One­dlho budeme na Face­bo­oku vedieť zará­bať

Alexandra Dulaková / 25. apríla 2016 / Zaujímavosti

A netýka sa to len tých, čo robia vrámci naj­po­pu­lár­nej­šej sociál­nej siete reklamnú kam­paň agen­túre alebo značke. Táto mož­nosť by mala byť even­tu­álne dostupná pre bež­ných uží­va­te­ľov a nabe­rať rôzne formy pris­pie­va­nia a zisku. 

Pri­tom nejde o nič nezvy­čajné, aj keď sa to tak spo­čiatku môže zdať. Zará­bať sa dnes už dá pro­stred­níc­tvom You­tube, Ins­ta­gramu, či dokonca Twit­teru. Stačí mať dosta­točne veľkú základňu, ktorá ti venuje pozor­nosť, a ľudí ochot­ných ti za pro­mo­va­nie pro­duktu zapla­tiť. Alebo (a toto je novinka) by sa takto mohli pro­pa­go­vať nie­len pro­dukty, ale aj cha­ri­ta­tívne účely, či oby­čajné zbierky pre autora postu. Účel zbierky by, zrejme, mohol byť ľubo­voľný: od prís­pevku na nové topánky až po zbierku na vážnu ope­rá­ciu. Face­book je dnes už bez­tak plný odka­zov na podobné por­tály. Týmto ich Face­book bude môcť obísť, viac na nich zaro­biť a záro­veň celý prie­beh zjed­no­du­šiť uží­va­te­ľom. 

facebook1

foto: Ven­ture Beat

Zatiaľ však nie je nič cel­kom isté. Nedávno roz­pos­lal Face­book vplyv­ným uží­va­te­ľom pries­kum, v kto­rom sa ich pýtal na to, aké formy zárob­kov by sa im pozdá­vali. Adre­sáti týchto výzved neboli cel­kom oby­čajní uží­va­te­lia, takže, ak k tomu dojde, mohli by byť tieto spô­soby mone­ti­zá­cie obsahu a pozo­nosti podobné live stre­a­mingu. Aj ten bol naj­skôr dostupný len pre známe osob­nosti, no dnes si ho môže nain­šta­lo­vať hocikto. Práve slávne tváre, kto­rých sle­duje obrov­ské množ­stvo ľudí, budú vedieť oslo­viť obrov­ské pub­li­kum a zvý­šiť tak poten­ciálny zisk pla­te­ných postov. Fun­kciu tak naj­skôr otes­tujú oni a ak sa uchytí a bude o ňu záu­jem, môže sa posu­núť o úro­veň ďalej — k cel­kom bež­ným ľuďom s rov­nako bež­ným počtom pria­te­ľov a fol­lo­we­rov. A o aké formy zbie­rok by teda malo ísť?

 • Tip jar: Mož­nosť jed­no­du­cho pris­pieť na ľubo­voľný účel, ktorý si úží­va­teľ prav­de­po­dobne sám sta­noví. Face­book by tak mohol byť pre­po­jený na ban­kové konto, alebo nejakú cro­wd­fun­din­govú plat­formu.
 • Bran­ded con­tent / znač­kový obsah: obsah postu by sa točil okolo značky, ktorú by autor záro­veň pro­mo­val. V pod­state ide o spon­zo­ro­vaný obsah, ktorý sa autor bude môcť sna­žiť pre­zen­to­vať tak, aby ho záro­veň tema­ticky pre­po­jil so svo­jimi bež­nými akti­vi­tami a nie prí­liš vtie­ravo ponú­kol svo­jim fanú­ši­kom.
 • Reve­nue sha­ring / dele­nie zis­kov z reklamy: Face­book už na svo­jich strán­kach dlho využíva prázdny pries­tor na reklamy kaž­dého druhu. Takto by si uží­va­te­lia mohli so spo­loč­nos­ťou pode­liť záro­bok z tých reklám, ktoré sa budú nachá­dzať na ich pro­file.
 • Call to action: Týmto spô­so­bom by mohli uží­va­te­lia upria­miť pozor­nosť svo­jich fol­lo­we­rov na niečo, čo si môžu kúpiť — lís­tky na ich kon­cert, ich knihu, či rôzne iné pro­dukty ich výroby
 • Donate option: pris­pie­va­nie na cha­ri­ta­tívny účel, ktorý by sa uží­va­teľ roz­ho­dol pro­mo­vať
 • Spon­sor mar­ketp­lace: Zo stránky by sa týmto stá­val trh, na kto­rom by jej uží­va­te­lia spá­jali fol­lo­we­rov s pre­daj­cami. Pre­dajci by za tento umož­nený obchod uží­va­te­ľom pla­tili — možno za počet klik­nutí, vzhliad­nutí, alebo dobu, po ktorú by bol post zve­rej­nený a vídaný.

11130389_10102028100162811_3834661407951294953_o

foto: fun mykenny

Aby Face­book zis­til, podľa čoho by jeho (zatiaľ) slávni uží­va­te­lia chceli zará­bať, poslal im roz­pis via­ce­rých mode­lov zárobku:

 • enga­ge­ment s postmi
 • počet vzhliad­nutí postov
 • počet a rôzne demo­gra­fické črty fol­lo­we­rov — základ pre model “spon­so­red mar­ketp­lace”
 • počet ľudí, ku kto­rým sa post môže dostať
 • schop­nosť autora pri­lá­kať postmi nových fol­lo­we­rov
 • pomer ľudí, ktorí obsah (napr. video) dopo­ze­rajú do konca

GTY_teens_leaving_facebook_lpl_131031_16x9_992

foto: ABC news

Face­book je obrov­ská sociálna sieť a záro­veň komu­nita, ktorá má dosah k vyše jeden a pol miliardy ľuďom z celého sveta — zná­mych aj nezná­mych. Tí pred­sta­vujú veľký spe­ňa­ži­teľný poten­ciál — tak prečo ho nevy­užiť? Už dnes vieme, že Face­book môže mať ďaleko od oby­čaj­ného požie­rača času a kre­a­ti­vity — ak ho teda máš záu­jem pou­ží­vať aj iným než nepro­duk­tív­nym spô­so­bom. Nie­lenže sa cezeň dosta­neš k sprá­vam a novin­kám z celého sveta, ale môžeš záro­veň zakla­dať pracovné/študijné sku­piny s ľuďmi, v rámci kto­rých si zdie­ľate doku­menty a kon­ver­zá­cie, či orga­ni­zo­vať verejné podu­ja­tia rôz­neho raze­nia. A keď sa dá zve­rej­nený obsah a inte­rak­cia fol­lo­we­rov s rekla­mou spe­ňa­žiť na iných sociál­nych sie­ťach, prečo nie aj na Face­bo­oku?

Osvetná kam­paň alebo pre­zen­tá­cia verej­nej osoby/organizácie na tejto stránke je nie­kedy súčas­ťou full-time práce a vyža­duje si čas aj dobrú zna­losti pub­lika. Je len fér, ak by za to mala byť daná orga­ni­zá­cia alebo osoba odme­nená. A časom sa možno fun­kcia dostane aj k nám, bež­ným smr­teľ­ní­kom. Aj keď zisky, ktoré budeme s našim bež­ným pub­li­kom schopní vyge­ne­ro­vať, asi nebudú žiadne terno.

facebook

foto: medicaldaily.com

Zdroj: The Verge, zdroj titul­nej foto­gra­fie: QZ

Pridať komentár (0)