Z NULY DO SVETA: Richard Voda, CEO Vezma — apli­ká­cie, ktorú chceli okrem Slo­ven­ska všade

Lukáš Gašparík / 16. februára 2016 / Rozhovory

Star­tup, do kto­rého inves­to­val aj zakla­da­teľ Sygicu Michal Štencl, sa dobre roz­be­hol, zís­kal nie­koľko tisíc zákaz­ní­kov z celého sveta, písal o ňom Vice Pre­si­dent Mic­ro­softu na svo­jom blogu, ako o úspeš­nom prí­klade clou­do­vého star­tupu, umiest­ňo­val sa na prvých prieč­kach v rôz­nych start-up súťa­žiach. Dnes o nich už toľko nepo­čuť. Spý­tali sme sa spo­lu­za­kla­da­teľa spo­loč­nosti Richarda Vodu, aký je aktu­álny stav pro­jektu.

Ahoj Rišo, aj keď Vezma nie je žiad­nym nová­či­kom vo svete star­tu­pov a ty si starý har­cov­ník, skús našim čita­te­ľom v skratke pove­dať, čo je Vezma. 

Pre tých, čo nás ešte nepoz­najú — Vezma je pro­jekt, ktorý sme zalo­žili v roku 2012, čiže dnes už má skoro štyri roky. Vezma je GPS apli­ká­cia na zazna­me­ná­va­nie úda­jov o polohe a prej­de­ných km vášho vozidla. Tieto údaje potom pro­stred­níc­tvom inter­netu pre­náša do Inter­ne­to­vého konta pou­ží­va­teľa, ktoré fun­guje na tech­no­ló­gii Mic­ro­soft Azure.

Aké boli začiatky?

Po ťaž­kých peri­pe­tiách vývoja prvého funkč­ného pro­to­typu, sme v r.2013 dali pro­dukt na trh a po 6 mesia­coch sme sprí­stup­nili aj komerčnú ver­ziu, ktorú sme postupne loka­li­zo­vali do via­ce­rých jazy­ko­vých mutá­cií. Poda­rilo sa nám zís­kať viac ako 200 tis. inšta­lá­ciií a viac ako 1000 pla­tia­cich zákaz­ní­kov z viac ako 42 kra­jín sveta. S dob­rým kon­verz­ným pome­rom pre kľú­čové kra­jiny, ako USA, Canada, Aus­trá­lia, sme boli jediná apli­ká­cia svojho druhu na svete dostupná na všet­kých mobil­ných Os.

V polo­vici 2014 sme spus­tili fun­drai­sing na Seriu A. Napriek doká­za­niu proof-of-con­cept-u sa nám nepo­da­rilo do konca roku 2014 pre­sved­čiť žiad­neho inves­tora, a náš Cash-Flow stále nebol taký, aby sme mohli pokra­čo­vať finan­co­vať vývoj pro­duktu a pokra­čo­vať v expan­zii. Z tohto dôvodu sme museli eli­mi­no­vať náklady pre­dov­šet­kým na vývoj pro­duktu a pris­pô­so­biť sa aktu­ál­nemu stavu finan­cií.Tím Vezma

Tím Vezma

To si ma teraz cel­kom prek­va­pil takto na úvod. Z toho, čo si teraz pove­dal to vyznelo, že máte skvele našliap­nuté, kde nastal prob­lém s fun­drai­sin­gom??

Tých dôvo­dov prečo sme nezoh­nali peniaze, je určite viac. Rai­so­vali sme pre­dov­šet­kým na Slo­ven­sku, pre­tože z kon­tak­tov s inves­tormi z USA, sme pocho­pili, že tade cesta neve­die. Inves­to­rom v Ame­rike sa náš pro­dukt náramne páčil, oslo­vili nás dokonca inves­tori z TIER 1 fondu Bes­se­mel Par­tners, ktorý mimo iného inves­to­vali do Skype a Lin­ke­dIn. V momente, keď zis­tili že sme firma zo Slo­ven­ska ich záu­jem upadol.…Tieto fondy majú dosta­tok prí­le­ži­tostí inves­to­vať do pro­jek­tov v USA, kde majú firmy “po-ruke” a nemu­sia kvôli 3-5m inves­tí­cii cho­diť na Slo­ven­sko. Navyše poten­ciálna inves­tí­cia bola možná pod pod­mien­kou pre­sunu do USA. V mojej život­nej fáze — rodina, deti a vybu­do­vané záze­mie, táto alter­na­tíva pre­sunu do USA už nepri­chá­dzala v úvahy.

