Obno­vi­teľ­ná ató­mo­vá ener­gia sa stá­va rea­li­tou

Jakub Jablonický / 13. júla 2016 / Eko

Ame­ri­ka, Japon­sko a Čína sa pre­te­ka­jú o titul prvej kra­ji­ny, kto­rá vytvo­rí úpl­ne obno­vi­teľ­nú jad­ro­vú ener­giu. Prob­lé­mom je prí­sť na to, ako čo naj­vý­hod­nej­šie zís­kať urán z mor­skej vody, kto­rá je jeho nevy­čer­pa­teľ­ným zdro­jom.

A vyze­rá to, že Ame­ri­ka vedie. Nové obja­vy z jej národ­ných labo­ra­tó­rií zna­me­na­jú, že už sa viac nemu­sí­me pýtať, či je taký­to spô­sob zís­ka­va­nia urá­nu mož­ný a eko­no­mic­ký. Otáz­ny ostá­va už len pres­ný čas, kedy začne­me mor­skú vodu pou­ží­vať ako jeho pri­már­ny zdroj.

4 miliar­dy ton urá­nu, kto­ré sa momen­tál­ne nachá­dza­jú v mor­skej vode, by doká­za­li 100-tisíc rokov pohá­ňať tisíc 1 000-MW jad­ro­vých elek­trár­ní. Navy­še, urán sa v mor­skej vode neus­tá­le obno­vu­je, tak­že jad­ro­vá ener­gia by sa sta­la tak neko­neč­nou ako solár­na, vod­ná ale­bo veter­ná.

Táto nová tech­no­ló­gia sta­via na prá­ci japon­ských ved­cov a pou­ží­va poly­ety­lé­no­vé vlák­na pokry­té ami­do­xi­dom, kto­ré na seba via­žu urán. Tie­to vlák­na majú pri­bliž­ne 15 cm v prie­me­re a v závis­los­ti od mies­ta, kde sú pou­ži­té, môžu byť dlhé nie­koľ­ko met­rov. Pri­bliž­ne po mesia­ci vo vode je z nich urán odstrá­ne­ný a vlák­na sa môžu zno­vu pou­žiť.

ORNL-U-sea

foto: forbes.com

Pod­ľa Step­he­na Kun­ga z Offi­ce of Nuc­le­ar Ener­gy ešte chví­ľu potr­vá, kým cena tak­to vyťa­že­né­ho urá­nu kles­ne pod 200 dolá­rov za vyťa­že­ný kilo­gram, čo je cena, pri kto­rej sa taká­to ťaž­ba opla­tí viac ako súčas­né metó­dy. Súčas­ná cena je pri­bliž­ne 400 dolá­rov za kilo, čo je ale šty­ri­krát menej ako pred pia­tim rok­mi.

Ako sa ale urán dosta­ne do mor­skej vody? Pomo­cou che­mic­kých reak­cií, kto­ré neus­tá­le pre­bie­ha­jú medzi vodou a zem­skou kôrou. Tak­že vždy, keď sa urán z vody vyťa­ží, ďal­ší sa do nej uvoľ­ní. Áno, 100 tri­li­ó­nov ton urá­nu v zem­skej kôre nie je naozaj neko­neč­ný zdroj. No aj Sln­ko nie­ke­dy vyhas­ne.

Pod­ľa pro­fe­so­ra Jaso­na Done­va z Uni­ver­si­ty of Cal­ga­ry: „Obno­vi­teľ­ná ener­gia zna­me­ná, že ener­gia, kto­rú ľudia vyťa­žia z prí­ro­dy, sa sama dopl­ní. A urán dnes túto defi­ní­ciu spĺňa.“

Tak­že pod­ľa akej­koľ­vek rea­lis­tic­kej defi­ní­cie sú solár­na, vet­re­ná, vod­ná a jad­ro­vá ener­gia nevy­čer­pa­teľ­né. Spo­loč­nosť si to poma­ly uve­do­mu­je a začí­na jad­ro­vú ener­giu vní­mať úpl­ne inak ako dote­raz.

zdroj: forbes.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: ensia.com

Pridať komentár (0)