ­vek. Miesto inter­netu fun­guje sys­tém na základe SMS prí­ka­zov.

Cie­ľom ambi­ci­óz­neho tímu je vyzbie­rať 75000 dolá­rov, dostať sa k tomu chcú cez rôzne odmeny, z kto­rých naj­po­pu­lár­nej­šou bude asi samotné zaria­de­nie. To si cez zbierku môžeš zabez­pe­čiť za 199 dolá­rov, pri­čom bežná cena zaria­de­nia je 250 dolá­rov. Za pro­jek­tom stojí slo­ven­ská spo­loč­nosť ISA.

Pro­jekt môžeš pod­po­riť na tomto odkaze!

titulná foto: repro you­tube

Pridať komentár (0)