Väč­šinu úsi­lia som teda inves­to­val do oslo­ve­nia inves­to­rov na SK. Hľa­dal som inves­tí­ciu na roz­voj v mini­mál­nej výške 1m Euro, aby sme mohli zasta­bi­li­zo­vať tím, a vytvo­riť ďal­šie pre­dajné kanály. Ale na Slo­ven­sku som nena­šiel inves­tora, ktorí by bol pro­jektu naklo­nený. Ja som nech­cel rai­so­vať 200k, lebo taká suma pre nás nemala zmy­sel. Za tú sumu by sme pre­žili rok a potom by som zhá­ňal peniaze znova. Preto sme hľa­dali rádovo sumu milión plus a tú nám tu nikto nech­cel dať.

Aký je teda aktu­álny stav?

Keďže nám fun­drai­sing nevy­šiel, musel som ose­kať náklady, pre­dov­šet­kým na deve­lop­ment a nasta­viť firmu, aby fun­go­vala s tým, na čo si zarobí. Nedos­tat­kom finan­cií trpí rých­losť vývoja pro­duktu, ale napriek tomu sa nám poda­rilo v roku 2015 zdvoj­ná­so­biť tržby z pred­pla­te­ných slu­žieb a dostať firmu do čier­nych čísiel. 

Nie je škoda, že ste nezís­kali zdroje na ďalší rast, keď sa už vyvi­nulo toľko úsi­lia na ove­re­nie biz­nisu?

Samoz­rejme, je, ale treba akcep­to­vať situ­áciu aká je a pris­pô­so­biť sa jej. Nemá zmy­sel lamen­to­vať, ako je u nás zvy­kom. Je jasné, že na tempo, kto­rým by sme chceli ísť, nám chý­bajú peniaze a tým, že chý­bajú peniaze ide motor pomal­šie. Dôle­žite je, že biz­nis ras­tie a zákaz­ní­kov pri­búda. Len pre porov­na­nie firma z USA MileIQ, ktorá začala v tom istom čase, ako my a robí presne to isté narai­so­vala 14m USD. Pred nedáv­nom ju kúpil Mic­ro­soft.Aplikácia Vezma

Nechce sa mi veriť, že v prí­pade čísiel, ktoré si pre­zen­to­val, sa na Slo­ven­sku nena­šiel nikto, kto by inves­to­val.

Mys­lím že pre lokál­nych inves­to­rov nebol pro­jekt dosta­točne ino­va­tívny, nevi­deli v ňom poten­ciál alebo nepo­va­žo­vali proof of con­cept za dosta­točný, alebo videli riziko veľ­kej kon­ku­ren­cie, lebo na trhu je veľa GPS rie­šení, alebo sme chceli viac peňazí, ako boli ochotní inves­to­vať. Ale treba pove­dať, že rai­so­vať Sériu A je v porov­naní s USA prob­lé­mom nie­len na Slo­ven­sku ale aj v EU. Jed­no­du­cho ape­tít inves­to­rov a ochota ris­ko­vať je väč­šia v USA, ako v EU alebo na SK. Ale verím, že časom sa to vylepši. Veď sa pozrite ako rastú seed inves­tí­cie.

Ako hod­no­tíš Slo­ven­ských Inves­to­rov?

