Z NULY DO SVE­TA: Richard Voda, CEO Vez­ma — apli­ká­cie, kto­rú chce­li okrem Slo­ven­ska vša­de

Lukáš Gašparík / 16. februára 2016 / Rozhovory

Star­tup, do kto­ré­ho inves­to­val aj zakla­da­teľ Sygi­cu Michal Štencl, sa dob­re roz­be­hol, zís­kal nie­koľ­ko tisíc zákaz­ní­kov z celé­ho sve­ta, písal o ňom Vice Pre­si­dent Mic­ro­sof­tu na svo­jom blo­gu, ako o úspeš­nom prí­kla­de clou­do­vé­ho star­tu­pu, umiest­ňo­val sa na prvých prieč­kach v rôz­nych start-up súťa­žiach. Dnes o nich už toľ­ko nepo­čuť. Spý­ta­li sme sa spo­lu­za­kla­da­te­ľa spo­loč­nos­ti Richar­da Vodu, aký je aktu­ál­ny stav pro­jek­tu.

Ahoj Rišo, aj keď Vez­ma nie je žiad­nym nová­či­kom vo sve­te star­tu­pov a ty si sta­rý har­cov­ník, skús našim čita­te­ľom v skrat­ke pove­dať, čo je Vez­ma.

Pre tých, čo nás ešte nepoz­na­jú — Vez­ma je pro­jekt, kto­rý sme zalo­ži­li v roku 2012, čiže dnes už má sko­ro šty­ri roky. Vez­ma je GPS apli­ká­cia na zazna­me­ná­va­nie úda­jov o polo­he a prej­de­ných km váš­ho vozid­la. Tie­to úda­je potom pro­stred­níc­tvom inter­ne­tu pre­ná­ša do Inter­ne­to­vé­ho kon­ta pou­ží­va­te­ľa, kto­ré fun­gu­je na tech­no­ló­gii Mic­ro­soft Azu­re.

Aké boli začiat­ky?

Po ťaž­kých peri­pe­tiách vývo­ja prvé­ho funkč­né­ho pro­to­ty­pu, sme v r.2013 dali pro­dukt na trh a po 6 mesia­coch sme sprí­stup­ni­li aj komerč­nú ver­ziu, kto­rú sme postup­ne loka­li­zo­va­li do via­ce­rých jazy­ko­vých mutá­cií. Poda­ri­lo sa nám zís­kať viac ako 200 tis. inšta­lá­ci­ií a viac ako 1000 pla­tia­cich zákaz­ní­kov z viac ako 42 kra­jín sve­ta. S dob­rým kon­verz­ným pome­rom pre kľú­čo­vé kra­ji­ny, ako USA, Cana­da, Aus­trá­lia, sme boli jedi­ná apli­ká­cia svoj­ho dru­hu na sve­te dostup­ná na všet­kých mobil­ných Os.

V polo­vi­ci 2014 sme spus­ti­li fun­drai­sing na Seriu A. Napriek doká­za­niu pro­of-of-con­cept-u sa nám nepo­da­ri­lo do kon­ca roku 2014 pre­sved­čiť žiad­ne­ho inves­to­ra, a náš Cash-Flow stá­le nebol taký, aby sme moh­li pokra­čo­vať finan­co­vať vývoj pro­duk­tu a pokra­čo­vať v expan­zii. Z toh­to dôvo­du sme muse­li eli­mi­no­vať nákla­dy pre­dov­šet­kým na vývoj pro­duk­tu a pris­pô­so­biť sa aktu­ál­ne­mu sta­vu finan­cií.Tím Vezma

Tím Vez­ma

To si ma teraz cel­kom prek­va­pil tak­to na úvod. Z toho, čo si teraz pove­dal to vyzne­lo, že máte skve­le našliap­nu­té, kde nastal prob­lém s fun­drai­sin­gom??

