Z nuly k obla­kom: Jaro­slav Mráz: V ško­le v pod­ni­ka­ní neexce­lo­val, dnes ria­di dve IT fir­my a vzde­lá­va nádej­ných ajťá­kov

Marianna Mikešová / 9. apríla 2017 / Rozhovory

zdroj: archív Jaroslava Mráza

IT guru srd­com aj dušou, pre kto­ré­ho je prá­ca naj­väč­šou váš­ňou. Mla­dý Slo­vák Jaro­slav Mráz o sve­te počí­ta­čov rád pred­ná­ša, je odbor­ní­kom na inte­rak­tív­ne vzde­lá­va­nie, no ešte rad­šej vymýš­ľa stá­le nové rie­še­nia, ako pomo­cou IT uľah­čiť fir­mám život. Šéfu­je dvom úspeš­ným spo­loč­nos­tiam iGe­ek a Ally­com, kto­rú sám zalo­žil.

Ahoj, Jaro. Si naozaj pro­ak­tív­ny člo­vek — ria­diš dve IT fir­my a záro­veň si čle­nom pred­sta­ven­stva v JCI Slo­va­kia. Je ešte nie­čo, na čo som zabud­la? Pre­zraď nám, ako to všet­ko zvlá­daš s takým pre­hľa­dom?

Áno, je to sku­toč­ne tak, som cel­kom hype­rak­tív­ny člo­vek. :) Ally­com sa zaobe­rá naj­mä sprá­vou, ser­ver­mi, clou­dom a opti­ma­li­zá­cia­mi a iGe­ek sa zaobe­rá vývo­jom mobil­ných apli­ká­cií a infor­mač­ných sys­té­mov. Mož­no spo­me­niem ešte fakt, že s Ally­com pôso­bím ako exter­ný CTO v nie­koľ­kých medzi­ná­rod­ných spo­loč­nos­tiach. Otáz­ku, ako to zvlá­dam, dostá­vam čas­to, no prav­dou je, že čas­to ani sám neviem. Mys­lím si, že člo­vek si časom pri­ro­dze­ne vybu­du­je svo­je hlav­né pri­ori­ty a záro­veň má svoj uni­kát­ny mix skú­se­nos­tí, kto­ré mu umož­nia úlo­hu dokon­čiť rých­lej­šie, a pre­to toho zvlád­ne viac. Samoz­rej­me, sú za tým aj hodi­ny prá­ce.

Dnes ako pod­ni­ka­teľ ovplyv­ňu­ješ dia­nie v IT sve­te mini­mál­ne na Slo­ven­sku. Spo­mí­naš si na svo­je začiat­ky v IT?

Počí­ta­če sú so mnou tak­mer celý život. Keď som mal 5 rokov, otec pri­nie­sol domov prvý, vte­dy popu­lár­ny didak­tik gama, a o pár rokov na to Intel 286. Nie­koľ­ko rokov ma bavi­lo sa na ňom len hrať, no časom ma zača­lo viac zau­jí­mať, ako fun­gu­je. Postup­ne som sa samoš­tú­di­om a metó­dou pokus — omyl zlep­šo­val. Na stred­nej ško­le som si tým začal troš­ku zará­bať a kedže som stá­le sle­do­val novin­ky a vždy ma bavi­lo písať, začal som písať člán­ky pre vte­dy zná­my IT onli­ne den­ník inet.sk. Skla­dal som tiež počí­ta­če pre zná­mych, opra­vo­val ich ale­bo robil drob­nú údrž­bu.

Keď som kon­čil dru­hý roč­ník, vši­mol si to ria­di­teľ našej ško­ly a najal ma ako správ­cu IT. Bola to skve­lá skú­se­nosť, pre­to­že je ťaž­šie zabez­pe­čiť počí­ta­če s obme­dze­ným roz­poč­tom pro­ti hra­niu-chti­vým štu­den­tom, než zabez­pe­čiť ich v bež­nej fir­me. Keď som si na to vymys­lel svoj sys­tém, kto­rý fun­go­val, pove­dal som si, že by som toho sti­hol aj viac, a tu sa zro­dil môj nápad začať pod­ni­kať.

