O milión eur od Rubi­xLabu sa môžu start-upy uchá­dzať do 6.februára

Martin Rajec / 27. januára 2015 / Tools a produktivita

Nebude to len o penia­zoch. Vo feb­ru­ári sa usku­toční uda­losť, ktorá navždy zmení kari­éru mno­hým mla­dým ľuďom z celého sveta. Jedi­nečný pro­jekt svojho druhu na Slo­ven­sku, start-upový inku­bá­tor Rubi­xLab si pri­zve na „final pitch“ vybrané pro­jekty a roz­hodne, komu pomôže na ceste hore.

Na balík peňazí a sve­tové know-how si robí zálusk celý svet

Ak ste si mys­leli, že to bude opäť súboj na regi­onál­nej úrovni a kva­li­tou neprek­ro­číme ani hra­nice, vedzte, že kon­ku­ren­cia je silná. Pre­pra­co­vané biz­nis plány plné myš­lie­nok s ambí­ciou poko­riť sve­tový trh pri­chá­dzajú nie­len z Európy, ale dokonca aj z Ázie a Afriky. Pat­rónmi poskyt­nu­tých rád budú naj­väč­šie esá v obore, za všetky spo­me­nieme Mar­tina Hau­geho zo škan­di­náv­skeho fondu Cre­an­dum či Yoava Ben-Ariho z Google Ven­tu­res.

V Rubi­xLabe sa maká na plné obrátky

Dôka­zom, že tím ľudí v Rubi­xLabe nečaká so zalo­že­nými rukami, sú hotové vizu­ali­zá­cie láka­vých inte­ri­é­rov neďa­leko Zim­ného Šta­di­óna Ondreja Nepelu. Okrem rea­li­zá­cie este­tic­kých vychy­tá­vok sú v plnom prúde roko­va­nia s poten­ciál­nymi par­tnermi, s naj­väč­šími spo­loč­nos­ťami z IT branže. Naskytá sa tak výborná prí­le­ži­tosť vstú­piť do start-upo­vého biz­nisu poriad­nym kro­kom a zažiť tvrdú drinu a, samoz­rejme, kopec zábavy na sprie­vod­ných špor­to­vých či spo­lo­čen­ských akciách.

Mare­kovi Zámeč­ní­kovi a Duša­novi Duf­fe­kovi z Rubi­xLabu sa poda­rilo dať dokopy sku­točnezau­jí­ma­vých ľudí a je veľká šanca, že nie­ktorý zo zapo­je­ných pro­jek­tov nabe­rie sve­tový roz­mer.To je hlavný dôvod, ktorý ma pre­sved­čil vstú­piť do pro­jektu ako jeden z inves­to­rov,” objas­ňuje svo­je­nad­še­nie pre bra­ti­slav­ský inku­bá­tor jeden z inves­to­rov, Michal Suchoba.

Podať svoj pro­jekt môžete do 6.februára

Mys­líte, že exis­tuje lep­šia prí­le­ži­tosť pre váš start-up, aby nabral reálne kon­túry? Dopo­siaľ dostať „injek­ciu“ v takejto miere nebolo na Slo­ven­sku možné. Od pred­sta­ve­nia inku­bá­toru Rubi­xLab v decem­bri ubehli už nejaké týždne a čas na odo­vzda­nie vášho pro­jektu sa neúp­rosne kráti. Bola by veľká škoda pre vás či pre celý svet, ak by váš star­tup skon­čil v šuf­líku len preto, že ste neko­nali včas. Využite preto šancu, dajte hlavy dokopy a do 6.2. môžete nahrá­vať pro­jekty na tomto odkaze:http://rubixlab.com/upload/

Pridať komentár (0)