Odo­mknite digi­tál­nym teto­va­ním svoj mobil!

Šandi / 1. júl 2014 / Tools a produktivita

Výskumná sku­pina ATAPI spa­da­júca pod Google pred rokom uká­zala tech­no­ló­giu Digi­tal Tat­too, vďaka kto­rej môžete bez­pracne (ale záro­veň bez­pečne) odo­mknúť svoj​smartp­hone. Podľa špe­ciál­neho teto­va­nie na zápästí tele­fón spozná, že ste to vy, a preto nebude potre­bo­vať ove­re­nie PINom alebo ges­tom.

Od minu­lo­roč­ných tes­tov sa teto­va­nie dostalo už aj do komerč­ného nasa­de­nia, oso­bitný balík pre­dáva VivaLnk, a to za 10 ame­ric­kých dolá­rov. Ako už vás iste napadlo, v sku­toč­nosti nejde o trvalú kérku, ale len tenkú náplasť (160 mik­ro­met­rov) o veľ­kosti mince (prie­mer 24 mm) s integ­ro­va­ným NFC.

Zatiaľ fun­guje len s tele­fó­nom Moto X (sku­pina ATAPI vznikla v Moto­role), ktorý v sebe obsa­huje fun­kciu NFC Unlock. Mobil musíte k teto­va­niu pri­lo­žiť z maxi­málne cen­ti­met­ro­vej vzdia­le­nosti. To ale nie je naj­väčší prob­lém. Tým je cena a pou­ži­teľ­nosť. Digi­tal Tat­too vydrží nanaj­výš päť dní, potom ho musíte str­hnúť a nale­piť nové. V balení za 10 dolá­rov je 10 štít­kov. Pri­naj­lep­šom tak máte zásobu na mesiac a pol.

To už skôr veríme NFC prs­te­ňom, ktoré by mohli zastať rov­nakú fun­kciu, a vydr­žali by trvalo. Navyše bude po novom možné tele­fón či tab­let odo­my­kať aj pomo­cou hlasu, chyt­rých hodi­niek alebo iného prí­slu­šen­stva.

Zdroj: vivaink

Pridať komentár (0)