Foto: archív Jaro­sla­va Mrá­za

Pod­ni­kať si začal už počas štú­dia na STU-čke. Mys­líš si, že ťa pre kari­é­ru v IT sve­te pri­pra­vi­la skôr ško­la ale­bo spo­me­nu­té samoš­tú­dium?

V mojom prí­pa­de to bolo skôr o samo­vzde­lá­va­ní. Špe­cia­li­zu­jem sa na oblas­ti, kto­ré sa na vyso­kej ško­le neučia a nie­kto­ré sa dajú nado­bud­núť iba skú­se­nos­ťa­mi. Je tiež zná­me, že IT je jed­na z málo oblas­tí, kde pre úspech nepot­re­bu­ješ vyso­kú ško­lu. Keď už sa však člo­vek pre štú­dium roz­hod­ne, musí si uve­do­miť, že štu­du­je sám pre seba. V mojom prí­pa­de ško­la fun­go­va­la skôr ako refe­renč­ná prí­ruč­ka. Počas štú­dia nie je vždy mož­né pre­nik­núť do kaž­dej prob­le­ma­ti­ky, ale keď o nej vieš a náho­dou sa s ňou stret­neš, vieš, kde hľa­dať infor­má­cie. Keď sa však nad tým zamys­lím, z pod­ni­ka­nia som v ško­le dostal C. :)

Štú­dium si ukon­čil len nedáv­no. Čo by si pora­dil mla­dým, kto­rí sa chcú vydať na podob­nú drá­hu ako ty?

V rám­ci JCI cho­die­vam robiť pred­náš­ky na vyso­ké ško­ly a zvy­čaj­ne štu­den­tom hovo­rím, že naj­dô­le­ži­tej­šie je jed­no­du­cho začať. Keď som začal pod­ni­kať ja, bol som ešte zamest­na­ný na TPP a záro­veň som cho­dil na výš­ku, tak­že na výho­vor­ku „nemám čas“ odpo­ve­dám: Dá sa to. Mys­lím si, že je jed­no, či sa roz­hod­neš pod­ni­kať ale­bo byť zamest­na­ný. Obo­je vyža­du­je, aby si člo­vek vybral to, čo ho naj­viac baví a v tom sa sám zlep­šo­val. Keď člo­ve­ka prá­ca baví, má pre ňu vášeň, a to sa nedá okla­mať. Nad­ria­de­ný aj zákaz­ník to spoz­na­jú a keď to pod­lo­žíš zna­los­ťa­mi a dob­re odve­de­nou prá­cou, budeš mať úspech v oboch prí­pa­doch. Navy­še, ako sa hovo­rí, na kon­ci dňa sa budeš môcť na seba pokoj­ne pozrieť v zrkad­le.

Okrem toho, že dnes JCI Slo­va­kia pred­se­dáš, si sa v roku 2013 stal top fina­lis­tom súťa­že Štu­dent­ská pod­ni­ka­teľ­ská cena. Ako to pomoh­lo tvoj­mu biz­ni­su?

V súťa­ži sme zís­ka­li jed­nu z hlav­ných cien, kto­rou bola cena Minis­tra škols­tva, vedy, výsku­mu a špor­tu Slo­ven­skej Repub­li­ky. Súťaž mala viac pozi­tív: Donú­ti­la ma pre­hod­no­tiť naše výsled­ky a vybrať naj­zau­jí­ma­vej­šie rie­še­nia zo všet­kých, čo sa nám neskôr ziš­lo ako pod­kla­dy pre spí­sa­nie refe­ren­cií. No tým naj­väč­ším prí­no­som bol mediál­ny pries­tor, kto­rý umož­nil ľuďom dozve­dieť sa o našej prá­ci.

