Ondrej Makši: Rezi­den­cia v Tel Avive – v srdci Star­tup Nation

Ondrej Makši / 14. decembra 2015 / Business

Bol koniec októbra 2014 a sedel som v auto­buse, ces­tu­júc z Prahy do Bra­ti­slavy. Za hra­ni­cami som si zapol 3G a dozve­del som sa, že Cre­a­tive Indus­try otvára rezi­den­ciu v Tel Avive zame­ranú na star­tupy. Nevá­hal som a do týždňa poslal pri­hlášku, o týž­deň na to dostal pozi­tívnu odpo­veď, a 16. novem­bra už sedel v lie­tadle z Buda­pešti do Tel Avivu. Cie­ľom mojej cesty do Tel Avivu bolo spoz­nať ako fun­guje druhé naj­lep­šie miesto pre star­tupy na svete a čo ho nim robí.



Na začia­tok je dobré uviesť že v Tel Avive fun­guje vyše 700 aktív­nych star­tu­pov a vyše 40 akce­le­rá­to­rov a množ­stvo cowor­kin­go­vých pries­to­rov. Pri­bližnú mapu môžete nájsť na https://mappedinisrael.com/. Tel Aviv počas môjho pobytu zís­kal aj oce­ne­nie UNESCO Cre­a­tive City of Media Arts ktoré je typicky ude­ľo­vané mes­tám cha­rak­te­ri­zo­va­ným sil­nou prí­tom­nos­ťou kre­a­tív­neho prie­myslu a pre­livmi kul­túry, ume­nia a digi­tál­nych techn­ló­gií.

Súčas­ťou mojej rezi­den­cie bolo aj miesto v cowor­kin­go­vom pries­tore The Lib­rary. Tento pries­tor bol vytvo­rený mes­tom keď zis­tili, že do ich mest­skej kniž­nice už toľko ľudí nechodí a veľká časť čitárne zíva práz­dno­tou, tak ju namiesto zru­še­nia a zatvo­re­nia pre­tvo­rili na štý­lový cowor­kin­gový opens­pace, ktorý teraz žije úplne naplno. Pra­cuje v nej v troj­me­sač­ných cyk­loch vždy cca 10 star­tu­pov ktoré majú zabez­pe­čený kan­ce­lár­sky pries­tor, eventy, men­to­ring, happy hours. V regi­óne je už toľko akce­le­rá­to­rov a star­tu­pov, že v budú­com roku sa plá­nujú špe­cia­li­zo­vať výhradne na star­tupy zame­rané na roz­voj mesta.

Star­tu­pový život v Tel Avive je cel­kovo veľmi pes­trý, denne je tu vždy nie­koľko akcií, či už networ­kin­go­vých happy hours, špe­cia­li­zo­va­ných mee­tu­pov, prí­padne nejaká star­tu­pová súťaž, alebo neus­tále otvá­ra­nia nových pries­to­rov. Naprí­klad, Google otvára brány svojho Cam­pusu (https://www.campustelaviv.com/) každú stredu star­tu­pom, ktoré môžu prísť pra­co­vať v jeho pries­to­roch, k čomu poskytne aj svo­jich odbor­ní­kov na kon­zul­tá­cie.

Kniha Star­tup Nation je bodom sama o sebe. Ak ste ju nečí­tali, pre­čí­tajte. Ľudia tu ňou naozaj žijú a často ju spo­mí­najú. Podľa mno­hých doká­zala to, o čo sa sna­žil celý štát už dlho a pri­ro­dzene defi­no­vala sme­ro­va­nie Izra­ela ako národu Star­tu­pov. Saula Sin­gera – jed­ného z auto­rov tejto knihy som videl za tento mesiac asi tri­krát na rôz­nych even­toch, či už ako spe­akra na otvá­ra­com evente cowor­kingu WeWork (https://www.wework.com/) alebo sudcu na súťaži 1776 (http://1776dc.com/). Teda, aj keď bola kniha napí­saná už pred 5 rokmi, je stále veľmi aktu­álna a defi­nu­júca.

