Ondrej Mak­ši: Rezi­den­cia v Tel Avi­ve – v srd­ci Star­tup Nati­on

Ondrej Makši / 14. decembra 2015 / Business

Bol koniec októb­ra 2014 a sedel som v auto­bu­se, ces­tu­júc z Pra­hy do Bra­ti­sla­vy. Za hra­ni­ca­mi som si zapol 3G a dozve­del som sa, že Cre­a­ti­ve Indus­try otvá­ra rezi­den­ciu v Tel Avi­ve zame­ra­nú na star­tu­py. Nevá­hal som a do týžd­ňa poslal pri­hláš­ku, o týž­deň na to dostal pozi­tív­nu odpo­veď, a 16. novem­bra už sedel v lie­tad­le z Buda­peš­ti do Tel Avi­vu. Cie­ľom mojej ces­ty do Tel Avi­vu bolo spoz­nať ako fun­gu­je dru­hé naj­lep­šie mies­to pre star­tu­py na sve­te a čo ho nim robí.Na začia­tok je dob­ré uviesť že v Tel Avi­ve fun­gu­je vyše 700 aktív­nych star­tu­pov a vyše 40 akce­le­rá­to­rov a množ­stvo cowor­kin­go­vých pries­to­rov. Pri­bliž­nú mapu môže­te nájsť na https://mappedinisrael.com/. Tel Aviv počas môj­ho poby­tu zís­kal aj oce­ne­nie UNES­CO Cre­a­ti­ve City of Media Arts kto­ré je typic­ky ude­ľo­va­né mes­tám cha­rak­te­ri­zo­va­ným sil­nou prí­tom­nos­ťou kre­a­tív­ne­ho prie­mys­lu a pre­liv­mi kul­tú­ry, ume­nia a digi­tál­nych techn­ló­gií.

Súčas­ťou mojej rezi­den­cie bolo aj mies­to v cowor­kin­go­vom pries­to­re The Lib­ra­ry. Ten­to pries­tor bol vytvo­re­ný mes­tom keď zis­ti­li, že do ich mest­skej kniž­ni­ce už toľ­ko ľudí necho­dí a veľ­ká časť čitár­ne zíva práz­dno­tou, tak ju namies­to zru­še­nia a zatvo­re­nia pre­tvo­ri­li na štý­lo­vý cowor­kin­go­vý opens­pa­ce, kto­rý teraz žije úpl­ne napl­no. Pra­cu­je v nej v troj­me­sač­ných cyk­loch vždy cca 10 star­tu­pov kto­ré majú zabez­pe­če­ný kan­ce­lár­sky pries­tor, even­ty, men­to­ring, hap­py hours. V regi­ó­ne je už toľ­ko akce­le­rá­to­rov a star­tu­pov, že v budú­com roku sa plá­nu­jú špe­cia­li­zo­vať výhrad­ne na star­tu­py zame­ra­né na roz­voj mes­ta.

Star­tu­po­vý život v Tel Avi­ve je cel­ko­vo veľ­mi pes­trý, den­ne je tu vždy nie­koľ­ko akcií, či už networ­kin­go­vých hap­py hours, špe­cia­li­zo­va­ných mee­tu­pov, prí­pad­ne neja­ká star­tu­po­vá súťaž, ale­bo neus­tá­le otvá­ra­nia nových pries­to­rov. Naprí­klad, Goog­le otvá­ra brá­ny svoj­ho Cam­pu­su (https://www.campustelaviv.com/) kaž­dú stre­du star­tu­pom, kto­ré môžu prí­sť pra­co­vať v jeho pries­to­roch, k čomu poskyt­ne aj svo­jich odbor­ní­kov na kon­zul­tá­cie.

Kni­ha Star­tup Nati­on je bodom sama o sebe. Ak ste ju nečí­ta­li, pre­čí­taj­te. Ľudia tu ňou naozaj žijú a čas­to ju spo­mí­na­jú. Pod­ľa mno­hých doká­za­la to, o čo sa sna­žil celý štát už dlho a pri­ro­dze­ne defi­no­va­la sme­ro­va­nie Izra­e­la ako náro­du Star­tu­pov. Sau­la Sin­ge­ra – jed­né­ho z auto­rov tej­to kni­hy som videl za ten­to mesiac asi tri­krát na rôz­nych even­toch, či už ako spe­ak­ra na otvá­ra­com even­te cowor­kin­gu WeWork (https://www.wework.com/) ale­bo sud­cu na súťa­ži 1776 (http://1776dc.com/). Teda, aj keď bola kni­ha napí­sa­ná už pred 5 rok­mi, je stá­le veľ­mi aktu­ál­na a defi­nu­jú­ca.