Foto: archív Jaro­sla­va Mrá­za

Vra­ví sa, že na Slo­ven­sku máme stá­le málo kva­li­fi­ko­va­ných ľudí v IT oblas­ti. Čo sa dá robiť, aby sa to zme­ni­lo?

Bohu­žiaľ, je to tak, ale nie je to prob­lém iba Slo­ven­ska. Pod­ľa jed­nej štú­die chý­ba­lo v celej EU minu­lý rok viac ako 800-tisíc kva­lit­ných ľudí z IT a toto čís­lo len naras­tá. Na Slo­ven­sku je prob­lém hlav­ne v ľuďoch a ich prí­stu­pe. Veľa štu­den­tov, kto­rých som sa opý­tal, pre­čo sa dali na IT, mi pove­da­lo: Lebo dob­re pla­tia. Keď k nám nie­kto prí­de na poho­vor, vždy sa pýtam na jeho osob­né pro­jek­ty a čas­to dostá­vam odpo­veď, že pra­co­val iba na škol­ských. Chý­ba im spo­me­nu­tá vášeň.

Osob­ne nepo­znám niko­ho, koho prá­ca baví, a doká­že len tak sedieť bez toho, aby sám nie­čo skú­šal. Tým sa líšia prie­mer­ní od tých skve­lých. Taký člo­vek pri­ná­ša mecha­nic­kú prá­cu a len malú pri­da­nú hod­no­tu. Ak si teda nie­kto na poho­vo­re vyžia­da vyso­ký plat len pre­to, že vyštu­do­val a nemá čo iné ponúk­nuť, je pre nás nezau­jí­ma­vý. Naopak, ak prí­de nie­kto so schop­nos­ťa­mi, je nám jed­no, čo štu­do­val. Ľuďom chý­ba schop­nosť kom­plex­ne sa zhod­no­tiť, odha­liť svo­je sla­bé mies­ta a pra­co­vať na nich. S tým nám pomô­že iba zme­na nasta­ve­nia spo­loč­nos­ti na kva­li­tu.

Prej­di­me k spo­loč­nos­ti Ally­com, kto­rá sa pod tvo­jím vede­ním zaobe­rá IT out­sour­cin­gom. Takých­to firiem je na Slo­ven­sku veľa. Čím vyčnie­va­te z radu?

Ten­to fak­tor sa z môj­ho pohľa­du posu­dzu­je ťaž­ko, veľ­mi kon­ku­ren­ciu nerie­ši­me. Medzi naše prven­stvá však pat­rí, že sme ako jed­na z prvých firiem na Slo­ven­sku posky­to­va­li clou­do­vé pro­duk­ty. Naším hlav­ným cie­ľom je však dodá­vať kva­lit­né rie­še­nia, pre­to zákaz­ní­kom na rovi­nu hovo­rí­me, čo pôj­de a čo nie. Ak je nie­čo nere­ál­ne ale­bo nás tla­čia do náku­pu nekva­lit­né­ho vyba­ve­nia, pre­be­rie­me to so zákaz­ní­kom a ak sa nedo­hod­ne­me na nie­čom, čo bude fun­go­vať, rad­šej zákaz­ku odmiet­ne­me. Pra­cu­je­me čis­to pre B2B, pre­to sú naše meno a kva­li­ta to jedi­né, čo máme. Asi to fun­gu­je, lebo jedi­ný náš mar­ke­ting sú odpo­rú­ča­nia od kli­en­tov. Keď­že k nám však pre­chá­dza­jú kli­en­ti od kon­ku­ren­cie, zrej­me nie­čo robí­me správ­ne.

Foto: archív Jaro­sla­va Mrá­za

Pre­čo sa fir­mám opla­tí IT služ­by out­sour­co­vať?