Tel Aviv je obrov­ská zmes národ­ností. Ľudia, kto­rých som okolo star­tup scény stre­tol boli z USA, Ruska, Fran­cúz­ska, Anglicka, Talian­ska, Bra­zí­lie, Mexika. Menej ako polo­vicu tvo­rili domáci. Tel Aviv je miesto, kam ľudia neus­tále pri­chá­dzajú. Bol to pre mňa neuve­ri­teľný kon­trast voči Koši­ciam a ukážka toho, ako dobre nasta­vené mesto dokáže nie­len udr­žať, ale aj pri­tiah­nuť nové talenty z celého sveta. Vekový prie­mer Tel Avivu je iba 29 rokov a má naj­vyš­šiu pôrod­nosť, pomer oby­va­teľ­stva pod 14 rokov a rast zo všet­kých kra­jín OECD.

Star­tupy, ako také, už sú nie­kde úplne inde ako tie u nás a sú ďaleko za fázou, že ‘robíme Uber pre X alebo mar­ketp­lace pre X a Y’. Tieto veci už majú dávno hotové, pomo­cou appiek si objed­náte taxík kde­koľ­vek v Izra­eli už 5(!) rokov (http://gett.com/), kúpite si lís­tok na par­ko­va­nie (http://en.pango.co.il/) alebo náj­dete naj­lep­šie auto­bu­sové spo­je­nie (http://moovitapp.com/). V Izra­eli fičia star­tupy so zame­ra­ním na Cle­an­Tech, Zdra­vot­níc­tvo, Roz­voj miest, Gene­a­ló­giu, a podobne. Rie­šia prob­lémy ako pes­to­va­nie algae na odpa­do­vých vodách, sti­mu­lá­ciu moz­go­vých vĺn pre liečbu ADHD alebo včasnú diag­nos­tiku mela­nómu pomo­cou smart­fónu. Zväčša tu star­tupy zakla­dajú skú­sení zakla­da­te­lia, ktorí už majú čo-to za sebou, tímy tvo­ria odbor­níci a garanti z danej oblasti, a podobne je to aj s inves­tormi.

Digi­tál­nym sve­tom a star­tupmi je silno ovplyv­nené aj ria­de­nie samot­ného mesta, ktoré vychá­dza v ústrety a pod­po­ruje celú star­tu­povú eko­no­miku, posky­tuje jej plat­formy na fun­go­va­nie a venuje sa pro­pa­gá­cii v rámci mesta, no aj voči celému svetu. Pre tieto akti­vity exis­tujú špe­ciálne odde­le­nia na Digi­tálny mar­ke­ting a PR, networ­king, štú­diá v rámci pre­po­je­ných odbo­rov, a podobne.

man and woman play matkot on beach-1200-cropped.jpg.824x0_q71_crop-scale

No a aby som napí­sal aj tro­chu o meste samot­nom: celé leží na pobreží, ktoré je lemo­vané pies­ko­vou plá­žou, prí­padne par­kom, na severe luxus a nákupné cen­trá, na juhu stará Jaffa s prí­sta­vom a jeho jedi­neč­nou atmo­sfé­rou. Chutné a zdravé jedlo na kaž­dom kroku.

Tel Aviv má takisto celo­ročne skvelé poča­sie, v týchto zim­ných mesia­coch sme tu mali tep­loty v roz­sahu 20 – 25 stup­ňov, čo síce pre nie­kto­rých domá­cich bolo na sve­ter a bundu, no pre mňa ako Euró­pana stále letná pohoda.

Náv­števu odpo­rú­čam či kôli star­tu­pom, biz­nisu, boha­tej kul­túre, či už iba kvôli jedlu a zážit­kom.

zdroj: creativeindustry.sk

Pridať komentár (0)