Pove­dal by som, že tak ako star­tu­pisti aj oni zbie­rajú skú­se­nosti, veď celý start-up eko­sys­tém sa tu iba rodí tak­po­ve­diac za pochodu. Takže je jasné, že v porov­naní s kra­ji­nami s tra­dí­ciou, ako napr. USA majú aj naši inves­tori čo dobie­hať. Skú­se­nosti sú nepre­no­si­teľné, veci si treba odžiť. Ide­álne je ak má za sebou inves­tor zopár star­tu­pov, kde pôsobí v aktív­nej roli od začiatku, až po koniec. Potom má refe­renčný rámec, kde vie pove­dať, čo takéto pro­jekty potre­bujú na to aby boli úspešné. 
Naši inves­tori majú samoz­rejme nejakú tú skú­se­nosť a určite aj validnú majú, ale veľa z nich si star­tu­pom nikdy neprešlo, zís­kali peniaze zo štát­nych zaká­zok alebo iného pod­ni­ka­nia. Chýba im refe­renčný rámec, o ktorý by sa mohli oprieť.Screen Shot 2016-02-16 at 19.49.27

Možno by som sa vrá­til tro­cha na začia­tok. Prvé peniaze do Vezmy vlo­žil ešte Michal Štencl a ľudia okolo Sygicu. Ako si sa dostal k týmto ľuďom?

Na začiatku ma najali, aby som uro­bil ana­lýzu rôz­nych prí­le­ži­tostí v seg­mente LBS (loca­tion based ser­vi­ces), kde vzni­kalo kopec zau­jí­ma­vých pro­jek­tov. Ja som odpo­ru­čil, vytvo­riť glo­bálne dostupnú službu GPS trac­kingu, ktorá pre seg­ment malých a stred­ných firiem odstráni exis­tu­júce bari­éry kla­sic­kých har­dwa­ro­vých rie­šení t.j. – netreba kupo­vať hw, lebo všetci budú mať GPS smart­fón, Fle­xi­bilná jed­no­du­chá služba, ktorú si vyskú­šam a kedy­koľ­vek zru­ším a navyše cenovo dostupná. S týmto nápa­dom som pre­sved­čil Miša a ďal­ších ľudí v Sygicu, ktorý inves­to­vai peniaze do ich inves­tič­ného fondu Sygic LTd. Náslende sme zalo­žili firmu Work in field s.r.o., ktorá túto myš­lienku pre­ta­vila do služby.

Sygic Group Limit­ted je inves­tor­ská sku­pina?

Syigc Group Limit­ted vní­mam ako pri­vátny early-stage/seed fond, do kto­rého vlo­žili peniaze zakla­da­te­lia Sygicu s cie­ľom inves­to­vať do vybra­ných prí­le­ži­tostí v oblasti LBS. Keď sa tieto peniaze vo fonde inves­to­vali fond sa uzat­vo­ril.

Michal Štencl ti neve­del pomôcť so svo­jím networ­kom? Príde mi to, že medzi Vez­mou a Sygi­com mohli byť zau­jí­mavé syner­gie, či sa mýlim?

Syner­gií si je z môjho pohľadu dosť. Vyskú­šali sme pre­po­je­nie Vezma a Sygic navi­gá­cie, kde navi­gá­cia slú­žila, ako kanál na akvi­zí­ciu nových zákaz­ní­kov, ale pri­nieslo to iba down­lo­ady, ktoré sa vo finále nepre­ta­vili do pla­tia­cich zákaz­ní­kov. Iné formy spo­lu­práce, ktoré by spo­ločný pro­jekt posu­nuli ďalej sa nena­šiel.

Prečo sa to podľa teba nestalo?
Neviem, odpo­ve­dať na túto otázku.

Vezma

Ak by dnes pri­šiel inves­tor s tým, že tu máš 1,5 mil., išiel by si do toho?

Medzi­ča­som som aj ja naštar­to­val ďal­šie akti­vity, takže Vezme sa venu­jem popri nich. Pri vstupe ďal­šieho inves­tora by som sa sna­žil, aby na úrovni akci­oná­rov vznikla dohoda, o vlast­níc­kej štruk­túre, ktorá vytvorí vo firme silný motor, ktorý firmu bude dlho­dobo ťahať vpred. 

Dnes som sa s tebou chcel baviť hlavne o tom, ako sa vám poda­rilo stať sa „glo­bál­nou“ spo­loč­nos­ťou a nájsť zákaz­ní­kov po celom svete. Vieš mi k tomu pove­dať viac?

