Nový suchý záchod doká­že pre­me­niť ľud­ský odpad na ener­giu

Mária Hvillová / 12. januára 2016 / Lifehacking

Pri­bliž­ne 2,3 miliar­dy ľudí na celom sve­te žije bez toho, aby mali prí­stup k bez­peč­ným a hygie­nic­ky nezá­vad­ným toale­tám, pre­to ved­ci vo Veľ­kej Bri­tá­nii navrh­li nový, lac­ný, suchý a ener­giu pro­du­ku­jú­ci záchod. Neskôr toh­to roku je v Afri­ke naplá­no­va­né skú­šob­né otes­to­va­nie toh­to pro­duk­tu.

Eko­lo­gic­ko šetr­ný a jed­no­du­cho udr­žia­va­teľ­ný záchod Nano Mem­bra­ne Toilet má zais­te­nú pod­po­ru Bill and Melin­da Gates Foun­da­ti­on. Budo­val sa tri roky a keď počia­toč­né tes­ty pôj­du pod­ľa plá­nu, tech­no­ló­gia sa bude môcť pou­žiť vša­de, od vojen­ských vozi­diel až po luxus­né jach­ty.

Pod­sta­tou fun­go­va­nia toale­ty je nano­tech­no­lo­gic­ká mem­brá­na, kto­rá odde­ľu­je vypa­re­nú vodu od zvyš­ku odpa­du po prvot­nej sedi­men­tá­cii. Ten­to pro­ces vyčis­tí vodu pre zavla­žo­va­nie teré­nu ale­bo úžit­ko­vé umý­va­nie odstrá­ne­ním pato­gé­nov zatiaľ čo kva­pa­li­na je pre­me­ne­ná na paru. Per­lič­ky pokry­té nano­ma­te­riá­lom vedú k vzni­ku čis­tých kva­piek vody na dru­hej stra­ne.

BpraZERIgAALn-M

Sys­tém Archi­me­do­vej skrut­ky potom kop­ne do zaria­de­nia, aby odo­slal zvyš­ky do dru­hej komo­ry, kde sa môžu spa­ľo­vať a pre­me­niť sa tak na popol a tep­lo. Hoci sa detai­ly dru­hej čas­ti pro­ce­su stá­le dokon­ču­jú, dizaj­né­ri tvr­dia, že sa malo vyro­biť dosta­toč­né množ­stvo ener­gie na napo­je­nie celé­ho cho­du, s neja­kým pre­byt­kom na dobí­ja­nie malých zria­de­ní ako sú naprí­klad mobil­né tele­fó­ny.

Zvyš­ný popol môže byť pou­ži­tý ako hno­ji­vo, zatiaľ čo uzat­vo­re­ný prí­klop a špe­ciál­ny rotač­ný mecha­niz­mus (kto­rý nahrá­dza splác­hnu­tie) zabrá­nia šíre­niu nežia­du­cich pachov.

Ten­to posled­ný bod je dôle­ži­tý – špi­na­vý stav mno­hých toaliet v roz­vo­jo­vých kra­ji­nách môže viesť k tomu, že ľudia sa rad­šej roz­hod­nú pre mat­ku prí­ro­du, čo so sebou pri­ná­ša vlast­ný súbor hygie­ny a bez­peč­nost­ných otá­zok.

large-toiletmaxresdefault

Tvor­co­via zácho­dov plá­nu­jú ich dis­tri­bú­ciu pro­stred­níc­tvom nájom­né­ho sys­té­mu, čo by moh­lo pri­niesť ešte väč­šie zní­že­nie nákla­dov pre uží­va­te­ľov. Pre prvý skú­šob­ný test pre­vádz­ky bola ako poten­ciál­na loka­li­ta vybra­ná Gha­na.

Nano Mem­bra­ne Toilet je vyví­ja­ný výskum­ník­mi na Cran­field Uni­ver­si­ty a nedáv­no sa stal fina­lis­tom v Cle­an­tech Inno­va­te sho­wca­se.
„Sme pote­še­ní, že vidí­me ako toto ino­va­tív­ne rie­še­nie zís­ka­va národ­ne uzna­nie vďa­ka Cle­a­tech Inno­va­te,“ pove­dal jeden z tímu, Eli­se Cart­mell. „Nano­mem­brá­no­vá toale­ta má poten­ciál zme­niť mili­ó­ny živo­tov poskyt­nu­tím prí­stu­pu k bez­peč­nej a ceno­vo dostup­nej hygie­ne.“

pripravenevspolupraci_vedelisteze

Zdroj: vedelisteze.sk

Pridať komentár (0)