One­dl­ho tu máme dró­no­vé­ho šar­ka­na!

Lubo Tereš / 26. augusta 2015 / Tech a inovácie

Aj keď nie je v súčas­nos­ti na trhu núdza o lie­ta­jú­ce dró­ny, kto­ré môžu byť pou­ži­té na vytvo­re­nie letec­kých sní­mok, pilo­to­va­nie väč­ši­ny z nich vyža­du­je aspoň základ­né tech­nic­ké zručnosti.Čo by ste ale pove­da­li na to, keby ste si váš nový drón moh­li ťahať za sebou ako šar­ka­na? Zdá sa, že vďa­ka Foto­ki­te Phi to bude čosko­ro rea­li­ta.

Foto­ki­te Phi je v pod­sta­te dron lie­ta­jú­ci na šnúr­ke, kto­rý nepot­re­bu­je diaľ­ko­vé ovlá­da­nie a mani­pu­lu­je­te s ním podob­ne ako s tra­dič­ným šar­ka­nom. V porov­na­ní s pro­fe­si­onál­ny­mi ver­zia­mi dro­nov , kto­ré pou­ží­va­jú žur­na­lis­ti naprí­klad z BBC, Foto­ki­te Phi nahrá­dza mobil­nú apli­ká­ciu ale­bo diaľ­ko­vé ovlá­da­nie jed­no­du­chou zaťa­ho­va­cou šnúr­kou. Dron nedis­po­nu­je vsta­va­ným foto­apa­rá­tom, ale je skôr urče­ný pre prá­cu s GoP­ro kame­ra­mi Hero 3 ale­bo Hero 4. Veľ­kou výho­dou Foto­ki­te Phi je však jed­no­du­chý dizajn a prak­tic­kosť. Drón je mož­né jed­no­du­cho sklo­piť dovnút­ra tru­bi­ce o veľ­kos­ti ter­mos­ky a spo­lu s kame­rou váži len oko­lo 350 gra­mov.

Foto­ki­te PHI doká­že vyle­tieť do výš­ky 8 met­rov, čo síce umož­ní vytvo­riť úchvat­né letec­ké sním­ky, ale nie nato­čiť kom­plex­né pries­kum­né videá, kto­ré sa sta­li samoz­rej­mos­ťou od uží­va­te­ľov kla­sic­kých dró­nov. Na dru­hej stra­ne však máte plnú kon­tro­lu nad ovlá­da­ním a tým mini­ma­li­zu­je­te šan­cu, že vaše zaria­de­nie skon­čí vo vode ale­bo roz­bi­té na zemi. Je to naozaj veľ­ká výho­da, keď­že s ras­tú­cou popu­la­ri­tou ama­tér­skych dro­nov sa prí­be­hy o poško­de­ní ale­bo zni­če­ní tých­to prí­stro­jov sta­li bež­nou pra­xou.

Pri ceno­vej relá­cii od 400 do 1000 dolá­rov si môže­te teda pek­ne “zaro­biť “. V tom­to ohľa­de, môže byť ďal­šou z výhod prá­ve cena. Tvor­co­via odha­du­jú že sa bude pohy­bo­vať oko­lo 500 dolá­rov. Keď vez­me­me do úva­hy níz­ke rizi­ko poško­de­nia ale­bo stra­ty v porov­na­ní s kla­sic­ký­mi dron­mi, tak sa javí ako pomer­ne roz­um­ná.

Snáď jedi­nou nevý­ho­dou Foto­ki­te Phi je jeho doba letu, a síce iba 10 minút. Na vytvo­re­nie kla­sic­kých sní­mok by to malo sta­čiť, ale na zachy­te­nie kon­cer­tu ale­bo špor­to­vé­ho podu­ja­tia bude ten­to čas pri­krát­ky. Našťas­tie, prí­stroj mož­no nabí­jať buď cez USB ale­bo pomo­cou vyme­ni­teľ­ných baté­rií, čo eli­mi­nu­je potre­bu ísť hľa­dať elek­tric­kú zásuv­ku. Cie­ľo­vá suma cro­wd­fun­din­go­vej kam­pa­ne na Indie­go­go je sta­no­ve­ná na 300 000 dolá­rov a odha­do­va­ná doba na doda­nie tova­ru je to mar­ca budú­ce­ho roka. Pri úspe­chu, kto­rý táto kam­paň dosiah­la za prvé dni je tak­mer jas­né, že si táto novin­ka náj­de svo­je využi­tie a už čisko­ro uvi­dí­me prvých bláz­nov v Euro­vei naťa­ho­vať si na šnúr­ke namies­to šar­ka­na prá­ve Foto­ki­te PHI.

Zdroj: Mas­hab­le

Pridať komentár (0)