Obstojí slo­ven­ský star­tup KLIKTV a vytlačí vstup Netf­lixu do CEE?

Marek Šándor / 11. februára 2014 / Startupy

Je to len pár mesia­cov, čo KLIKTV spus­tilo svoju VOD (Video on demand) službu na Slo­ven­sku a v Česku. Napriek tomu si mys­líme, že je čas bilan­co­vať prvé výsledky.

KLIKTV, za kto­rou stojí slo­ven­ský inves­tičný klub G4 a Inter­so­nic, má všetky pred­po­klady (finančné aj per­so­nálne), aby sa stal úspeš­nou služ­bou v CEE regi­óne. V porov­naní s Netf­li­xom je zau­jí­mavé najmä to, že KLIKTV sa pus­tila aj do pre­daja har­dweru. Tak chce svoju službu pri­niesť poten­ciál­nym zákaz­ní­kom aj bez toho, aby museli mať zakú­penú SmartTV.

Spý­tali sme sa mana­žéra KLIKTV na dôvod tohto roz­hod­nu­tia: „Penet­rá­cia Smart tele­ví­zo­rov je v súčas­nosti veľmi malá a keďže máme záu­jem byť mar­ket lea­der, roz­hodli sme sa urých­liť tento pro­ces pre­da­jom vlast­ných Set-top boxov”. 

Cha­lani z KLIKTV vsá­dzajú hlavne na jed­no­du­chosť a kva­litný user inter­face. Treba pove­dať, že im to cel­kom vychá­dza. Počet záka­zí­kov zatiaľ nepre­sia­hol 1000, čo sme vzhľa­dom na dĺžku pre­daja ani neoča­ká­vali.

Tro­chu pozadu sú s obsa­hom: z dvoch tisíc fil­mov je naozaj Áčko­vých trhá­kov len zopár. Sami si však dobre pamä­táme, keď začí­nal Netf­lix — fil­mo­vých novi­niek tam bolo skoro rov­nako veľa (alebo rov­nako málo:). Netf­lixu sa z tohto prob­lému poda­rilo dostať inves­to­va­ním obrov­skej sumy peňazí do vlast­nej tvorby (Bre­a­king Bad a pod.). Tu môžeme nájsť istú para­lelu s KLIKTV. Cha­lani začali dis­tri­bu­ovať vlastné kino­filmy (Niko2, Crazy Joe). To im určite pomôže nakop­núť fil­mový kon­tent a stre­liť ho do služby len pár týž­dňov po pre­mi­ére v kinách. Toto zákaz­níci určite oce­nia.

Mesačný popla­tok 4,90€ za Pau­šál KLIKTV pova­žu­jeme za veľmi zau­jí­mavú ponuku. Nachá­dza sa v ňom viac ako 2000 fil­mov, nahrá­va­nie 25 slo­ven­ských a čes­kých TV sta­níc a ďal­šie apli­ká­cie ako You­tube, Kino­hit a Moje TV. Ak sa KLIKTV podarí pobiť kon­ku­ren­ciu (Top­fun, Voyo) a nakop­núť kon­tent správ­nym sme­rom, môžeme sa doč­kať slo­ven­ského Netf­lixu práve v podobe KLIKTV.

Zdroj: KLIKTV

Pridať komentár (0)