Ohý­ba­cie tele­fó­ny už nie sú len dizaj­no­vým kon­cep­tom, Leno­vo má jeden pria­mo pred dve­ra­mi

Ľudovít Nastišin, sketcher.sk / 13. júna 2016 / Tech a inovácie

Zo sve­ta dizaj­nu tech­no­ló­gií tu máme zau­jí­ma­vú novin­ku. Urči­te si už čítal mno­ho člán­kov o ohnu­tých mobi­loch na zápäs­tie, kto­ré však boli len kon­cep­ty. Vyze­ra­li skve­le na papie­ri, no tam aj osta­li. Troš­ku náde­je sme mali, keď sa zača­li vyrá­bať fle­xi­bil­né AMO­LED disp­le­je, no až keď sa obja­vi­li prvé zaria­de­nia, vyze­ra­lo to, že sen sa stá­va sku­toč­nos­ťou.

lenovo_bendphone_11

V tom­to prí­pa­de dosiah­la “nemož­né” spo­loč­nosť Leno­vo. Na Tech­world divá­kom pad­li sán­ky, keď sa ich C+ ohol oko­lo zápäs­tia. Jeho dizajn je radi­kál­ny, odliš­ný, je to game-chan­ger. Dlhý dizajn sa odli­šu­je od dneš­né­ho štan­dar­du, no aj tak je stá­le vcel­ku sprat­ný. Je to tak­mer až nere­ál­ny set štan­dar­dov pre budúc­nosť. Leno­vo C+ je toho pev­ným dôka­zom.

lenovo_bendphone_4lenovo_bendphone_33lenovo_bendphone_layoutsketcher_banner

Zdroj: Sketcher.sk, zdroj foto­gra­fií: yan­ko­de­sign

Pridať komentár (0)