Nový works­hop umož­ňuje deťom vytvá­rať si super­hr­din­ské pro­tézy

Rudolf Nečas / 10. februára 2016 / Zaujímavosti

Deti s teles­ným pos­ti­hnu­tím si môžu samé vytvo­riť skvelé pro­tézy presne podľa svo­jich pred­stáv.

KID­mobAuto­desk spo­lu­pra­cujú na pomoci deťom vo vytvá­raní svo­jich vlast­ných upra­ve­ných pro­téz, ktoré im umož­nia byť kre­a­tív­nymi a záro­veň zís­kať cenné zruč­nosti. Počas ich works­hopu Super­hero Cyborgs, deti (s pos­ti­hnu­tím i bez) pra­cujú s inži­niermi a pro­jek­tantmi na výrobe pro­téz s osob­nos­ťou. Počas toho sa aj niečo naučia o digi­tál­nej výrobe a 3D mode­lo­vaní.

img_9738

foto: qz.com

13-ročný Kie­ran Blue Cof­fee vyvi­nul jeho “Nubi­na­tor,” ruku s LED svet­lami posil­nenú hli­ní­kom, ktorý mu pomáha nosiť ťaž­šie bre­mená. A 10-ročná Jor­dan Ree­ves zas vytvo­rila vystre­ľo­vač trb­lie­tok pre jej ruku. Ostatné návrhy zahŕňali Nerf zbraň, vylep­še­nie pre jazdu na koni, vodné piš­tole a pri­po­je­nie pre luk a šípy.

Deti si to naozaj užili a všetky zobrali zod­po­ved­nosť za ich indi­vi­du­álne telesné modi­fi­ká­cie, a boli tak nad­šené svo­jou prá­cou, že s isto­tou a bez prob­lé­mov zdie­ľali svoju prácu a skú­se­nosti pred sku­pi­nou 40 a viac roč­ných nezná­mych dospe­lých”, pove­dala spo­lu­za­kla­da­teľka KID­Mob, Kate Ganim. “Rodi­čia boli väč­ši­nou prek­va­pení, že deti boli schopné toľko sa naučiť a uro­biť v tak krát­kom časo­vom úseku, a radi, že prišli do kon­taktu s tak špič­ko­vými nástrojmi a soft­vé­rom.”

IMG_9764

foto: good.is

Hoci sa už works­hop skon­čil, štu­denti stále spo­lu­pra­cujú s pro­fe­si­onál­nymi dizaj­nérmi s náde­jou, že môžu pokra­čo­vať vo vylep­šo­vaní svo­jich pro­to­ty­pov. “Deti si snáď uve­do­mia, že nie sme obme­dzení len na zaria­de­nia, ktoré sú k dis­po­zí­cii na trhu,” vysvet­ľuje Ganim. “Môžu navrho­vať pre vlastné potreby, čo vytvára krásny uzav­retý cyk­lus, kde je návrhár záro­veň tes­te­rom a aj kon­co­vým pou­ží­va­te­ľom.”

20140718_150925

foto: kidmob.org

zdroj: mymodernmet.com zdroj titul­nej foto­gra­fie: mic.com

Pridať komentár (0)