One­dl­ho bude­me na Face­bo­oku vedieť zará­bať

Alexandra Dulaková / 25. apríla 2016 / Zaujímavosti

A netý­ka sa to len tých, čo robia vrám­ci naj­po­pu­lár­nej­šej sociál­nej sie­te reklam­nú kam­paň agen­tú­re ale­bo znač­ke. Táto mož­nosť by mala byť even­tu­ál­ne dostup­ná pre bež­ných uží­va­te­ľov a nabe­rať rôz­ne for­my pris­pie­va­nia a zis­ku.

Pri­tom nej­de o nič nezvy­čaj­né, aj keď sa to tak spo­čiat­ku môže zdať. Zará­bať sa dnes už dá pro­stred­níc­tvom You­tu­be, Ins­ta­gra­mu, či dokon­ca Twit­te­ru. Sta­čí mať dosta­toč­ne veľ­kú základ­ňu, kto­rá ti venu­je pozor­nosť, a ľudí ochot­ných ti za pro­mo­va­nie pro­duk­tu zapla­tiť. Ale­bo (a toto je novin­ka) by sa tak­to moh­li pro­pa­go­vať nie­len pro­duk­ty, ale aj cha­ri­ta­tív­ne úče­ly, či oby­čaj­né zbier­ky pre auto­ra postu. Účel zbier­ky by, zrej­me, mohol byť ľubo­voľ­ný: od prís­pev­ku na nové topán­ky až po zbier­ku na váž­nu ope­rá­ciu. Face­bo­ok je dnes už bez­tak plný odka­zov na podob­né por­tá­ly. Tým­to ich Face­bo­ok bude môcť obísť, viac na nich zaro­biť a záro­veň celý prie­beh zjed­no­du­šiť uží­va­te­ľom. 

facebook1

foto: Ven­tu­re Beat

Zatiaľ však nie je nič cel­kom isté. Nedáv­no roz­pos­lal Face­bo­ok vplyv­ným uží­va­te­ľom pries­kum, v kto­rom sa ich pýtal na to, aké for­my zárob­kov by sa im pozdá­va­li. Adre­sá­ti tých­to výzved nebo­li cel­kom oby­čaj­ní uží­va­te­lia, tak­že, ak k tomu doj­de, moh­li by byť tie­to spô­so­by mone­ti­zá­cie obsa­hu a pozo­nos­ti podob­né live stre­a­min­gu. Aj ten bol naj­skôr dostup­ný len pre zná­me osob­nos­ti, no dnes si ho môže nain­šta­lo­vať hocik­to. Prá­ve sláv­ne tvá­re, kto­rých sle­du­je obrov­ské množ­stvo ľudí, budú vedieť oslo­viť obrov­ské pub­li­kum a zvý­šiť tak poten­ciál­ny zisk pla­te­ných postov. Fun­kciu tak naj­skôr otes­tu­jú oni a ak sa uchy­tí a bude o ňu záu­jem, môže sa posu­núť o úro­veň ďalej — k cel­kom bež­ným ľuďom s rov­na­ko bež­ným počtom pria­te­ľov a fol­lo­we­rov. A o aké for­my zbie­rok by teda malo ísť?