Tých dôvo­dov pre­čo sme nezoh­na­li penia­ze, je urči­te viac. Rai­so­va­li sme pre­dov­šet­kým na Slo­ven­sku, pre­to­že z kon­tak­tov s inves­tor­mi z USA, sme pocho­pi­li, že tade ces­ta neve­die. Inves­to­rom v Ame­ri­ke sa náš pro­dukt náram­ne páčil, oslo­vi­li nás dokon­ca inves­to­ri z TIER 1 fon­du Bes­se­mel Par­tners, kto­rý mimo iné­ho inves­to­va­li do Sky­pe a Lin­ke­dIn. V momen­te, keď zis­ti­li že sme fir­ma zo Slo­ven­ska ich záu­jem upadol.…Tieto fon­dy majú dosta­tok prí­le­ži­tos­tí inves­to­vať do pro­jek­tov v USA, kde majú fir­my “po-ruke” a nemu­sia kvô­li 3 – 5m inves­tí­cii cho­diť na Slo­ven­sko. Navy­še poten­ciál­na inves­tí­cia bola mož­ná pod pod­mien­kou pre­su­nu do USA. V mojej život­nej fáze — rodi­na, deti a vybu­do­va­né záze­mie, táto alter­na­tí­va pre­su­nu do USA už nepri­chá­dza­la v úva­hy.

Väč­ši­nu úsi­lia som teda inves­to­val do oslo­ve­nia inves­to­rov na SK. Hľa­dal som inves­tí­ciu na roz­voj v mini­mál­nej výš­ke 1m Euro, aby sme moh­li zasta­bi­li­zo­vať tím, a vytvo­riť ďal­šie pre­daj­né kaná­ly. Ale na Slo­ven­sku som nena­šiel inves­to­ra, kto­rí by bol pro­jek­tu naklo­ne­ný. Ja som nech­cel rai­so­vať 200k, lebo taká suma pre nás nema­la zmy­sel. Za tú sumu by sme pre­ži­li rok a potom by som zhá­ňal penia­ze zno­va. Pre­to sme hľa­da­li rádo­vo sumu mili­ón plus a tú nám tu nikto nech­cel dať.

Aký je teda aktu­ál­ny stav?

Keď­že nám fun­drai­sing nevy­šiel, musel som ose­kať nákla­dy, pre­dov­šet­kým na deve­lop­ment a nasta­viť fir­mu, aby fun­go­va­la s tým, na čo si zaro­bí. Nedos­tat­kom finan­cií trpí rých­losť vývo­ja pro­duk­tu, ale napriek tomu sa nám poda­ri­lo v roku 2015 zdvoj­ná­so­biť trž­by z pred­pla­te­ných slu­žieb a dostať fir­mu do čier­nych čísiel. 

Nie je ško­da, že ste nezís­ka­li zdro­je na ďal­ší rast, keď sa už vyvi­nu­lo toľ­ko úsi­lia na ove­re­nie biz­ni­su?

Samoz­rej­me, je, ale tre­ba akcep­to­vať situ­áciu aká je a pris­pô­so­biť sa jej. Nemá zmy­sel lamen­to­vať, ako je u nás zvy­kom. Je jas­né, že na tem­po, kto­rým by sme chce­li ísť, nám chý­ba­jú penia­ze a tým, že chý­ba­jú penia­ze ide motor pomal­šie. Dôle­ži­te je, že biz­nis ras­tie a zákaz­ní­kov pri­bú­da. Len pre porov­na­nie fir­ma z USA Mile­IQ, kto­rá zača­la v tom istom čase, ako my a robí pres­ne to isté narai­so­va­la 14m USD. Pred nedáv­nom ju kúpil Mic­ro­soft.Aplikácia Vezma

Nech­ce sa mi veriť, že v prí­pa­de čísiel, kto­ré si pre­zen­to­val, sa na Slo­ven­sku nena­šiel nikto, kto by inves­to­val.

