Nový works­hop umož­ňu­je deťom vytvá­rať si super­hr­din­ské pro­té­zy

Rudolf Nečas / 10. februára 2016 / Zaujímavosti

Deti s teles­ným pos­ti­hnu­tím si môžu samé vytvo­riť skve­lé pro­té­zy pres­ne pod­ľa svo­jich pred­stáv.

KID­mobAuto­desk spo­lu­pra­cu­jú na pomo­ci deťom vo vytvá­ra­ní svo­jich vlast­ných upra­ve­ných pro­téz, kto­ré im umož­nia byť kre­a­tív­ny­mi a záro­veň zís­kať cen­né zruč­nos­ti. Počas ich works­ho­pu Super­he­ro Cybor­gs, deti (s pos­ti­hnu­tím i bez) pra­cu­jú s inži­nier­mi a pro­jek­tant­mi na výro­be pro­téz s osob­nos­ťou. Počas toho sa aj nie­čo naučia o digi­tál­nej výro­be a 3D mode­lo­va­ní.

img_9738

foto: qz.com

13-roč­ný Kie­ran Blue Cof­fee vyvi­nul jeho “Nubi­na­tor,” ruku s LED svet­la­mi posil­ne­nú hli­ní­kom, kto­rý mu pomá­ha nosiť ťaž­šie bre­me­ná. A 10-roč­ná Jor­dan Ree­ves zas vytvo­ri­la vystre­ľo­vač trb­lie­tok pre jej ruku. Ostat­né návrhy zahŕňa­li Nerf zbraň, vylep­še­nie pre jaz­du na koni, vod­né piš­to­le a pri­po­je­nie pre luk a šípy.

Deti si to naozaj uži­li a všet­ky zobra­li zod­po­ved­nosť za ich indi­vi­du­ál­ne teles­né modi­fi­ká­cie, a boli tak nad­še­né svo­jou prá­cou, že s isto­tou a bez prob­lé­mov zdie­ľa­li svo­ju prá­cu a skú­se­nos­ti pred sku­pi­nou 40 a viac roč­ných nezná­mych dospe­lých”, pove­da­la spo­lu­za­kla­da­teľ­ka KID­Mob, Kate Ganim. “Rodi­čia boli väč­ši­nou prek­va­pe­ní, že deti boli schop­né toľ­ko sa naučiť a uro­biť v tak krát­kom časo­vom úse­ku, a radi, že priš­li do kon­tak­tu s tak špič­ko­vý­mi nástroj­mi a soft­vé­rom.”

IMG_9764

foto: good.is

Hoci sa už works­hop skon­čil, štu­den­ti stá­le spo­lu­pra­cu­jú s pro­fe­si­onál­ny­mi dizaj­nér­mi s náde­jou, že môžu pokra­čo­vať vo vylep­šo­va­ní svo­jich pro­to­ty­pov. “Deti si snáď uve­do­mia, že nie sme obme­dze­ní len na zaria­de­nia, kto­ré sú k dis­po­zí­cii na trhu,” vysvet­ľu­je Ganim. “Môžu navrho­vať pre vlast­né potre­by, čo vytvá­ra krás­ny uzav­re­tý cyk­lus, kde je návrhár záro­veň tes­te­rom a aj kon­co­vým pou­ží­va­te­ľom.”

20140718_150925

foto: kidmob.org

zdroj: mymodernmet.com zdroj titul­nej foto­gra­fie: mic.com

Pridať komentár (0)