Pôvodný názov appky bol Work in field, ale keď sme apli­ká­ciu zlo­ka­li­zo­vali tak sme hľa­dali medzi­ná­rodné pome­no­va­nie, kde by zákaz­níci vyslo­vo­vali a písali názov bez chýb. Tak vzni­kol názov Vezma. Dob­rým pozi­ci­onin­gom cez kľú­čové slová na aps­tore-och a hod­no­te­ním zákaz­ní­kov sme zís­kali slušné down­lo­ady.

Tým, že naša služba vyža­do­vala iba mobilný tele­fón a pri­po­je­nie na inter­net sme oslo­vili veľký trh.

Čiže už od začiatku si roz­mýš­ľal nad tým, ako uro­biť glo­bálny pro­dukt a nie lokálny? 

My sme dokonca ani lokálnu ver­ziu neuro­bili. Dodnes je štruk­túra zákaz­ní­kov taká, že viac ako 70% je USA, Kanada, Aus­trá­lia a západná Európa. Slo­ven­sko a Čechy boli slabé. 

Ako ste appku pro­mo­vali okrem všet­kých app store-ov?

My sme nemali žiadne peniaze na mar­ke­ting. Všetky peniaze išli do vývoja pro­duktu. Dobrý pro­dukt, zna­mená dobré refe­re­nice a to sa pre­taví do hod­no­te­nia v aps­to­roch a dobre hod­no­te­nie zna­mená dobré počty down­lo­adov.

Aplikácia vezma

Ako sa o vás dozve­deli zákaz­níci.

Keď sme zis­tili, že naj­viac kli­en­tov je z USA, upra­vili sme pro­dukt aj vizuál na potreby zákaz­ní­kov v USA. Na webe sme napr. dali USA tel. číslo na sup­port. Zákaz­ník ani nevie, že volá na Slo­ven­sko.… Čo bolo dôle­žité dobre sme pome­no­vali apli­ká­ciu v apps­tore. Názov „GPS Mile­age Trac­ker“ čo je dosta­točne popisné na to, aby to ľudia našli aj orga­nicky. Máme aj dobrý popis pro­duktu a hod­no­te­nia, to bol vlastne kľúč k úspe­chu. Začali sme na Google Play, potom Win­dows a neskôr až iOS a na koniec Black­berry. Pro­duct explai­ner video sme si uro­bili sami.

Takže predsa ste inves­to­vali do mar­ke­tingu ☺. Deve­lo­per­ský tím je kde?

Celý tím pozos­táva z fron­ten­ďáka, back-enďák, app deve­lo­per a štu­dent sup­por­ťák. Ja robím pro­dukt mar­ke­ting a busi­ness deve­lop­ment. Cel­kovo sme na vývoj pro­duktu dodnes minuli 470 K . Platby za pro­dukt sa rea­li­zujú cez Pay­pal, Brain­tree a cez in-app.

Máte dopyt aj z enter­prise sek­tora?

Občas máme dopyt aj z enter­prise pro­stre­dia, hlavne kli­enti z USA veľké firmy pre­ja­vujú záu­jem. Žiaľ tu trpíme tím, že nemáme pobočku v USA, ktorá by vedela robiť bus.devlopment a lokálny sup­port. Z tohto dôvodu nám tieto prí­le­ži­tosti odchá­dzajú. Máme pri­pra­venú pro­duk­tovú ver­ziu, ktorá má v sebe aj OBD dongle…plug & play rie­še­nie pre firem­ných zákaz­ní­kov, ktoré sme s úsep­chom už otes­to­vali.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Aké ťažké (alebo jed­no­du­ché) je teda robiť zo Slo­ven­ska glo­bálny pro­jekt?

Mys­lím, že vytvo­riť pro­dukt, sa ako tak dá aj lokálne, prob­lém je zmar­ke­to­vať ho a pre­dať. Chý­bajú kva­litný ľudia na bus. deve­lop­ment, mar­ke­ting a eco-sys­tém inves­to­rov v sérii A, ktorý by pro­jekty doká­zali finančne podržať, aby si doká­zali vytvo­riť udr­ža­teľnú kon­ku­renčnú výhodu. 