Mys­lím že pre lokál­nych inves­to­rov nebol pro­jekt dosta­toč­ne ino­va­tív­ny, nevi­de­li v ňom poten­ciál ale­bo nepo­va­žo­va­li pro­of of con­cept za dosta­toč­ný, ale­bo vide­li rizi­ko veľ­kej kon­ku­ren­cie, lebo na trhu je veľa GPS rie­še­ní, ale­bo sme chce­li viac peňa­zí, ako boli ochot­ní inves­to­vať. Ale tre­ba pove­dať, že rai­so­vať Sériu A je v porov­na­ní s USA prob­lé­mom nie­len na Slo­ven­sku ale aj v EU. Jed­no­du­cho ape­tít inves­to­rov a ocho­ta ris­ko­vať je väč­šia v USA, ako v EU ale­bo na SK. Ale verím, že časom sa to vylep­ši. Veď sa pozri­te ako ras­tú seed inves­tí­cie.

Ako hod­no­tíš Slo­ven­ských Inves­to­rov?

Pove­dal by som, že tak ako star­tu­pis­ti aj oni zbie­ra­jú skú­se­nos­ti, veď celý start-up eko­sys­tém sa tu iba rodí tak­po­ve­diac za pocho­du. Tak­že je jas­né, že v porov­na­ní s kra­ji­na­mi s tra­dí­ci­ou, ako napr. USA majú aj naši inves­to­ri čo dobie­hať. Skú­se­nos­ti sú nepre­no­si­teľ­né, veci si tre­ba odžiť. Ide­ál­ne je ak má za sebou inves­tor zopár star­tu­pov, kde pôso­bí v aktív­nej roli od začiat­ku, až po koniec. Potom má refe­renč­ný rámec, kde vie pove­dať, čo také­to pro­jek­ty potre­bu­jú na to aby boli úspeš­né. 
Naši inves­to­ri majú samoz­rej­me neja­kú tú skú­se­nosť a urči­te aj valid­nú majú, ale veľa z nich si star­tu­pom nikdy nepreš­lo, zís­ka­li penia­ze zo štát­nych zaká­zok ale­bo iné­ho pod­ni­ka­nia. Chý­ba im refe­renč­ný rámec, o kto­rý by sa moh­li oprieť.Screen Shot 2016-02-16 at 19.49.27

Mož­no by som sa vrá­til tro­cha na začia­tok. Prvé penia­ze do Vez­my vlo­žil ešte Michal Štencl a ľudia oko­lo Sygi­cu. Ako si sa dostal k tým­to ľuďom?

Na začiat­ku ma naja­li, aby som uro­bil ana­lý­zu rôz­nych prí­le­ži­tos­tí v seg­men­te LBS (loca­ti­on based ser­vi­ces), kde vzni­ka­lo kopec zau­jí­ma­vých pro­jek­tov. Ja som odpo­ru­čil, vytvo­riť glo­bál­ne dostup­nú služ­bu GPS trac­kin­gu, kto­rá pre seg­ment malých a stred­ných firiem odstrá­ni exis­tu­jú­ce bari­é­ry kla­sic­kých har­dwa­ro­vých rie­še­ní t.j. – netre­ba kupo­vať hw, lebo všet­ci budú mať GPS smart­fón, Fle­xi­bil­ná jed­no­du­chá služ­ba, kto­rú si vyskú­šam a kedy­koľ­vek zru­ším a navy­še ceno­vo dostup­ná. S tým­to nápa­dom som pre­sved­čil Miša a ďal­ších ľudí v Sygi­cu, kto­rý inves­to­vai penia­ze do ich inves­tič­né­ho fon­du Sygic LTd. Náslen­de sme zalo­ži­li fir­mu Work in field s.r.o., kto­rá túto myš­lien­ku pre­ta­vi­la do služ­by.

Sygic Group Limit­ted je inves­tor­ská sku­pi­na?

