O mili­ón eur od Rubi­xLa­bu sa môžu start-upy uchá­dzať do 6.februára

Martin Rajec / 27. januára 2015 / Lifehacking

Nebu­de to len o penia­zoch. Vo feb­ru­ári sa usku­toč­ní uda­losť, kto­rá navž­dy zme­ní kari­é­ru mno­hým mla­dým ľuďom z celé­ho sve­ta. Jedi­neč­ný pro­jekt svoj­ho dru­hu na Slo­ven­sku, start-upo­vý inku­bá­tor Rubi­xLab si pri­zve na „final pitch“ vybra­né pro­jek­ty a roz­hod­ne, komu pomô­že na ces­te hore.

Na balík peňa­zí a sve­to­vé know-how si robí zálusk celý svet

Ak ste si mys­le­li, že to bude opäť súboj na regi­onál­nej úrov­ni a kva­li­tou neprek­ro­čí­me ani hra­ni­ce, vedz­te, že kon­ku­ren­cia je sil­ná. Pre­pra­co­va­né biz­nis plá­ny plné myš­lie­nok s ambí­ci­ou poko­riť sve­to­vý trh pri­chá­dza­jú nie­len z Euró­py, ale dokon­ca aj z Ázie a Afri­ky. Pat­rón­mi poskyt­nu­tých rád budú naj­väč­šie esá v obo­re, za všet­ky spo­me­nie­me Mar­ti­na Hau­ge­ho zo škan­di­náv­ske­ho fon­du Cre­an­dum či Yoava Ben-Ari­ho z Goog­le Ven­tu­res.

V Rubi­xLa­be sa maká na plné obrát­ky

Dôka­zom, že tím ľudí v Rubi­xLa­be neča­ká so zalo­že­ný­mi ruka­mi, sú hoto­vé vizu­ali­zá­cie láka­vých inte­ri­é­rov neďa­le­ko Zim­né­ho Šta­di­ó­na Ondre­ja Nepe­lu. Okrem rea­li­zá­cie este­tic­kých vychy­tá­vok sú v plnom prú­de roko­va­nia s poten­ciál­ny­mi par­tner­mi, s naj­väč­ší­mi spo­loč­nos­ťa­mi z IT bran­že. Nasky­tá sa tak výbor­ná prí­le­ži­tosť vstú­piť do start-upo­vé­ho biz­ni­su poriad­nym kro­kom a zažiť tvr­dú dri­nu a, samoz­rej­me, kopec zába­vy na sprie­vod­ných špor­to­vých či spo­lo­čen­ských akciách.

Mare­ko­vi Zámeč­ní­ko­vi a Duša­no­vi Duf­fe­ko­vi z Rubi­xLa­bu sa poda­ri­lo dať doko­py sku­toč­nezau­jí­ma­vých ľudí a je veľ­ká šan­ca, že nie­kto­rý zo zapo­je­ných pro­jek­tov nabe­rie sve­to­vý roz­mer.To je hlav­ný dôvod, kto­rý ma pre­sved­čil vstú­piť do pro­jek­tu ako jeden z inves­to­rov,” objas­ňu­je svo­je­nad­še­nie pre bra­ti­slav­ský inku­bá­tor jeden z inves­to­rov, Michal Sucho­ba.

Podať svoj pro­jekt môže­te do 6.februára

Mys­lí­te, že exis­tu­je lep­šia prí­le­ži­tosť pre váš start-up, aby nabral reál­ne kon­tú­ry? Dopo­siaľ dostať „injek­ciu“ v takej­to mie­re nebo­lo na Slo­ven­sku mož­né. Od pred­sta­ve­nia inku­bá­to­ru Rubi­xLab v decem­bri ubeh­li už neja­ké týžd­ne a čas na odo­vzda­nie váš­ho pro­jek­tu sa neúp­ros­ne krá­ti. Bola by veľ­ká ško­da pre vás či pre celý svet, ak by váš star­tup skon­čil v šuf­lí­ku len pre­to, že ste neko­na­li včas. Využi­te pre­to šan­cu, daj­te hla­vy doko­py a do 6.2. môže­te nahrá­vať pro­jek­ty na tom­to odka­ze:http://rubixlab.com/upload/

Pridať komentár (0)