Ocu­lus v pre­daji už budúci rok

Tomáš Kahn / 6. mája 2015 / Tech a inovácie

Po tom čo sa Ocu­lusu ujal Face­book sa ľady pohli a dnes vyšla na povrch ofi­ciálna správa, podľa kto­rej si už one­dlho aj bežný spot­re­bi­te­lia budú môcť kúpiť svoj Ocu­lus.

Podľa dneš­ného vyjad­re­nia zástup­cov spo­loč­nosti Ocu­lus Rift sa už budúci rok doč­káme jeho pre­daja. Už v prvom kvar­tály roku 2016 si tak môžete kúpiť svoj Ocu­lus už aj vy. Tento model by mal byť posta­vený na základe teraj­šieho pro­to­typu Cres­cent Bay, ktorý sa vyzna­čuje najmä zlep­še­nou kva­li­tou pries­to­ro­vého zvuku. Spo­loč­nosť zatiaľ neprišla so žiad­nymi ďal­šími detail­nej­šími infor­má­ciami, takže údaje ako cena či pres­nej­šia špe­ci­fi­ká­cia nie sú ešte známe. Táto správa môže tešiť najmä game­rov, ktorý budú môcť Ocu­lus využiť na hra­nie hier a tým pádom sa dostať ešte viac do vir­tu­ál­nej rea­lity.

AK ŤA TENTO ČLÁ­NOK ZAU­JAL, NEZA­BUDNI HO SHAR­NUT A DAŤ TAK O ŇOM VEDIEŤ AJ SVO­JIM ZNÁ­MYM A KAMA­RÁ­TOM… STAR­TUPY DOKÁŽU SLO­VEN­SKU PRI­NA­VRÁ­TIŤ DRIVE!

zdroj: The Next Web

Pridať komentár (0)