Syigc Group Limit­ted vní­mam ako pri­vát­ny early-stage/seed fond, do kto­ré­ho vlo­ži­li penia­ze zakla­da­te­lia Sygi­cu s cie­ľom inves­to­vať do vybra­ných prí­le­ži­tos­tí v oblas­ti LBS. Keď sa tie­to penia­ze vo fon­de inves­to­va­li fond sa uzat­vo­ril.

Michal Štencl ti neve­del pomôcť so svo­jím networ­kom? Prí­de mi to, že medzi Vez­mou a Sygi­com moh­li byť zau­jí­ma­vé syner­gie, či sa mýlim?

Syner­gií si je z môj­ho pohľa­du dosť. Vyskú­ša­li sme pre­po­je­nie Vez­ma a Sygic navi­gá­cie, kde navi­gá­cia slú­ži­la, ako kanál na akvi­zí­ciu nových zákaz­ní­kov, ale pri­nies­lo to iba down­lo­ady, kto­ré sa vo finá­le nepre­ta­vi­li do pla­tia­cich zákaz­ní­kov. Iné for­my spo­lu­prá­ce, kto­ré by spo­loč­ný pro­jekt posu­nu­li ďalej sa nena­šiel.

Pre­čo sa to pod­ľa teba nesta­lo?
Neviem, odpo­ve­dať na túto otáz­ku.

Vezma

Ak by dnes pri­šiel inves­tor s tým, že tu máš 1,5 mil., išiel by si do toho?

Medzi­ča­som som aj ja naštar­to­val ďal­šie akti­vi­ty, tak­že Vez­me sa venu­jem pop­ri nich. Pri vstu­pe ďal­šie­ho inves­to­ra by som sa sna­žil, aby na úrov­ni akci­oná­rov vznik­la doho­da, o vlast­níc­kej štruk­tú­re, kto­rá vytvo­rí vo fir­me sil­ný motor, kto­rý fir­mu bude dlho­do­bo ťahať vpred. 

Dnes som sa s tebou chcel baviť hlav­ne o tom, ako sa vám poda­ri­lo stať sa „glo­bál­nou“ spo­loč­nos­ťou a nájsť zákaz­ní­kov po celom sve­te. Vieš mi k tomu pove­dať viac?

Pôvod­ný názov app­ky bol Work in field, ale keď sme apli­ká­ciu zlo­ka­li­zo­va­li tak sme hľa­da­li medzi­ná­rod­né pome­no­va­nie, kde by zákaz­ní­ci vyslo­vo­va­li a písa­li názov bez chýb. Tak vzni­kol názov Vez­ma. Dob­rým pozi­ci­onin­gom cez kľú­čo­vé slo­vá na aps­to­re-och a hod­no­te­ním zákaz­ní­kov sme zís­ka­li sluš­né down­lo­ady.

Tým, že naša služ­ba vyža­do­va­la iba mobil­ný tele­fón a pri­po­je­nie na inter­net sme oslo­vi­li veľ­ký trh.

Čiže už od začiat­ku si roz­mýš­ľal nad tým, ako uro­biť glo­bál­ny pro­dukt a nie lokál­ny?

My sme dokon­ca ani lokál­nu ver­ziu neuro­bi­li. Dodnes je štruk­tú­ra zákaz­ní­kov taká, že viac ako 70% je USA, Kana­da, Aus­trá­lia a západ­ná Euró­pa. Slo­ven­sko a Čechy boli sla­bé.

Ako ste app­ku pro­mo­va­li okrem všet­kých app sto­re-ov?

My sme nema­li žiad­ne penia­ze na mar­ke­ting. Všet­ky penia­ze išli do vývo­ja pro­duk­tu. Dob­rý pro­dukt, zna­me­ná dob­ré refe­re­ni­ce a to sa pre­ta­ví do hod­no­te­nia v aps­to­roch a dob­re hod­no­te­nie zna­me­ná dob­ré počty down­lo­adov.

