Ohý­ba­cie tele­fóny už nie sú len dizaj­no­vým kon­cep­tom, Lenovo má jeden priamo pred dve­rami

Ľudovít Nastišin, sketcher.sk / 13. júna 2016 / Tech a inovácie

Zo sveta dizajnu tech­no­ló­gií tu máme zau­jí­mavú novinku. Určite si už čítal mnoho člán­kov o ohnu­tých mobi­loch na zápäs­tie, ktoré však boli len kon­cepty. Vyze­rali skvele na papieri, no tam aj ostali. Trošku nádeje sme mali, keď sa začali vyrá­bať fle­xi­bilné AMO­LED disp­leje, no až keď sa obja­vili prvé zaria­de­nia, vyze­ralo to, že sen sa stáva sku­toč­nos­ťou.

lenovo_bendphone_11

V tomto prí­pade dosiahla “nemožné” spo­loč­nosť Lenovo. Na Tech­world divá­kom padli sánky, keď sa ich C+ ohol okolo zápäs­tia. Jeho dizajn je radi­kálny, odlišný, je to game-chan­ger. Dlhý dizajn sa odli­šuje od dneš­ného štan­dardu, no aj tak je stále vcelku spratný. Je to tak­mer až nere­álny set štan­dar­dov pre budúc­nosť. Lenovo C+ je toho pev­ným dôka­zom.

lenovo_bendphone_4lenovo_bendphone_33lenovo_bendphone_layoutsketcher_banner

Zdroj: Sketcher.sk, zdroj foto­gra­fií: yan­ko­de­sign

Pridať komentár (0)