Obno­vi­teľná ató­mová ener­gia sa stáva rea­li­tou

Jakub Jablonický / 13. júla 2016 / Eko

Ame­rika, Japon­sko a Čína sa pre­te­kajú o titul prvej kra­jiny, ktorá vytvorí úplne obno­vi­teľnú jad­rovú ener­giu. Prob­lé­mom je prísť na to, ako čo naj­vý­hod­nej­šie zís­kať urán z mor­skej vody, ktorá je jeho nevy­čer­pa­teľ­ným zdro­jom.

A vyzerá to, že Ame­rika vedie. Nové objavy z jej národ­ných labo­ra­tó­rií zna­me­najú, že už sa viac nemu­síme pýtať, či je takýto spô­sob zís­ka­va­nia uránu možný a eko­no­mický. Otázny ostáva už len presný čas, kedy začneme mor­skú vodu pou­ží­vať ako jeho pri­márny zdroj.

4 miliardy ton uránu, ktoré sa momen­tálne nachá­dzajú v mor­skej vode, by doká­zali 100-tisíc rokov pohá­ňať tisíc 1 000-MW jad­ro­vých elek­trární. Navyše, urán sa v mor­skej vode neus­tále obno­vuje, takže jad­rová ener­gia by sa stala tak neko­neč­nou ako solárna, vodná alebo veterná.

Táto nová tech­no­ló­gia sta­via na práci japon­ských ved­cov a pou­žíva poly­ety­lé­nové vlákna pokryté ami­do­xi­dom, ktoré na seba viažu urán. Tieto vlákna majú pri­bližne 15 cm v prie­mere a v závis­losti od miesta, kde sú pou­žité, môžu byť dlhé nie­koľko met­rov. Pri­bližne po mesiaci vo vode je z nich urán odstrá­nený a vlákna sa môžu znovu pou­žiť.

ORNL-U-sea

foto: forbes.com

Podľa Step­hena Kunga z Office of Nuc­lear Energy ešte chvíľu potrvá, kým cena takto vyťa­že­ného uránu klesne pod 200 dolá­rov za vyťa­žený kilo­gram, čo je cena, pri kto­rej sa takáto ťažba oplatí viac ako súčasné metódy. Súčasná cena je pri­bližne 400 dolá­rov za kilo, čo je ale šty­ri­krát menej ako pred pia­tim rokmi.

Ako sa ale urán dostane do mor­skej vody? Pomo­cou che­mic­kých reak­cií, ktoré neus­tále pre­bie­hajú medzi vodou a zem­skou kôrou. Takže vždy, keď sa urán z vody vyťaží, ďalší sa do nej uvoľní. Áno, 100 tri­li­ó­nov ton uránu v zem­skej kôre nie je naozaj neko­nečný zdroj. No aj Slnko nie­kedy vyhasne.

Podľa pro­fe­sora Jasona Doneva z Uni­ver­sity of Cal­gary: „Obno­vi­teľná ener­gia zna­mená, že ener­gia, ktorú ľudia vyťa­žia z prí­rody, sa sama doplní. A urán dnes túto defi­ní­ciu spĺňa.“

Takže podľa akej­koľ­vek rea­lis­tic­kej defi­ní­cie sú solárna, vet­rená, vodná a jad­rová ener­gia nevy­čer­pa­teľné. Spo­loč­nosť si to pomaly uve­do­muje a začína jad­rovú ener­giu vní­mať úplne inak ako dote­raz.

zdroj: forbes.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: ensia.com

Pridať komentár (0)