Aplikácia vezma

Ako sa o vás dozve­de­li zákaz­ní­ci.

Keď sme zis­ti­li, že naj­viac kli­en­tov je z USA, upra­vi­li sme pro­dukt aj vizu­ál na potre­by zákaz­ní­kov v USA. Na webe sme napr. dali USA tel. čís­lo na sup­port. Zákaz­ník ani nevie, že volá na Slo­ven­sko.… Čo bolo dôle­ži­té dob­re sme pome­no­va­li apli­ká­ciu v apps­to­re. Názov „GPS Mile­a­ge Trac­ker“ čo je dosta­toč­ne popis­né na to, aby to ľudia našli aj orga­nic­ky. Máme aj dob­rý popis pro­duk­tu a hod­no­te­nia, to bol vlast­ne kľúč k úspe­chu. Zača­li sme na Goog­le Play, potom Win­do­ws a neskôr až iOS a na koniec Black­ber­ry. Pro­duct explai­ner video sme si uro­bi­li sami.

Tak­že pred­sa ste inves­to­va­li do mar­ke­tin­gu ☺. Deve­lo­per­ský tím je kde?

Celý tím pozos­tá­va z fron­ten­ďá­ka, back-enďák, app deve­lo­per a štu­dent sup­por­ťák. Ja robím pro­dukt mar­ke­ting a busi­ness deve­lop­ment. Cel­ko­vo sme na vývoj pro­duk­tu dodnes minu­li 470 K . Plat­by za pro­dukt sa rea­li­zu­jú cez Pay­pal, Brain­tree a cez in-app.

Máte dopyt aj z enter­pri­se sek­to­ra?

Občas máme dopyt aj z enter­pri­se pro­stre­dia, hlav­ne kli­en­ti z USA veľ­ké fir­my pre­ja­vu­jú záu­jem. Žiaľ tu trpí­me tím, že nemá­me poboč­ku v USA, kto­rá by vede­la robiť bus.devlopment a lokál­ny sup­port. Z toh­to dôvo­du nám tie­to prí­le­ži­tos­ti odchá­dza­jú. Máme pri­pra­ve­nú pro­duk­to­vú ver­ziu, kto­rá má v sebe aj OBD dongle…plug & play rie­še­nie pre firem­ných zákaz­ní­kov, kto­ré sme s úsep­chom už otes­to­va­li.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Aké ťaž­ké (ale­bo jed­no­du­ché) je teda robiť zo Slo­ven­ska glo­bál­ny pro­jekt?

Mys­lím, že vytvo­riť pro­dukt, sa ako tak dá aj lokál­ne, prob­lém je zmar­ke­to­vať ho a pre­dať. Chý­ba­jú kva­lit­ný ľudia na bus. deve­lop­ment, mar­ke­ting a eco-sys­tém inves­to­rov v sérii A, kto­rý by pro­jek­ty doká­za­li finanč­ne podržať, aby si doká­za­li vytvo­riť udr­ža­teľ­nú kon­ku­renč­nú výho­du.

Kon­ku­ren­cia nikdy nespí. Ako to dnes vyze­rá v tom­to seg­men­te?

V našich začiat­koch sme mali cel­ko­vo vo svo­je kate­gó­rii 2 – 3 naj­lep­ší pro­dukt. Pri­nies­li sme na trh veľa ino­vá­cií, či už to bol Azu­re cloud ale­bo iné tech­no­ló­gie, kto­ré do dnes s úspe­chom využí­va­me. Dnes, ešte stá­le žije­me zo „sta­rej slá­vy“.. ale vývoj je pomal­ší vďa­ke obme­dze­né­mu cash flo­wu a tak fir­my, kto­ré majú viac v keše­ni idú rých­lej­šie a majú tak samoz­rej­me dlho­do­bo lep­šiu šan­cu pre­žiť.