S out­sour­cin­gom v IT je to podob­ne ako vša­de inde. Ak sa nie­kam raz za čas ponáh­ľaš, je pre teba výhod­nej­šie zavo­lať si TAXI, ako si kúpiť auto. Rov­na­ko je to aj s IT. Keď potre­bu­ješ občas nie­čo nasta­viť a pova­he tvo­jej prá­ce sta­čí vzdia­le­ný dohľad, čo sta­čí pri 90% per­cen­tách firiem, nemu­síš pla­tiť člo­ve­ka na TPP, ale zapla­tíš si len tú “jed­nu jaz­du”. Navy­še, člo­vek, kto­rý robí IT out­sour­cing, rie­ši prob­lé­my vo via­ce­rých fir­mách, pre­to má čas­to lep­ší nad­hľad a viac skú­se­nos­tí. Podob­ne, ako keď lokál­ny taxi­kár pozná náz­vy ulíc a vie odpo­ru­čiť reštau­rá­ciu bez toho, aby nie­čo zadá­val do GPS.

Aké fir­my tvo­ria vašu kli­en­te­lu?

Špe­cia­li­zu­je­me sa na SMB, teda sek­tor malých a stred­ných firiem. Naše port­fó­lio je širo­ké, naprí­klad výrob­né spo­loč­nos­ti, HORE­CA seg­ment, ale naj­vač­šie zastú­pe­nie majú spo­loč­nos­ti zaobe­ra­jú­ce sa finan­cia­mi a ban­ko­vé inšti­tú­cie. Čo sa týka zahra­nič­ných firem, máme v port­fó­liu nie­koľ­ko čis­to zahra­nič­ných a nie­koľ­ko väč­ších medzi­ná­rod­ných spo­loč­nos­tí, pre kto­ré zastre­šu­je­me služ­by vo via­ce­rých kra­ji­nách.

Na firem­nom blo­gu ste sa nedáv­no dosť veno­va­li sprá­ve Azu­re od Mic­ro­sof­tu. Spo­lu­pra­cu­je­te s Mic­ro­sof­tom?

Veno­va­li a ešte aj bude­me veno­vať, keď nám zosta­ne čas na písa­nie člán­kov. Naším cie­ľom je v prvom rade osve­ta a záro­veň nás to baví. S Mic­ro­sof­tom spo­lu­pra­cu­jeme na nie­kto­rých pro­jek­toch a pat­rí­me medzi top par­tne­rov na Slo­ven­sku. Minu­lý rok sme zís­kali kom­pe­ten­ciu Mic­ro­soft Par­tner Sil­ver Cloud Plat­form a ten­to rok sme sa posu­nuli ešte o troš­ku ďalej a sta­li sme sa Mic­ro­soft Cloud Solu­tion Pro­vi­der (CSP) direct. Zna­mená to, že sme pria­mym par­tne­rom a pre­daj­com bez dis­tri­bú­cie či tre­tích strán.

Foto: archív Jaro­sla­va Mrá­za

Aké máte v Ally­com skú­se­nos­ti s Azu­re?

Pre­važ­ne pozi­tív­ne. Túto plat­for­mu pou­ží­va­me viac než dva roky a za ten čas sa veľ­mi posu­nu­la vpred. Kli­en­tom sme na nej vybu­do­va­li robust­nú infra­štruk­tú­ru pre pre­vádz­ko­va­nie ich kri­tic­kých apli­ká­cií ale­bo nami vyví­ja­ných rie­še­ní. Pra­co­val som aj s iný­mi plat­for­ma­mi, no Azu­re pova­žu­jem za naj­rých­lej­šie ras­tú­cu. Ponú­ka kopu dob­rých a bez­plat­ných slu­žieb, kto­ré je mož­né využiť ako pro­fe­si­onál­ne, tak aj pre nad­šen­cov. Pek­ným prí­kla­dom, že sa Azu­re zlep­šu­je, je fakt, že sám začal pod­po­ro­vať open sour­ce. Bra­ti­slav­ská poboč­ka nám jed­no z Azu­re moni­to­ro­va­cích rie­še­ní upra­vi­la tak, aby sme ho moh­li pou­žiť aj na sle­do­va­nie a kon­tro­lu našich rie­še­ní, kto­ré sú posta­ve­né prá­ve na open sour­ce.

