Obsto­jí slo­ven­ský star­tup KLIKTV a vytla­čí vstup Netf­li­xu do CEE?

Marek Šándor / 11. februára 2014 / Startupy

Je to len pár mesia­cov, čo KLIKTV spus­ti­lo svo­ju VOD (Video on demand) služ­bu na Slo­ven­sku a v Čes­ku. Napriek tomu si mys­lí­me, že je čas bilan­co­vať prvé výsled­ky.

KLIKTV, za kto­rou sto­jí slo­ven­ský inves­tič­ný klub G4 a Inter­so­nic, má všet­ky pred­po­kla­dy (finanč­né aj per­so­nál­ne), aby sa stal úspeš­nou služ­bou v CEE regi­ó­ne. V porov­na­ní s Netf­li­xom je zau­jí­ma­vé naj­mä to, že KLIKTV sa pus­ti­la aj do pre­da­ja har­dwe­ru. Tak chce svo­ju služ­bu pri­niesť poten­ciál­nym zákaz­ní­kom aj bez toho, aby muse­li mať zakú­pe­nú SmartTV.

Spý­ta­li sme sa mana­žé­ra KLIKTV na dôvod toh­to roz­hod­nu­tia: „Penet­rá­cia Smart tele­ví­zo­rov je v súčas­nos­ti veľ­mi malá a keď­že máme záu­jem byť mar­ket lea­der, roz­hod­li sme sa urých­liť ten­to pro­ces pre­da­jom vlast­ných Set-top boxov”. 

Cha­la­ni z KLIKTV vsá­dza­jú hlav­ne na jed­no­du­chosť a kva­lit­ný user inter­fa­ce. Tre­ba pove­dať, že im to cel­kom vychá­dza. Počet záka­zí­kov zatiaľ nepre­sia­hol 1000, čo sme vzhľa­dom na dĺž­ku pre­da­ja ani neoča­ká­va­li.

Tro­chu poza­du sú s obsa­hom: z dvoch tisíc fil­mov je naozaj Áčko­vých trhá­kov len zopár. Sami si však dob­re pamä­tá­me, keď začí­nal Netf­lix — fil­mo­vých novi­niek tam bolo sko­ro rov­na­ko veľa (ale­bo rov­na­ko málo:). Netf­li­xu sa z toh­to prob­lé­mu poda­ri­lo dostať inves­to­va­ním obrov­skej sumy peňa­zí do vlast­nej tvor­by (Bre­a­king Bad a pod.). Tu môže­me nájsť istú para­le­lu s KLIKTV. Cha­la­ni zača­li dis­tri­bu­ovať vlast­né kino­fil­my (Niko2, Cra­zy Joe). To im urči­te pomô­že nakop­núť fil­mo­vý kon­tent a stre­liť ho do služ­by len pár týž­dňov po pre­mi­é­re v kinách. Toto zákaz­ní­ci urči­te oce­nia.

Mesač­ný popla­tok 4,90€ za Pau­šál KLIKTV pova­žu­je­me za veľ­mi zau­jí­ma­vú ponu­ku. Nachá­dza sa v ňom viac ako 2000 fil­mov, nahrá­va­nie 25 slo­ven­ských a čes­kých TV sta­níc a ďal­šie apli­ká­cie ako You­tu­be, Kino­hit a Moje TV. Ak sa KLIKTV poda­rí pobiť kon­ku­ren­ciu (Top­fun, Voyo) a nakop­núť kon­tent správ­nym sme­rom, môže­me sa doč­kať slo­ven­ské­ho Netf­li­xu prá­ve v podo­be KLIKTV.

Zdroj: KLIKTV

Pridať komentár (0)