One­dlho tu máme dró­no­vého šar­kana!

Lubo Tereš / 26. augusta 2015 / Tech a inovácie

Aj keď nie je v súčas­nosti na trhu núdza o lie­ta­júce dróny, ktoré môžu byť pou­žité na vytvo­re­nie letec­kých sní­mok, pilo­to­va­nie väč­šiny z nich vyža­duje aspoň základné tech­nické zručnosti.Čo by ste ale pove­dali na to, keby ste si váš nový drón mohli ťahať za sebou ako šar­kana? Zdá sa, že vďaka Foto­kite Phi to bude čoskoro rea­lita.

Foto­kite Phi je v pod­state dron lie­ta­júci na šnúrke, ktorý nepot­re­buje diaľ­kové ovlá­da­nie a mani­pu­lu­jete s ním podobne ako s tra­dič­ným šar­ka­nom. V porov­naní s pro­fe­si­onál­nymi ver­ziami dro­nov , ktoré pou­ží­vajú žur­na­listi naprí­klad z BBC, Foto­kite Phi nahrá­dza mobilnú apli­ká­ciu alebo diaľ­kové ovlá­da­nie jed­no­du­chou zaťa­ho­va­cou šnúr­kou. Dron nedis­po­nuje vsta­va­ným foto­apa­rá­tom, ale je skôr určený pre prácu s GoPro kame­rami Hero 3 alebo Hero 4. Veľ­kou výho­dou Foto­kite Phi je však jed­no­du­chý dizajn a prak­tic­kosť. Drón je možné jed­no­du­cho sklo­piť dovnútra tru­bice o veľ­kosti ter­mosky a spolu s kame­rou váži len okolo 350 gra­mov.

Foto­kite PHI dokáže vyle­tieť do výšky 8 met­rov, čo síce umožní vytvo­riť úchvatné letecké snímky, ale nie nato­čiť kom­plexné pries­kumné videá, ktoré sa stali samoz­rej­mos­ťou od uží­va­te­ľov kla­sic­kých dró­nov. Na dru­hej strane však máte plnú kon­trolu nad ovlá­da­ním a tým mini­ma­li­zu­jete šancu, že vaše zaria­de­nie skončí vo vode alebo roz­bité na zemi. Je to naozaj veľká výhoda, keďže s ras­tú­cou popu­la­ri­tou ama­tér­skych dro­nov sa prí­behy o poško­dení alebo zni­čení týchto prí­stro­jov stali bež­nou pra­xou.

Pri ceno­vej relá­cii od 400 do 1000 dolá­rov si môžete teda pekne “zaro­biť “. V tomto ohľade, môže byť ďal­šou z výhod práve cena. Tvor­co­via odha­dujú že sa bude pohy­bo­vať okolo 500 dolá­rov. Keď vez­meme do úvahy nízke riziko poško­de­nia alebo straty v porov­naní s kla­sic­kými dronmi, tak sa javí ako pomerne roz­umná.

Snáď jedi­nou nevý­ho­dou Foto­kite Phi je jeho doba letu, a síce iba 10 minút. Na vytvo­re­nie kla­sic­kých sní­mok by to malo sta­čiť, ale na zachy­te­nie kon­certu alebo špor­to­vého podu­ja­tia bude tento čas pri­krátky. Našťas­tie, prí­stroj možno nabí­jať buď cez USB alebo pomo­cou vyme­ni­teľ­ných baté­rií, čo eli­mi­nuje potrebu ísť hľa­dať elek­trickú zásuvku. Cie­ľová suma cro­wd­fun­din­go­vej kam­pane na Indie­gogo je sta­no­vená na 300 000 dolá­rov a odha­do­vaná doba na doda­nie tovaru je to marca budú­ceho roka. Pri úspe­chu, ktorý táto kam­paň dosiahla za prvé dni je tak­mer jasné, že si táto novinka nájde svoje využi­tie a už čiskoro uvi­díme prvých bláz­nov v Euro­vei naťa­ho­vať si na šnúrke namiesto šar­kana práve Foto­kite PHI.

Zdroj: Mas­hable

Pridať komentár (0)