Na túto tému si vie­dol aj ško­le­nia. Ešte stá­le sa fir­my boja využí­vať clou­do­vé služ­by?

Nedô­ve­ra stá­le pre­tr­vá­va, ale je tu vidieť výraz­ný prog­res. Pozi­tí­va v clou­de vidia skôr men­šie fir­my, pri väč­ších je voľ­bou skôr v čase, keď chcú sta­vať úpl­ne nové rie­še­nie ale­bo je čas obno­viť to sta­ré. V dneš­nej dobe už posky­to­va­te­lia plat­fo­riem umož­ňu­jú pou­ží­vať moder­né šif­ro­va­cie tech­no­ló­gie, tak­že tvo­je dáta sú v bez­pe­čí. Ak aj vo fir­me dôj­de k ich úni­ku, je za tým skôr ľud­ský fak­tor, bez ohľa­du na to, či sú dáta v clou­de ale­bo nie. Keď sa s kli­en­ta­mi baví­me na tému Mic­ro­soft a špe­ho­va­nie, vždy sa sme­jem, že ak by naozaj nie­čo také robi­li, môžu to robiť pria­mo na tvo­jom pc ale­bo ser­ve­ri a nemu­sia čakať, kým si dáš dáta do ich Clou­du. Na dru­hej stra­ne, keď Mic­ro­soft vymys­lel a vytvo­ril tech­no­ló­giu, na kto­rej bežia tvo­je apli­ká­cie, tak kto iný sa doká­že lep­šie posta­rať o to, aby beža­li čo naj­lep­šie?

Šéfu­ješ tiež fir­me iGe­ek, kto­rá sa venu­je vývo­ju mobil­ných apli­ká­cií. Na kto­ré svo­je výtvo­ry ste naj­viac hrdí?

Sme hrdí naj­mä na dve z nich. Prvým je Pola­ris — kom­plet­ný infor­mač­ný sys­tém na ria­de­nie spo­loč­nos­ti, kto­rá posky­tu­je inter­net. Sys­tém samos­tat­ne ria­di a nasta­vu­je zaria­de­nia nie­koľ­kých zna­čiek, ako napr. CIS­CO ale­bo Mik­ro­Tik, obsa­hu­je CRM a manaž­ment tech­ni­kov, pri­čom v reál­nom čase moni­to­ru­je stav infra­štruk­tú­ry všet­kých pri­po­je­ných bodov a zaria­de­ní až po kli­en­ta, a to všet­ko v zaria­de­ní s iOS. Tech­nik vie vďa­ka tomu v mobil­nej apli­ká­cii skon­tro­lo­vať, či má kli­ent zapla­te­nú fak­tú­ru, či má zapnu­tý rou­ter, či v ňom má pri­po­je­né zaria­de­nia a podob­ne.

Foto: archív Jaro­sla­va Mrá­za

Dru­hým rie­še­ním je apli­ká­cia Sle­do­va­nie zásie­lok. Je bez­plat­ná a trac­ku­je zásiel­ky slo­ven­skej pošty a iných kurier­ských firiem. Navy­še sme do nej vyro­bi­li API roz­hra­nie pre pre­vádz­ko­va­te­ľov E-sho­pov, kde ju môžu bez­plat­ne pou­žiť pre kli­en­tov, nie­len na trac­ko­va­nie zásie­lok počas pre­pra­vy ale pria­mo celej objed­náv­ky v E-sho­pe od jej pri­ja­tia cez bale­nie a dis­tri­bú­ciu až po doru­če­nie zákaz­ní­ko­vi. Apli­ká­cia si dlho­do­bo drží svo­ju pozí­ciu v top reb­ríč­ku busi­ness apli­ká­cií.