 • Tip jar: Mož­nosť jed­no­du­cho pris­pieť na ľubo­voľ­ný účel, kto­rý si úží­va­teľ prav­de­po­dob­ne sám sta­no­ví. Face­bo­ok by tak mohol byť pre­po­je­ný na ban­ko­vé kon­to, ale­bo neja­kú cro­wd­fun­din­go­vú plat­for­mu.
 • Bran­ded con­tent / znač­ko­vý obsah: obsah postu by sa točil oko­lo znač­ky, kto­rú by autor záro­veň pro­mo­val. V pod­sta­te ide o spon­zo­ro­va­ný obsah, kto­rý sa autor bude môcť sna­žiť pre­zen­to­vať tak, aby ho záro­veň tema­tic­ky pre­po­jil so svo­ji­mi bež­ný­mi akti­vi­ta­mi a nie prí­liš vtie­ra­vo ponú­kol svo­jim fanú­ši­kom.
 • Reve­nue sha­ring / dele­nie zis­kov z rekla­my: Face­bo­ok už na svo­jich strán­kach dlho využí­va prázd­ny pries­tor na rekla­my kaž­dé­ho dru­hu. Tak­to by si uží­va­te­lia moh­li so spo­loč­nos­ťou pode­liť záro­bok z tých reklám, kto­ré sa budú nachá­dzať na ich pro­fi­le.
 • Call to acti­on: Tým­to spô­so­bom by moh­li uží­va­te­lia upria­miť pozor­nosť svo­jich fol­lo­we­rov na nie­čo, čo si môžu kúpiť — lís­t­ky na ich kon­cert, ich kni­hu, či rôz­ne iné pro­duk­ty ich výro­by
 • Dona­te opti­on: pris­pie­va­nie na cha­ri­ta­tív­ny účel, kto­rý by sa uží­va­teľ roz­ho­dol pro­mo­vať
 • Spon­sor mar­ketp­la­ce: Zo strán­ky by sa tým­to stá­val trh, na kto­rom by jej uží­va­te­lia spá­ja­li fol­lo­we­rov s pre­daj­ca­mi. Pre­daj­ci by za ten­to umož­ne­ný obchod uží­va­te­ľom pla­ti­li — mož­no za počet klik­nu­tí, vzhliad­nu­tí, ale­bo dobu, po kto­rú by bol post zve­rej­ne­ný a vída­ný.

11130389_10102028100162811_3834661407951294953_o

foto: fun myken­ny

Aby Face­bo­ok zis­til, pod­ľa čoho by jeho (zatiaľ) sláv­ni uží­va­te­lia chce­li zará­bať, poslal im roz­pis via­ce­rých mode­lov zárob­ku:

 • enga­ge­ment s postmi
 • počet vzhliad­nu­tí postov
 • počet a rôz­ne demo­gra­fic­ké črty fol­lo­we­rov — základ pre model “spon­so­red mar­ketp­la­ce”
 • počet ľudí, ku kto­rým sa post môže dostať
 • schop­nosť auto­ra pri­lá­kať postmi nových fol­lo­we­rov
 • pomer ľudí, kto­rí obsah (napr. video) dopo­ze­ra­jú do kon­ca

GTY_teens_leaving_facebook_lpl_131031_16x9_992

foto: ABC news

Face­bo­ok je obrov­ská sociál­na sieť a záro­veň komu­ni­ta, kto­rá má dosah k vyše jeden a pol miliar­dy ľuďom z celé­ho sve­ta — zná­mych aj nezná­mych. Tí pred­sta­vu­jú veľ­ký spe­ňa­ži­teľ­ný poten­ciál — tak pre­čo ho nevy­užiť? Už dnes vie­me, že Face­bo­ok môže mať ďale­ko od oby­čaj­né­ho požie­ra­ča času a kre­a­ti­vi­ty — ak ho teda máš záu­jem pou­ží­vať aj iným než nepro­duk­tív­nym spô­so­bom. Nie­len­že sa cezeň dosta­neš k sprá­vam a novin­kám z celé­ho sve­ta, ale môžeš záro­veň zakla­dať pracovné/študijné sku­pi­ny s ľuď­mi, v rám­ci kto­rých si zdie­ľa­te doku­men­ty a kon­ver­zá­cie, či orga­ni­zo­vať verej­né podu­ja­tia rôz­ne­ho raze­nia. A keď sa dá zve­rej­ne­ný obsah a inte­rak­cia fol­lo­we­rov s rekla­mou spe­ňa­žiť na iných sociál­nych sie­ťach, pre­čo nie aj na Face­bo­oku?

Osvet­ná kam­paň ale­bo pre­zen­tá­cia verej­nej osoby/organizácie na tej­to strán­ke je nie­ke­dy súčas­ťou full-time prá­ce a vyža­du­je si čas aj dob­rú zna­los­ti pub­li­ka. Je len fér, ak by za to mala byť daná orga­ni­zá­cia ale­bo oso­ba odme­ne­ná. A časom sa mož­no fun­kcia dosta­ne aj k nám, bež­ným smr­teľ­ní­kom. Aj keď zis­ky, kto­ré bude­me s našim bež­ným pub­li­kom schop­ní vyge­ne­ro­vať, asi nebu­dú žiad­ne ter­no.

facebook

foto: medicaldaily.com

Zdroj: The Ver­ge, zdroj titul­nej foto­gra­fie: QZ

Pridať komentár (0)