Odo­my­ka­nie iPhonu pomo­cou oka sa môže stať sku­toč­nos­ťou už v roku 2018

Miriama Bernátová, thinkapple.sk / 27. júla 2016 / Tech a inovácie

Por­tál Digi­Ti­mes pri­nie­sol infor­má­ciu, že spo­loč­nosť Apple by už v roku 2018 mohla na trh uviesť novinku s náz­vom Iris scan­ning — ske­no­va­nie dúhovky. Ide o nový spô­sob odo­my­ka­nia zaria­dení, ktorý by mohol nahra­diť už dávno známu fun­kciu Touch ID.

Zdroj: d13yacurqjgara.cloudfront.net

Keďže každá ľud­ská dúhovka je jedi­nečná svo­jím vzo­rom a tiež aj fareb­ným pre­ve­de­ním, tento spô­sob je rov­nako bez­pečný ako odo­my­ka­nie pomo­cou odtlačku prsta. Navyše si to nevy­ža­duje priamy kon­takt so zaria­de­ním, vďaka čomu je pro­ces odo­my­ka­nia rých­lejší.

Zdroj: patentlyapple.com

Avšak aj napriek tomu, ako geniálne tento nápad znie, určite sa nájdu aj nejaké nevý­hody v porov­naní s Touch ID. Naprí­klad zní­žená funkč­nosť pri slab­šom osvet­lení.

Momen­tálne nám neos­táva nič iné len počkať, či v roku 2018 Apple naozaj pridá do svo­jich zaria­dení fun­kciu Iris scan­ning alebo nie.

thinkApple_banner

zdroj: thinkapple.sk, zdroj foto­gra­fií: b-i.forbesimg.com

Pridať komentár (0)