Nový suchý záchod dokáže pre­me­niť ľud­ský odpad na ener­giu

Mária Hvillová / 12. januára 2016 / Tech a inovácie

Pri­bližne 2,3 miliardy ľudí na celom svete žije bez toho, aby mali prí­stup k bez­peč­ným a hygie­nicky nezá­vad­ným toale­tám, preto vedci vo Veľ­kej Bri­tá­nii navrhli nový, lacný, suchý a ener­giu pro­du­ku­júci záchod. Neskôr tohto roku je v Afrike naplá­no­vané skú­šobné otes­to­va­nie tohto pro­duktu.

Eko­lo­gicko šetrný a jed­no­du­cho udr­žia­va­teľný záchod Nano Mem­brane Toilet má zais­tenú pod­poru Bill and Melinda Gates Foun­da­tion. Budo­val sa tri roky a keď počia­točné testy pôjdu podľa plánu, tech­no­ló­gia sa bude môcť pou­žiť všade, od vojen­ských vozi­diel až po luxusné jachty.

Pod­sta­tou fun­go­va­nia toalety je nano­tech­no­lo­gická mem­brána, ktorá odde­ľuje vypa­renú vodu od zvyšku odpadu po prvot­nej sedi­men­tá­cii. Tento pro­ces vyčistí vodu pre zavla­žo­va­nie terénu alebo úžit­kové umý­va­nie odstrá­ne­ním pato­gé­nov zatiaľ čo kva­pa­lina je pre­me­nená na paru. Per­ličky pokryté nano­ma­te­riá­lom vedú k vzniku čis­tých kva­piek vody na dru­hej strane.

BpraZERIgAALn-M

Sys­tém Archi­me­do­vej skrutky potom kopne do zaria­de­nia, aby odo­slal zvyšky do dru­hej komory, kde sa môžu spa­ľo­vať a pre­me­niť sa tak na popol a teplo. Hoci sa detaily dru­hej časti pro­cesu stále dokon­čujú, dizaj­néri tvr­dia, že sa malo vyro­biť dosta­točné množ­stvo ener­gie na napo­je­nie celého chodu, s neja­kým pre­byt­kom na dobí­ja­nie malých zria­dení ako sú naprí­klad mobilné tele­fóny.

Zvyšný popol môže byť pou­žitý ako hno­jivo, zatiaľ čo uzat­vo­rený prí­klop a špe­ciálny rotačný mecha­niz­mus (ktorý nahrá­dza splác­hnu­tie) zabrá­nia šíre­niu nežia­du­cich pachov.

Tento posledný bod je dôle­žitý – špi­navý stav mno­hých toaliet v roz­vo­jo­vých kra­ji­nách môže viesť k tomu, že ľudia sa rad­šej roz­hodnú pre matku prí­rodu, čo so sebou pri­náša vlastný súbor hygieny a bez­peč­nost­ných otá­zok.

large-toiletmaxresdefault

Tvor­co­via zácho­dov plá­nujú ich dis­tri­bú­ciu pro­stred­níc­tvom nájom­ného sys­tému, čo by mohlo pri­niesť ešte väč­šie zní­že­nie nákla­dov pre uží­va­te­ľov. Pre prvý skú­šobný test pre­vádzky bola ako poten­ciálna loka­lita vybraná Ghana.

Nano Mem­brane Toilet je vyví­janý výskum­níkmi na Cran­field Uni­ver­sity a nedávno sa stal fina­lis­tom v Cle­an­tech Inno­vate sho­wcase.
„Sme pote­šení, že vidíme ako toto ino­va­tívne rie­še­nie zís­kava národne uzna­nie vďaka Cle­a­tech Inno­vate,“ pove­dal jeden z tímu, Elise Cart­mell. „Nano­mem­brá­nová toaleta má poten­ciál zme­niť mili­óny živo­tov poskyt­nu­tím prí­stupu k bez­peč­nej a cenovo dostup­nej hygiene.“

pripravenevspolupraci_vedelisteze

Zdroj: vedelisteze.sk

Pridať komentár (0)