Tel Aviv je obrov­ská zmes národ­nos­tí. Ľudia, kto­rých som oko­lo star­tup scé­ny stre­tol boli z USA, Rus­ka, Fran­cúz­ska, Anglic­ka, Talian­ska, Bra­zí­lie, Mexi­ka. Menej ako polo­vi­cu tvo­ri­li domá­ci. Tel Aviv je mies­to, kam ľudia neus­tá­le pri­chá­dza­jú. Bol to pre mňa neuve­ri­teľ­ný kon­trast voči Koši­ciam a ukáž­ka toho, ako dob­re nasta­ve­né mes­to doká­že nie­len udr­žať, ale aj pri­tiah­nuť nové talen­ty z celé­ho sve­ta. Veko­vý prie­mer Tel Avi­vu je iba 29 rokov a má naj­vyš­šiu pôrod­nosť, pomer oby­va­teľ­stva pod 14 rokov a rast zo všet­kých kra­jín OECD.

Star­tu­py, ako také, už sú nie­kde úpl­ne inde ako tie u nás a sú ďale­ko za fázou, že ‘robí­me Uber pre X ale­bo mar­ketp­la­ce pre X a Y’. Tie­to veci už majú dáv­no hoto­vé, pomo­cou appiek si objed­ná­te taxík kde­koľ­vek v Izra­e­li už 5(!) rokov (http://gett.com/), kúpi­te si lís­tok na par­ko­va­nie (http://en.pango.co.il/) ale­bo náj­de­te naj­lep­šie auto­bu­so­vé spo­je­nie (http://moovitapp.com/). V Izra­e­li fičia star­tu­py so zame­ra­ním na Cle­an­Tech, Zdra­vot­níc­tvo, Roz­voj miest, Gene­a­ló­giu, a podob­ne. Rie­šia prob­lé­my ako pes­to­va­nie algae na odpa­do­vých vodách, sti­mu­lá­ciu moz­go­vých vĺn pre lieč­bu ADHD ale­bo včas­nú diag­nos­ti­ku mela­nó­mu pomo­cou smart­fó­nu. Zväč­ša tu star­tu­py zakla­da­jú skú­se­ní zakla­da­te­lia, kto­rí už majú čo-to za sebou, tímy tvo­ria odbor­ní­ci a garan­ti z danej oblas­ti, a podob­ne je to aj s inves­tor­mi.

Digi­tál­nym sve­tom a star­tup­mi je sil­no ovplyv­ne­né aj ria­de­nie samot­né­ho mes­ta, kto­ré vychá­dza v ústre­ty a pod­po­ru­je celú star­tu­po­vú eko­no­mi­ku, posky­tu­je jej plat­for­my na fun­go­va­nie a venu­je sa pro­pa­gá­cii v rám­ci mes­ta, no aj voči celé­mu sve­tu. Pre tie­to akti­vi­ty exis­tu­jú špe­ciál­ne odde­le­nia na Digi­tál­ny mar­ke­ting a PR, networ­king, štú­diá v rám­ci pre­po­je­ných odbo­rov, a podob­ne.

man and woman play matkot on beach-1200-cropped.jpg.824x0_q71_crop-scale

No a aby som napí­sal aj tro­chu o mes­te samot­nom: celé leží na pobre­ží, kto­ré je lemo­va­né pies­ko­vou plá­žou, prí­pad­ne par­kom, na seve­re luxus a nákup­né cen­trá, na juhu sta­rá Jaf­fa s prí­sta­vom a jeho jedi­neč­nou atmo­sfé­rou. Chut­né a zdra­vé jed­lo na kaž­dom kro­ku.

Tel Aviv má takis­to celo­roč­ne skve­lé poča­sie, v tých­to zim­ných mesia­coch sme tu mali tep­lo­ty v roz­sa­hu 20 – 25 stup­ňov, čo síce pre nie­kto­rých domá­cich bolo na sve­ter a bun­du, no pre mňa ako Euró­pa­na stá­le let­ná poho­da.

Náv­šte­vu odpo­rú­čam či kôli star­tu­pom, biz­ni­su, boha­tej kul­tú­re, či už iba kvô­li jed­lu a zážit­kom.

zdroj: creativeindustry.sk

Pridať komentár (0)