Zo star­ších pro­jek­tov sme hrdí naprí­klad na logic­kú hru Zane, kto­rá je už teraz bez­plat­ná a bola TOP 1 v Číne, Japon­sku, Rus­ku a na pop­red­ných mies­tach v ďal­ších kra­ji­nách.

Aké tren­dy pod­ľa teba v najb­liž­šej dobe môže­me čakať vo sve­te mobil­ných apli­ká­cií?

Tren­dy sa menia kaž­dú chví­ľu, ale mys­lím si, že to budú veci ria­de­né ume­lou inte­li­gen­ci­ou ale­bo ume­lá inte­li­gen­cia do vrec­ka. Nie­čo podob­né ako sú Cor­ta­na a Siri, ale sofis­ti­ko­va­nej­šie a osob­nej­šie. Mic­ro­soft má podob­ný nástroj Flow, kto­rý umož­ňu­je auto­ma­ti­zo­vať nie­kto­ré úlo­hy. Ja si nie­čo také pred­sta­vu­jem na dáta, emai­ly, inter­net a podob­né veci, ale s ume­lou inte­li­gen­ci­ou. Žije­me vo sve­te, kto­rý je už pre­hl­te­ný infor­má­cia­mi, den­ne nám kaž­dé­mu prí­de nie­koľ­ko sto emai­lov, kto­ré nemá­me čas čítať, pre­to oča­ká­vam, že prí­du rie­še­nia, kto­ré pre­čí­ta­jú a pocho­pia obsah emai­lo­vej komu­ni­ká­cie a samé sa posta­ra­jú o vytvo­re­nie úloh.

Foto: archív Jaro­sla­va Mrá­za

Líši sa neja­ko náplň tvo­jej prá­ce v Ally­com a v iGe­ek? Nehro­zí občas, tak ako pri dvoch deťoch, že jed­no môže ostať tro­chu zaned­ba­né?

Ja by som to nazval skôr par­tner­stvom, kde jeden pomá­ha dru­hé­mu. V oboch som ria­di­teľ a mana­žér, ale v iGe­ek sa viac zaobe­rám usa­bi­li­ty, návrhom fun­kci­ona­li­ty, logi­ky sys­té­mov a dizaj­nom rie­še­ní. V Ally­com zase rie­šim návrh infra­štruk­tú­ry, aké nástro­je je pre kli­en­ta dob­ré pou­ží­vať, rie­šim vhod­ný HW a SW. Zis­ťu­jem, ako pra­cu­je a ako sa to dá robiť efek­tív­nej­šie za využi­tia IT. Pop­ri­tom rie­šim kla­sic­ké úlo­hy IT Admi­na. Inšta­lu­jem a kon­fi­gu­ru­jem serv­re, čobím všet­ko, čo táto pozí­cia obná­ša, a občas si dokon­ca špi­ním ruky a ťahám káb­le sám. :)

Znie to tak, že tvoj pra­cov­ný deň je nabi­tý na prask­nu­tie. Stí­haš sa veno­vať aj inej záľu­be, ako biz­ni­su?

Biz­nis a prá­ca sú mojou hlav­nou váš­ňou, no mám aj veľa iných. Ako kaž­dý zo sve­ta IT mám rád tech­no­lo­gic­ké hrač­ky a rád tes­tu­jem nové veci. Rád tiež varím, čítam ale­bo píšem poé­ziu. Jed­na z mojich zbie­rok dokon­ca vyšla v elek­tro­nic­kej podo­be. Keď som bol mlad­ší, pomá­hal som orga­ni­zo­vať fes­ti­val japon­skej kul­tú­ry na Slo­ven­sku Ani­me­con, z čoho mi dodnes osta­la záľu­ba v ani­me a japon­skej kul­tú­re. Nedáv­no som sa pre­to dal aj na štú­dium japon­či­ny, tak­že by som sa do toho Japon­ska už aj mohol ísť pozrieť. :)

Pridať komentár (0)