Pred­po­kla­dám, že ste spra­vi­li aj neja­ké „fuck-upy“ pri vývo­ji. Skús sa nám pochvá­liť neja­kou per­lič­kou ☺?

Fuc­ku­pom sa nedá vyhnúť. Sú súčas­ťou vzni­ku star­tu­pu a sú boles­ti­vé :) JA som naprí­klad na začiat­ku nade­fi­no­val pro­dukt straš­ne naši­ro­ko.. lebo som chcel per­pe­tum mobi­le.… a až pri prá­ci sme si uve­do­mi­li, že nie sme kapa­cit­ne schop­ní taký­to pro­dukt uro­biť. Moja pred­sta­va bola pri­veľ­mi obsiah­la a nako­niec sme si muse­li vybrať len jed­nu časť a to bol ten GPS moni­to­ring a ten spra­viť dob­re. Ale naj „fuck-up“ bol asi ten, že v pod­sta­te celú prvú ver­ziu app­ky sme doslov­ne splách­li. Väč­ši­nu deve­lo­per­ských prác sme na začiat­ku out­sour­co­va­li a tam sa nám uká­za­lo, že to nefun­go­va­lo. Tu sme uto­pi­li cel­kom sluš­nú sumu. Ale ce-la vi.Aplikáciu Vezma môžeš použiť na každom zariadení

Mys­líš, že ti spo­lu­prá­ca so Sygi­com nie­čo dala? Kde bol prí­nos?

Urči­te áno. Z seba som vďač­ný za dôve­ru a prí­le­ži­tosť, vybu­do­vať glo­bál­nu služ­bu a tiež za pod­po­ru vo for­me poskyt­nu­tia pries­to­rov, vody a kávy, kto­rej sme veľa vypi­li. ☺ Na oplát­ku sme my pomoh­li Sygi­cu svo­ji­mi skú­se­nos­ťa­mi v oblas­ti clou­du prí­pad­ne pri pou­ži­tí nie­kto­rých vývo­jo­vých tech­no­ló­gií, čo im urči­te skrá­ti­lo ich lear­ning cur­ve.

Čo si sa teda naučil zo star­tu­po­vé­ho živo­ta? Je to nie­čo, čo by si odpo­rú­čal ďal­ším, či skôr ruky preč? Pred­sa máš už svoj vek. ☺

Je to na kaž­dom, akú si vybe­rie ces­tu. Ja mám za to, že život je krát­ky na to, aby som ho celý pre­se­del ako zamest­na­nec v kanc­li s bez­peč­ným pla­tom. Aj keď dnes je otáz­ka bez­peč­nos­ti v kor­po­rá­te ten­ký lad. Láka ma dob­ro­druž­stvo a prí­le­ži­tosť tvo­riť nové veci hoci aj s rizi­kom, že to nevyj­de. Star­tup je hrbo­ľa­tá ces­ta, povie ti z aké­ho si ces­ta. Vyža­du­je si neus­tá­lu ener­giu na pre­ko­ná­va­nie pre­ká­žok, trpez­li­vosť a kus šťas­tia. Vo finá­le ťa to zme­ní, k lep­šie­mu.

Veľa mla­dých má prá­ve strach z toho, že zabi­jú 4 roky živo­ta a potom nič z toho. Ako to vní­maš ty?

Prá­ve mla­dý by to mali skú­siť, lebo nema­jú zod­po­ved­nosť za rodi­nu, deti. Môžu si dovo­liť robiť chy­by. 4 roky je okno, kedy sa cca uká­že, či pro­jekt má šan­cu pre­žiť, ale­bo nie. Z takej­to 4 roč­nej skú­se­nos­ti potom bene­fi­tu­jú celý život.

Pre kaž­dé­ho je taká­to ces­ta víťazs­tvom nad sebou samým. Sto­jí to za to. Držím všet­kým pal­ce!

Pridať komentár (0)