Ocu­lus v pre­da­ji už budú­ci rok

Tomáš Kahn / 6. mája 2015 / Tech a inovácie

Po tom čo sa Ocu­lu­su ujal Face­bo­ok sa ľady pohli a dnes vyšla na povrch ofi­ciál­na sprá­va, pod­ľa kto­rej si už one­dl­ho aj bež­ný spot­re­bi­te­lia budú môcť kúpiť svoj Ocu­lus.

Pod­ľa dneš­né­ho vyjad­re­nia zástup­cov spo­loč­nos­ti Ocu­lus Rift sa už budú­ci rok doč­ká­me jeho pre­da­ja. Už v prvom kvar­tá­ly roku 2016 si tak môže­te kúpiť svoj Ocu­lus už aj vy. Ten­to model by mal byť posta­ve­ný na zákla­de teraj­šie­ho pro­to­ty­pu Cres­cent Bay, kto­rý sa vyzna­ču­je naj­mä zlep­še­nou kva­li­tou pries­to­ro­vé­ho zvu­ku. Spo­loč­nosť zatiaľ nepriš­la so žiad­ny­mi ďal­ší­mi detail­nej­ší­mi infor­má­cia­mi, tak­že úda­je ako cena či pres­nej­šia špe­ci­fi­ká­cia nie sú ešte zná­me. Táto sprá­va môže tešiť naj­mä game­rov, kto­rý budú môcť Ocu­lus využiť na hra­nie hier a tým pádom sa dostať ešte viac do vir­tu­ál­nej rea­li­ty.

AK ŤA TEN­TO ČLÁ­NOK ZAU­JAL, NEZA­BUD­NI HO SHAR­NUT A DAŤ TAK O ŇOM VEDIEŤ AJ SVO­JIM ZNÁ­MYM A KAMA­RÁ­TOM… STAR­TU­PY DOKÁ­ŽU SLO­VEN­SKU PRI­NA­VRÁ­TIŤ DRI­VE!

zdroj: The Next Web

Pridať komentár (0)