Kon­ku­ren­cia nikdy nespí. Ako to dnes vyzerá v tomto seg­mente?

V našich začiat­koch sme mali cel­kovo vo svoje kate­gó­rii 2 – 3 naj­lepší pro­dukt. Pri­niesli sme na trh veľa ino­vá­cií, či už to bol Azure cloud alebo iné tech­no­ló­gie, ktoré do dnes s úspe­chom využí­vame. Dnes, ešte stále žijeme zo „sta­rej slávy“.. ale vývoj je pomalší vďake obme­dze­nému cash flowu a tak firmy, ktoré majú viac v kešeni idú rých­lej­šie a majú tak samoz­rejme dlho­dobo lep­šiu šancu pre­žiť.

Pred­po­kla­dám, že ste spra­vili aj nejaké „fuck-upy“ pri vývoji. Skús sa nám pochvá­liť neja­kou per­lič­kou ☺?

Fuc­ku­pom sa nedá vyhnúť. Sú súčas­ťou vzniku star­tupu a sú boles­tivé :) JA som naprí­klad na začiatku nade­fi­no­val pro­dukt strašne naši­roko.. lebo som chcel per­pe­tum mobile.… a až pri práci sme si uve­do­mili, že nie sme kapa­citne schopní takýto pro­dukt uro­biť. Moja pred­stava bola pri­veľmi obsiahla a nako­niec sme si museli vybrať len jednu časť a to bol ten GPS moni­to­ring a ten spra­viť dobre. Ale naj „fuck-up“ bol asi ten, že v pod­state celú prvú ver­ziu appky sme doslovne spláchli. Väč­šinu deve­lo­per­ských prác sme na začiatku out­sour­co­vali a tam sa nám uká­zalo, že to nefun­go­valo. Tu sme uto­pili cel­kom slušnú sumu. Ale ce-la vi.Aplikáciu Vezma môžeš použiť na každom zariadení

Mys­líš, že ti spo­lu­práca so Sygi­com niečo dala? Kde bol prí­nos?

Určite áno. Z seba som vďačný za dôveru a prí­le­ži­tosť, vybu­do­vať glo­bálnu službu a tiež za pod­poru vo forme poskyt­nu­tia pries­to­rov, vody a kávy, kto­rej sme veľa vypili. ☺ Na oplátku sme my pomohli Sygicu svo­jimi skú­se­nos­ťami v oblasti cloudu prí­padne pri pou­žití nie­kto­rých vývo­jo­vých tech­no­ló­gií, čo im určite skrá­tilo ich lear­ning curve.

Čo si sa teda naučil zo star­tu­po­vého života? Je to niečo, čo by si odpo­rú­čal ďal­ším, či skôr ruky preč? Predsa máš už svoj vek. ☺

Je to na kaž­dom, akú si vybe­rie cestu. Ja mám za to, že život je krátky na to, aby som ho celý pre­se­del ako zamest­na­nec v kancli s bez­peč­ným pla­tom. Aj keď dnes je otázka bez­peč­nosti v kor­po­ráte tenký lad. Láka ma dob­ro­druž­stvo a prí­le­ži­tosť tvo­riť nové veci hoci aj s rizi­kom, že to nevyjde. Star­tup je hrbo­ľatá cesta, povie ti z akého si cesta. Vyža­duje si neus­tálu ener­giu na pre­ko­ná­va­nie pre­ká­žok, trpez­li­vosť a kus šťas­tia. Vo finále ťa to zmení, k lep­šiemu.

Veľa mla­dých má práve strach z toho, že zabijú 4 roky života a potom nič z toho. Ako to vní­maš ty?

Práve mladý by to mali skú­siť, lebo nemajú zod­po­ved­nosť za rodinu, deti. Môžu si dovo­liť robiť chyby. 4 roky je okno, kedy sa cca ukáže, či pro­jekt má šancu pre­žiť, alebo nie. Z takejto 4 roč­nej skú­se­nosti potom bene­fi­tujú celý život.

Pre kaž­dého je takáto cesta víťazs­tvom nad sebou samým. Stojí to za to. Držím všet­kým palce!

Pridať komentár (0)